Informacje związkowe

1. Spółka ORLEN Ochrona Sp. z o.o. zawiadomiła o planowanym przejęciu z dniem 1 maja br. usług ochrony obiektów na terenie Portu Gdańsk wraz z przypisanymi do realizacji usługi ochrony pracownikami Straży Ochrony Portu Gdańsk Sp. z o.o. Proces dotyczył będzie 125 pracowników.

Warunki przejęcia pracowników w trybie art. 231 KP omówione zostały z organizacjami związkowymi działającymi w obu spółkach na spotkaniu w dniu 8 kwietnia br. Nasza organizacja związkowa odbyła dodatkowo spotkanie z członkami NSZZ „Solidarność” w Straży Ochrony Portu Gdańsk Sp. z o.o., którym przekazała informację o obowiązujących u nowego Pracodawcy dokumentach prawa pracy, a także zasadach korzystania ze świadczeń socjalnych a także funkcjonowania Pracowniczej Kasy Zapomogowo – Pożyczkowej.

2. ORLEN Laboratorium S.A. – Zakładowy Układ Zbiorowy Pracy dla pracowników Spółki został zarejestrowany w Państwowej Inspekcji Pracy. W dniu 2 kwietnia odbyło się spotkanie Zarządu z organizacjami związkowymi będącymi sygnatariuszami ZUZP, podczas którego Prezes Zarządu ORLEN Laboratorium Pan Marek Witkowski wręczył zarejestrowane egzemplarze Układu.

Wdrożenie z dniem 1 kwietnia Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy pozwala na ujednolicenie zasad wynagradzania i zatrudniania pracowników, przywraca motywacyjny charakter premiowania oraz pozytywnie wpływa na  poprawę zaangażowania i satysfakcję pracowników. Z uwagi na fakt, że w Spółce funkcjonowało do tej pory  6 odmiennych systemów wynagradzania, wdrożenie ZUZP zapewni jednolite standardy, poprawę jakości pracy i przyczyni się do minimalizacji ryzyk wynikających  z aktualnego kształtowania się rynku pracy.

3. Negocjacje płacowe na 2019 r. w Spółkach Grupy Kapitałowej PKN ORLEN dobiegają końca. W tym tygodniu odbędzie się kolejne spotkanie negocjacyjne w Spółce ORLEN KOLTRANS. Nie osiągnięto i nie podpisano porozumienia płacowego w następujących Spółkach: Centrum Edukacji, ORLEN Centrum Serwisowe, PETROTEL, Energorem Płock.

4. Pracowników PKN ORLEN zapraszamy do aktywnego udziału w IV edycji Badania zaangażowania i satysfakcji pracowników w PKN ORLEN. Aby wziąć udział w badaniu wystarczy wypełnić kwestionariusz online lub też w wersji papierowej – jest dostępny do wydruku w Intranecie w sekcji dot. badania zaangażowania (Intranet/Moja praca/Badanie zaangażowania i satysfakcji/IV edycja). Wypełniony kwestionariusz należy umieścić w urnie oznaczonej logo badania i banderolami Aon, dostępnej w budynkach administracyjnych w Płocku, Warszawie, Włocławku oraz w Zakładzie Produkcyjnym i Terminalach Paliw.

Badanie jest dobrowolne i anonimowe.

Wypełnienie kwestionariusza zajmuje ok. 15 – 20 minut.

Nie ma dobrych ani złych odpowiedzi. Każda opinia ma znaczenie!

Szczegółowe informacje są opublikowane w Intranecie:

http://intranet.orlen.pl/PL/Sprawy_kadrowe/Badanie-zaangazowania-i-satysfakcji/2019/Strony/default.aspx

Realizację badania koordynuje Zespół Zarządzania Kompetencjami (KRK) i w przypadku pytań prosimy o kontakt pod numerami telefonów:

24 2569428; 24 2569430; 24 2569429; 22 7780970

Możliwy jest również bezpośredni kontakt z firmą Aon Sp. z o.o.:

badanie.zaangazowania.2019@aon.com, tel. +48 784 467 108

 Jeśli pojawią się kłopoty techniczne, prosimy o kontakt z Help Deskiem IT.

 

5. PKN ORLEN – zasady korzystania z karty zakupowej.

 1. Karta Zakupowa – to benefit umożliwiający dokonywanie zakupów paliw, towarów pozapaliwowych i usług na stacjach paliw PKN ORLEN w ramach limitu, który z uwagi na bardzo dobre wyniki finansowe PKN ORLEN za 2018 r. ustalony został na poziomie 500 zł.

  Osobami uprawnionymi do otrzymania Karty Zakupowej są Pracownicy zatrudnieni na podstawie umowy o pracę w dniu 30 czerwca 2019 r. (z wyłączeniem osób przebywających na urlopach bezpłatnych).

  W tym roku benefit można zrealizować w dotychczasowej formule tj. w formie Karty Zakupowej, bądź poprzez zasilenie indywidualnego konta na Platformie Kafeteryjnej MyBenefit punktami odpowiadającymi wartości Karty Zakupowej. Decyzję o zmianie Karty Zakupowej na zasilenie Platformy Kafeteryjnej  należy podjąć w terminie do 30 kwietnia (w przypadku Pracowników, którzy będą zatrudnieni w miesiącach maju i czerwcu br. termin ten upłynie w dniu 15 lipca). Istotnym jest, że Pracownikowi przysługuje wyłącznie jeden  benefit o wartości 500 zł tj. Karta Zakupowa lub punkty na Platformie Kafeteryjnej MyBenefit.

  Wszelkie czynności związane z Kartą Zakupową można  wykonywać za pomocą wniosku w systemie SelfService (SSEGK), który dostępny jest w Intranecie, w kategorii wniosków płacowych.

  Za pomocą wniosku będzie można:

  • potwierdzić posiadanie Karty Zakupowej i zawnioskować o jej zasilenie kwotą 500 zł;
  • zrezygnować z Karty Zakupowej i zawnioskować o zasilenie indywidualnego konta na Platformie Kafeteryjnej MyBenefit 500 pkt (równowartość 500 zł);
  • zawnioskować o wydanie nowej Karty Zakupowej (np. w przypadku zagubienia dotychczas posiadanej);
  • zawnioskować o nową Kartę Zakupową, w przypadku jej nie otrzymania w latach poprzednich (dotyczy Pracowników zatrudnionych w okresie od 1 lipca 2018 r. do 30 kwietnia 2019 r.);
  • wyrazić zgodę na przypisanie wartości Karty Zakupowej do przychodu ze stosunku pracy – warunek aktywacji Karty Zakupowej.

  Ważne terminy w procesie to:

  • 30 kwietnia br. – do tego dnia możliwym będzie podjęcie decyzji o zasileniu indywidualnego konta na Platformie Kafeteryjnej MyBenefit w miejsce Karty Zakupowej. Po tym terminie istniała będzie możliwość wystawienia wniosku wyłącznie o Kartę Zakupową;
  • 10 maja br. – jeśli do tego dnia złożony zostanie wniosek o wydanie nowej Karty Zakupowej (przez osoby, które zagubiły Kartę lub jej dotychczas nie otrzymały) oraz jednocześnie wyrażona zostanie zgoda na przypisanie wartości nowej Karty do przychodu ze stosunku pracy, nowa Karta zostanie wydana do dnia 6 czerwca i aktywowana do 10 lipca br.;
  • 7 czerwca br. – jeśli do tego dnia osoby posiadające Kartę Zakupową wyrażą zgodę na przypisanie wartości Karty do przychodu ze stosunku pracy, aktywowanie Karty nastąpi w terminie do 10 lipca br.;
  • do 10 lipca br. – termin aktywacji/uruchomienia środków na Karcie Zakupowej lub Platformie Kafeteryjnej (w zależności od decyzji Pracownika).
  • do 31 sierpnia br. – termin aktywacji/uruchomienia środków na Karcie Zakupowej lub Platformie kafeteryjnej (w zależności od decyzji Pracowników, którzy będą zatrudnieni w miesiącach maju i czerwcu br.)
  • w kolejnych miesiącach możliwość wystawienia  wniosku o  Kartę Zakupową i jej doładowanie będzie realizowane na bieżąco. W przypadku wniosków złożonych do 15 dnia danego miesiąca – doładowanie nastąpi do 5 dnia następnego miesiąca. Ostateczny termin złożenia wniosku upływa z dniem 13 grudnia 2019 r.

  Pozostałe informacje:

  • data ważności wskazana na awersie posiadanej przez Pracowników Karcie Zakupowej nie wiąże się z koniecznością wykorzystania środków we wskazanym terminie. W przypadku decyzji o doładowaniu Kart w przyszłych latach, ważność Kart zostanie automatycznie wydłużona, prosimy więc o zachowanie posiadanych Kart;
  • w przypadku rezygnacji z Karty Zakupowej i podjęciu decyzji o zamianie świadczenia –  Pracownikowi zostanie doładowane indywidualne konto na Platformie Kafeteryjnej MyBenefit. Warunkiem skorzystania z punktów jest aktywowanie indywidualnego konta w Systemie Kafeteryjnym MyBenefit i wyrażenie zgody na przypisanie do przychodu wartości punktów wymienionych na benefity w Systemie Kafeteryjnym. Zasady korzystania z Systemu Kafeteryjnego  określa Regulamin dostępny na Platformie Kafeteryjnej  MyBenefit;
  • Pracownicy, którzy wystawili wniosek o wydanie nowej Karty, a jej nie otrzymali, powinni zgłosić ten fakt do Biura Obsługi Pracowników/ Zespołu Obsługi Bezpośredniej ORLEN CUK;
  • w przypadku braku dostępu Pracownika do systemu SSEGK,  Pracownik wypełnia wniosek w wersji papierowej. Pracownik na wniosku dokonuje wyboru jednego z proponowanych dodatkowych  świadczeń: Karta Zakupowa lub  zasilenie indywidualnego konta na Platformie Kafeteryjnej MyBenefit. W przypadku zawnioskowania o obydwa świadczenia, wniosek będzie traktowany jako nieważny. Po wypełnieniu i podpisaniu wniosku w formie papierowej, pracownik  przekazuje wniosek Przełożonemu w celu załączenia go w formie skanu w systemie SSEGK. Oryginał wniosku pozostaje w komórce organizacyjnej, w której zatrudniony jest Pracownik;
  • dla Pracowników zatrudnionych w miesiącach maju i czerwcu br. zostanie uruchomiona odrębna komunikacja informująca o założeniach programu oraz obowiązujących ich terminach. Pracownicy zatrudnieni w tym czasie składać będą wnioski jedynie w wersji papierowej.
Podziel się ze znajomymi:Share on Facebook
Facebook
0Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin