Informacje związkowe

Dnia 16 października 2014 r. w Warszawie odbyło się spotkanie w Ministerstwie Skarbu Państwa zorganizowane przez Sekretariat Przemysłu Chemicznego NSZZ Solidarność, w którym uczestniczyli nowo wybranymi członkowie Prezydium SPCH. Ze strony naszej OM NSZZ „Solidarność” PKN ORLEN S.A. uczestniczyli Zbigniew Cegliński i Henryk Kleczkowski. Spotkanie rozpoczął Minister, Sekretarz Stanu – Zdzisław Gawlik, który w Ministerstwie zajmuje się branżą chemiczną, a później na spotkanie przybył również Włodzimierz Karpiński – Minister Skarbu Państwa. Prezentację i przedstawienie problemów rozpoczęła Sekcji Górnictwa Naftowego i Gazownictwa, którą reprezentowali: Przewodniczący Bolesław Potyrała, Bogdan Stępiński z PSG i Piotr Łusiewicz z Gaz Systemu. Generalnie ostro skrytykowano działania Zarządu PSG w szczególności dotyczące nieuzasadnionej restrukturyzacji osobowej (planowane zwolnienie 3000 pracowników). Poinformowano Ministrów, że skala niepokoju jest tak duża, ze może dojść do protestów. Następnie problemy w branży chemicznej omówił Przewodniczący – Tomasz Podlasek a jego wypowiedź uzupełniali koledzy z firm: Azoty Puławy – Przewodniczący Andrzej Jacyna i Piotr Śliwa, Azoty Tarnów – Przewodniczący Szumański Tadeusz oraz Przewodniczący Robert Wichrowski z Anwilu. Największe obawy kolegów z Grupy Azoty, to oczywiście nadal zbyt małe zabezpieczenie Grupy przed przejęciem jej przez Rosyjską Spółkę Acron. Nasza OM NSZZ „Solidarność” PKN ORLEN S.A. nakreśliła problemy w firmach z Sekcji Krajowej Przemysłu Naftowego oraz w grupie PKN Orlen. W szczególności omówiony został problem zmiany systemu czasu pracy w PKN ORLEN S.A. z pięciobrygadowego na czterobrygadowy, a co za tym idzie likwidacji stanowisk pracy. Przedstawiono również Ministrom informację o planowanym łączeniu spółek w Grupie Kapitałowej Orlen. OM NSZZ chce jednolitej polityki dla Grupy Kapitałowej dotyczącej zawierania Zakładowych Układów Zbiorowych Pracy.
 
Dnia 15 października 2014 r. we Włocławku odbyło się spotkanie Zarządu spółki Orlen Eko z pracownikami spółki Chemeko. Było to już trzecie spotkanie w takim składzie, tym razem poświęcone kwestiom operacyjnym. Pracownicy z Chemeko mogli bezpośrednio zadawać pytania zarządowi, jak i dyrektorom z Orlen Eko. Rozmowa ta służyła wyjaśnianiu wątpliwości pojawiających się w związku z przejmowaniem majątku i pracowników Chemeko do Orlen Eko. Od 01.11.2014 wszystkie prace będą wykonywane już pod szyldem Orlen Eko i w przypadku powstających wątpliwości będą one rozwiązywane na bieżąco. Na prośbę pracowników spółki Chemeko, w spotkaniu tym uczestniczyła nasza OM NSZZ „Solidarność”.

Dnia 13 października 2014 r. odbyła się sesja negocjacyjna ZUZP w spółce Orlen Laboratorium. Na spotkaniu pracodawca przedstawił nowy projekt ZUZP wynikający z polityki płacowej dla Grupy Kapitałowej PKN ORLEN S.A. chcąc tym samym ujednolicić zasady wynagradzania w spółce OL. Organizacje Związkowe przedstawiły swoje uwagi dotyczące nowego projektu ZUZP. W toku sesji określone zostały następujące zagadnienia podlegające dalszym negocjacjom i podzielone na cztery sesje negocjacyjne:
1. Zapisy dotyczące dodatków zmianowych
2. wykup nagród jubileuszowych a PPE
3. Waloryzacja wynagrodzeń zasadniczych
4. Limity za nadgodziny i rekompensata
5. Wynagrodzenie za absencję chorobową oraz nieobecności wynikającej z wypadku przy pracy
6. System premiowy
7. Uregulowania dotyczące nagrody rocznej
8. Tabela wynagrodzeń
9. Taryfikator stanowisk pracy, w tym księga opisów stanowisk pracy
10. Zapisy dotyczące wyłączenia z Taryfikatora stanowisk pracy stanowiska Dyrektora/kluczowe stanowiska
11. Zapisy dotyczące norm czasu pracy, w tym pięciobrygadowa organizacja czasu pracy
12. Zapisy informacyjne ZUZP dotyczące adaptacji, awansowania, oceny pracowników
13. Dodatkowy odpis na ZFŚS
14. Zapisy dotyczące współpracy ze Związkami Zawodowymi
15. Zapisy dotyczące interpretacji oraz oceny zapisów ZUZP
16. Definicje dotyczące konsultacji, uzgodnień, wynagrodzeń

W dniu 10 października 2014 r. odbyło się spotkanie OM NSZZ „Solidarność” z Prezesem spółki Orlen Eko. Spotkanie odbyło się na wniosek naszej organizacji po otrzymaniu informacji, że Spółka Orlen Eko planuje połączenie ze spółką Chemeko poprzez przeniesienie majątku spółki przejmowanej (Chemeko) na spółkę przejmującą (Orlen Eko), a co za tym idzie przejęcie w rozumieniu art. 231 Kodeksu Pracy pracowników spółki Chemeko. Przejście to nastąpi 01.11.2014 roku. W stosunku do pracowników przejmowanych od Chemeko nowy pracodawca przewiduje dostosowanie warunków zatrudnienia, w szczególności pracy i płacy przejmowanych pracowników do regulaminów i uregulowań obowiązujących dla pracowników Orlen Eko. Nie przewiduje się przekwalifikowania pracowników. W zakresie miejsca świadczenia pracy przejmowanych pracowników nowy pracodawca nie przewiduje żadnych działań.

Podziel się ze znajomymi:Share on Facebook
Facebook
0Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin

Informacje związkowe

W dniu 19 sierpnia odbyło się posiedzenie Prezydium Komisji Międzyzakładowej NSZZ „Solidarność” PKN ORLEN S.A.
Omówiono następujące tematy:

1. PKN ORLEN S.A.
• Procedura dotycząca zasad wyznaczania i rozliczania zadań i celów oraz zasad udzielania i wypłaty premii Pracownikom – Organizacje związkowe w dniu 17.07.2014 r. wzięły udział  w warsztatach w temacie zasad wyznaczania i rozliczania zadań i celów oraz zasad udzielania i wypłaty premii Pracownikom. Udział w tym spotkaniu wzięli również przedstawiciele (Kierownictwo i Pracownicy) kilku Wydziałów produkcyjnych – Wydziału Olefin, Wydziału Elektrociepłowni, Hydrokrakingu i Gudronu PR-10 oraz Wydziału Krakingu i Alkilacji. W roboczej dyskusji na temat premii miesięcznej oraz jej przydziału w oparciu o stosowane na Instalacjach Ankiety, wzięli udział Pracownicy, Mistrzowie i Kierownicy poszczególnych Instalacji oraz osoby Pracodawcy z obszaru Kadr. Pracodawca chciał udowodnić, że rekomendowane przez niego ankiety służące Kierownikom Instalacji w procesie przyznawania Pracownikom premii miesięcznej, nie wpłynęły negatywnie na wysokość przyznawanej premii, a jedynie pomogły uszczegółowić kryteria, jakie są zapisane w ZUZP. Organizacje związkowe wciąż stoją na stanowisku, że tryb wprowadzenia i zastosowania przez Pracodawcę wspomnianych ankiet jest niezgodny z ZUZP, gdzie kryteria przydziału premii zarówno na 10% jak i powyżej 10% są opisane bardzo jasno i wyraźnie oraz, że nie był uzgodniony ze stroną związkową.

• W sprawie metodologii podziału i rozdysponowania środków przeznaczonych na uznaniowe wzrosty wynagrodzeń w 2014 r. odbyło się spotkanie w dniu 30.07.2014 r. Pracodawca do podziału tegorocznych środków uznaniowych użyje tzw. matrycy podwyżkowej, która jest składową wyniku oceny rocznej Pracownika i jego poziomu płacy zasadniczej w przedziale od minimum do maximum, jaką Pracownik ma na swoim stanowisku.

• Posiedzenie Komisji BHP – W dniu 10 lipca 2014 r. odbyło się posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Higieny Pracy. Na spotkaniu między innymi przedstawiono zmiany w organizacji ruchu kołowego w czasie modernizacji budynku wartowni nr 1 w Zakładzie Produkcyjnym w Płocku.
“Zgodnie z przyjętym harmonogramem realizacji inwestycji w okresie 01.10.2014 – 31.03.2015 ruch kołowy nie będzie realizowany przez wartownię nr 1. W czasie budowy pojazdy będą mogły wjeżdżać pozostałymi bramami zlokalizowanymi w południowo-zachodniej części Zakładu Produkcyjnego:
– brama nr 2: całodobowo
– brama nr 3: czynna poniedziałek – piątek w godzinach 6.00 – 15.00
– brama nr 10: czynna poniedziałek – piątek w godzinach 5.00 – 22.15
– brama nr 11: czynna poniedziałek – piątek w godzinach 6.00 – 22.30, sobota 6.00 -18.00.
Dodatkowo dla potrzeb służb ratunkowych (pogotowie, straż pożarna) otwierana będzie brama nr 25 zlokalizowana przy siedzibie Zakładowej Straży Pożarnej – całodobowo. W celu zapewnienia płynnej obsługi ruchu samochodowego ruch materiałowy przesunięty zostanie w całości na bramę numer 10.”
Dla ruchu pieszego w trakcie modernizacji wartowni nr 1 w jej rejonie będą wydzielone przejścia. W związku z coraz większym ruchem rowerowym po terenie Zakładu Produkcyjnego opracowywane są zasady tego ruchu przez Głównego Specjalistę w Dziale BHP i Bezpieczeństwa Procesowego.

• Aneks Nr 1 do Regulaminu Zakładowej Działalności Socjalnej – Na spotkaniu w dniu 29.07.2014 r. przedmiotem dyskusji był zamiar wprowadzenia zmian w dofinansowaniu do zajęć rekreacyjno – sportowych, rehabilitacyjnych oraz działalności kulturalno – oświatowej w zakresie:
– zajęcia rekreacyjno – sportowe
lub
zabiegi rehabilitacyjne,
lub
– wycieczki turystyczno – krajoznawcze,
lub
– imprezy rekreacyjno – sportowe,
lub
– zakup karnetów, biletów (np. spektakle teatralne, seanse filmowe, koncerty).
Oprócz dotychczasowej formy rozliczeń za te zajęcia, będzie też można korzystać z nich posiadając kartę przedpłaconą, którą będzie można płacić tam gdzie są zainstalowane terminale płatnicze.

• Spotkanie z przedstawicielami organizacji związkowych funkcjonujących w Anwil S.A. odbyło się w dniu 29.07.2014 r. Jego przedmiotem było omówienie wzajemnych doświadczeń w zakresie prowadzonej działalności socjalnej. PKN ORLEN S.A. wystąpił z propozycją włączenia Spółki Anwil S.A. do wspólnej działalności socjalnej. Decyzja w tej sprawie należy do Spółki i dalej będzie konsultowana z PKN ORLEN S.A. w celu wymiany doświadczeń w zakresie prowadzonej działalności socjalnej.

2. Informacje ze Spółek:
1) BOP – pismem z dnia 21.07.2014 r. wystąpiliśmy o kolejne spotkanie w sprawie wprowadzenia ergonomicznego rozkładu czasu pracy. W odpowiedzi Pracodawca poinformował nas, że z uwagi na okres urlopowy proponuje spotkanie przełożyć na wrzesień br.
2) ORLEN KolTrans –  wznowienie negocjacji ZUZP. W odpowiedzi na nasze pismo z dnia 11.07.2014 r. Pracodawca wyznaczył na spotkanie termin 16 września br.
3) ORLEN Laboratorium – W związku z docierającymi do naszej Organizacji Związkowej sygnałami od Pracowników Spółki dotyczącymi zmian schematu organizacyjnego Spółki oraz sposobu pozyskiwania zleceń w przetargach, wystosowaliśmy w dniu 5.08.2014 r. pismo do Prezesa Zarządu Pana Jacka Rosiaka: Organizacje związkowe działające w Spółce:

Organizacja Międzyzakładowa NSZZ „Solidarność” PKN ORLEN S.A., Międzyzakładowy Branżowy Związek Zawodowy w Grupie Kapitałowej PKN ORLEN S.A. oraz Międzyzakładowy Związek Zawodowy Pracowników Ruchu Ciągłego w Grupie Kapitałowej PKN ORLEN S.A. wnoszą o pilne zorganizowanie spotkania z uwagi na docierające do nas sygnały od Pracowników Spółki dotyczące nowego schematu organizacyjnego Spółki skutkującego zmianą warunków pracy i płacy Pracowników oraz zmiany sposobu pozyskiwania zleceń w przetargach.

W odpowiedzi Pracodawca zorganizował spotkanie, na którym poinformował o wprowadzeniu z dniem 21 sierpnia br. nowego schematu organizacyjnego w Spółce i zmianie dotychczasowej struktury sieci Laboratoriów Spółki.

4) PETRO Mechanika – W związku z raportem pokontrolnym PIP, z którego wynika, że w Spółce od 2013 r. nie są przekazywane środki pieniężne na konto ZFŚS, a co za tym idzie, nie są realizowane wnioski Pracowników o uzyskanie stosownych świadczeń, wystąpiliśmy w dniu 11.08.2014 r. z pismem w sprawie przekazania środków finansowych na konto ZFŚS. Nie przedstawienie przez Pracodawcę propozycji rozwiązania tej kwestii w akceptowalnej przez związki zawodowej formie, będzie jednoznaczne ze skierowaniem przez nas pozwu do sadu w ww sprawie.
5) ORLEN Automatyka – spotkanie Zespołu Pracowniczo – Związkowego w dniu 28.07.2014 r.
Celem Zespołu składającego się z przedstawicieli Pracodawcy oraz organizacji związkowych działających w Spółce było wypracowanie rekomendacji dla Pracodawcy dotyczących: – możliwości i analizy skutków wprowadzenia w Spółce systemu pięciobrygadowego, – analizy możliwości zakwalifikowania wytypowanych stanowisk pracy jako stanowisk o szczególnym charakterze. Zespół przedstawił Zarządowi propozycję zakwalifikowania do warunków szczególnych i o szczególnym charakterze, stanowisk pracy: mechanik aparatury automatycznej, elektromechanik, elektromonter elektronicznej aparatury, mistrz, specjalista ds. sterowania systemów, specjalista ds. automatyki, starszy specjalista ds. ochrony radiologicznej i systemów sygnalizacji pożarowej, specjalista ds. diagnostyki aparatury przemysłowej.
6) ORLEN Administracja:
– negocjacje nowego Regulaminu Wynagradzania – Oczekujemy na odpowiedź na nasze pismo z dn. 6.08.2014 r. dotyczące spotkania w tej sprawie.
– komunikat w sprawie procesu outsourcingu Działu Utrzymania Czystości:

  • W związku z uruchomieniem procesu outsourcingu usług utrzymania czystości ORLEN Administracja Sp. z o.o. wystąpiliśmy w dniu 25.07.2014 r. z pismem do Rady Nadzorczej Spółki dotyczącym spotkania w sprawie procesu.
  • Spotkanie ze związkami zawodowymi zorganizowano w dniu 30 lipca 2014 r. Poinformowano wówczas, iż są prowadzone rozmowy z firmami zewnętrznymi na temat przejęcia Działu Utrzymania Czystości Spółki ORLEN Administracja Sp. z o.o. Powodami, na które powołuje się Zarząd, podejmując takie działania są następujące:
– nieekonomiczność utrzymania tego działu w Grupie Kapitałowej PKN ORLEN S.A.
– strategia w PKN ORLEN S.A. i Grupie Kapitałowej dotycząca pozbywania się niedochodowych działów.
  • Tego samego dnia uczestniczyliśmy w spotkaniu z Pracownikami Spółki, na którym oficjalnie przekazano informacje o planach Zarządu.

7) ORLEN Medica – W związku z informacjami docierającymi do organizacji związkowej, dotyczącymi zamiaru sprzedaży Pracowni Diagnostyki Laboratoryjnej, wystąpiliśmy z pismem w dniu 12.08.2014 r. z żądaniem spotkania w tej sprawie. Niestety pismo pozostało bez odpowiedzi.
8) ORLEN Centrum Usług Korporacyjnych – W dniu 9.07.2014 r. nastąpiło podpisanie umowy w sprawie wdrożenie w Spółce PPE.
9) ORLEN Gaz – trwają uzgadniania treści Regulaminu Wynagradzania. Pierwsze spotkanie miało miejsce w dniu 15.07.2014 r. , kolejne planowane jest na dzień 25.08.2014 r.
10) ORLEN PetroTank – W odpowiedzi na nasze pismo z 11 czerwca br. otrzymaliśmy zaproszenie na spotkanie w dniu 15.07.2014 r., na którym omówiono aktualną sytuację w Spółce oraz wynegocjowano wysokość nagrody okolicznościowej.
11) ORLEN Centrum Serwisowe – Na dzień 21.08.2014 r. w Opolu planowane jest spotkanie sprawie nowego Regulaminu Pracy.

3. W dniach 7 – 10 września 2014 r. planowane jest posiedzenie Rady Sekcji Krajowej Przemysłu Naftowego NSZZ „Solidarność”.

4. Przewodniczący Zbigniew Cegliński i Wiceprzewodniczący Henryk Kleczkowski otrzymali zaproszenia na posiedzenie Rady Sekretariatu Przemysłu Chemicznego NSZZ “Solidarność”, które odbędzie się w dniach 25 – 26.09.2014 r. w Dębicy.

5. Trwają zapisy na XXXII Pielgrzymkę Ludzi Pracy do Częstochowy, która w tym roku organizowana jest w dniach 20 – 21 września 2014 r. Program tradycyjnie obejmuje mszę św. w Niepokalanowie, wizytę na grobie Bł. Ks. Jerzego w Warszawie oraz udział w uroczystej sumie na placu celebry na Jasnej Górze.

6. Piknik dla członków związku z osobami towarzyszącymi organizujemy w dniu 29 sierpnia 2014 r. w Centrum Konferencyjnym nad Wisłą. Początek zabawy godz. 18.00

Podziel się ze znajomymi:Share on Facebook
Facebook
0Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin

Informacje związkowe

W związku z docierającymi do naszej Organizacji Związkowej sygnałami od Pracowników spółki Orlen Laboratorium wystosowaliśmy pismo do Prezesa Zarządu Pana Jacka Rosiaka:

“Płock, 5 sierpnia 2014 r.

Pan Jacek Rosiak
Prezes Zarządu
ORLEN Laboratorium Sp. z o.o.

Dotyczy: wyznaczenia terminu spotkania.

Organizacje związkowe działające w Spółce: Organizacja Międzyzakładowa NSZZ „Solidarność” PKN ORLEN S.A., Międzyzakładowy Branżowy Związek Zawodowy w Grupie Kapitałowej PKN ORLEN S.A. oraz Międzyzakładowy Związek Zawodowy Pracowników Ruchu Ciągłego w Grupie Kapitałowej PKN ORLEN S.A. wnoszą o pilne zorganizowanie spotkania z uwagi na docierające do nas sygnały od Pracowników Spółki dotyczące nowego schematu organizacyjnego Spółki skutkującego zmianą warunków pracy i płacy Pracowników oraz zmiany sposobu pozyskiwania zleceń w przetargach.

Z poważaniem

Zbigniew Cegliński – Przewodniczący OM NSZZ Solidarność PKN ORLEN S.A.
Bogusław Pietrzak – Przewodniczący MZPRC w GK PKN ORLEN S.A.
Ryszard Maliszewski – Przewodniczący MBZZ w G.K. PKN ORLEN S.A.”

Podziel się ze znajomymi:Share on Facebook
Facebook
0Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin

Informacje związkowe

W dniu 29 lipca 2014 r. odbyło się spotkanie dotyczące projektu Aneksu do Regulaminu Zakładowej Działalności Socjalnej w PKN ORLEN S.A.
Przedmiotem dyskusji był zamiar wprowadzenia zmian w dofinansowaniu do zajęć rekreacyjno – sportowych, rehabilitacyjnych oraz działalności kulturalno – oświatowej w zakresie:
 – zajęcia rekreacyjno – sportowe
lub
zabiegi rehabilitacyjne,
lub 
– wycieczki turystyczno – krajoznawcze,
lub 
– imprezy rekreacyjno – sportowe,
lub 
– zakup karnetów, biletów (np. spektakle teatralne, seanse filmowe, koncerty).

Oprócz dotychczasowej formy rozliczeń za te zajęcia, będzie też można korzystać z nich posiadając kartę przedpłaconą, którą będzie można płacić tam gdzie są zainstalowane terminale płatnicze.
O terminie wprowadzenia Aneksu będziemy Państwa informować.
 
W dniu 29 lipca 2014 r. uczestniczyliśmy na zaproszenie PKN ORLEN S.A. w spotkaniu z przedstawicielami organizacji związkowych funkcjonujących w Anwil S.A. Jego przedmiotem było omówienie wzajemnych doświadczeń w zakresie prowadzonej działalności socjalnej. PKN ORLEN S.A. wystąpił z propozycją włączenia Spółki Anwil S.A. do wspólnej działalności socjalnej. Decyzja w tej sprawie należy do Spółki i dalej będzie konsultowana z PKN ORLEN S.A.

W związku z uruchomieniem procesu outsourcingu usług utrzymania czystości ORLEN Administracja Sp. z o.o. zorganizowała spotkanie ze związkami zawodowymi w dniu 30 lipca 2014 r. Na spotkaniu poinformowano, iż są prowadzone rozmowy z firmami zewnętrznymi na temat przejęcia Działu Utrzymania Czystości Spółki ORLEN Administracja Sp. z o.o. Powodami, na które powołuje się Zarząd, podejmując takie działania są:
– nieekonomiczność utrzymania tego działu w Grupie Kapitałowej PKN ORLEN S.A.
– strategia w PKN ORLEN S.A. i Grupie Kapitałowej dotycząca pozbywania się niedochodowych działów.

Związki zawodowe tworzące Wspólną Reprezentację Związkową wystąpiły z pismem do Przewodniczącego Rady Nadzorczej ORLEN Administracja Sp. z o.o. o zorganizowanie spotkania w tej sprawie. Oczekujemy na odpowiedź.

Podziel się ze znajomymi:Share on Facebook
Facebook
0Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin

Informacje związkowe

W dniu 28 lipca 2014 r. odbyło się spotkanie Zespołu Pracowniczo – Związkowego powołanego Zarządzeniem Nr 28/OA/2013 Prezesa Zarządu ORLEN Automatyka Sp. z o.o. z dnia 24 grudnia 2013 r.
Celem Zespołu składającego się z przedstawicieli Pracodawcy oraz organizacji związkowych działających w Spółce było wypracowanie rekomendacji dla Pracodawcy dotyczących:
– możliwości i analizy skutków wprowadzenia w Spółce systemu pięciobrygadowego,
– analizy możliwości zakwalifikowania wytypowanych stanowisk pracy jako stanowisk o szczególnym charakterze.

Zespół opracował argumenty za i przeciw wprowadzeniu systemu pięciobrygadowego pracy oraz po przeprowadzonej dyskusji wystąpił z zapytaniem ofertowym o przeprowadzenie analizy zakwalifikowania wytypowanych stanowisk, takich jak: mechanik aparatury automatycznej, elektromechanik, elektromonter elektronicznej aparatury, mistrz, specjalista ds. sterowania systemów, specjalista ds. automatyki, starszy specjalista ds. ochrony radiologicznej i systemów sygnalizacji pożarowej, specjalista ds. diagnostyki aparatury przemysłowej przez Centralny Instytut Ochrony Pracy (CIOP). Otrzymana oferta techniczno – handlowa została przedstawiona Pracodawcy.

W dniu 10 lipca 2014 r. odbyło się posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Higieny Pracy PKN ORLEN S.A.
Na spotkaniu między innymi przedstawiono zmiany w organizacji ruchu kołowego w czasie modernizacji budynku wartowni nr 1 w Zakładzie Produkcyjnym w Płocku.
“Zgodnie z przyjętym harmonogramem realizacji inwestycji w okresie 01.10.2014 – 31.03.2015 ruch kołowy nie będzie realizowany przez wartownię nr 1.
W czasie budowy pojazdy będą mogły wjeżdżać pozostałymi bramami zlokalizowanymi w południowo-zachodniej części Zakładu Produkcyjnego:
– brama nr 2 – całodobowo
– brama nr 3 – czynna poniedziałek-piątek w godzinach 6.00-15.00
– brama nr 10 – czynna poniedziałek-piątek w godzinach 5.00-22.15
– brama nr 11 – czynna poniedziałek-piątek w godzinach 6.00-22.30 sobota 6.00-18.00.
Dodatkowo dla potrzeb służb ratunkowych (pogotowie, straż pożarna) otwierana będzie brama nr 25 zlokalizowana przy siedzibie Zakładowej Straży Pożarnej – całodobowo. W celu zapewnienia płynnej obsługi ruchu samochodowego ruch materiałowy przesunięty zostanie w całości na bramę numer 10.”
Dla ruchu pieszego w trakcie modernizacji wartowni nr 1 w jej rejonie będą wydzielone przejścia.
W związku z coraz większym ruchem rowerowym po terenie Zakładu Produkcyjnego opracowywane są zasady tego ruchu przez Głównego Specjalistę w Dziale BHP i Bezpieczeństwa Procesowego.

Podziel się ze znajomymi:Share on Facebook
Facebook
0Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin

Informacje związkowe

W dniu 18.06.2014 r. w ORLEN Laboratorium Sp. z o.o. odbyło się spotkanie w sprawie ustalenia procentowej wysokości nagrody z okazji Dnia Chemika dla pracowników, którzy przeszli z Ekonaft Sp. z o.o. w trybie art. 23 1 kp do ORLEN Laboratorium Sp. z o.o. – zgodnie z zawartym w dniu 28 kwietnia 2014 r. Porozumieniem.
Prezes Zarządu ORLEN Laboratorium zaprosił organizacje związkowe do negocjacji w sprawie ustalenia wysokości nagrody w tzw. części uznaniowej z uwagi na fakt dokonania już przez Pracodawcę wypłaty nagrody w części tzw. obligatoryjnej w wysokości 1 319,30 zł dla każdego uprawnionego pracownika. W wyniku prowadzonych dyskusji i twardych negocjacji, strony – uwzględniając sytuację ekonomiczną Spółki oraz uwarunkowania społeczne – uzgodniły wysokość nagrody z okazji Dnia Chemika w części uznaniowej w max. wysokości, tj. 5% – zgodnie z uregulowaniami zawartymi w § 17 Regulaminu Wynagradzania EkoNaft Sp. z o.o.
Dodatkowo, Strony ustaliły, iż nagroda zostanie wypłacona łącznie z wynagrodzeniem za m-c czerwiec 2014 r. w terminie do 10 lipca 2014 r. 

 

Dnia 20.06.2014 OM NSZZ Solidarność otrzymała pismo od Dyrektora Biura Zarządzania Procesami HR i Kluczową Kadrą PKN ORLEN S.A. Pana Jarosława Kozińskiego dotyczące zmian do procedury dotyczącej zasad wyznaczania i rozliczania zadań i celów oraz zasad udzielania i wypłaty premii pracownikom PKN ORLEN S.A. W piśmie czytamy:
 „Realizując zapisy Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy dla Pracowników PKN ORLEN S.A., 16 kwietnia br. Przekazany został Państwu do konsultacji w trybie art. 114 ZUZP, projekt zmian do procedury dotyczącej zasad wyznaczania i rozliczania zadań i celów oraz zasad udzielania i wypłaty premii pracownikom PKN ORLEN S.A. Wobec Państwa wspólnego stanowiska, zawierającego uwagi do przedmiotowego dokumentu, jego treść była przedmiotem spotkania konsultacyjnego, które odbyło się w dniu 7 maja br. oraz dodatkowego spotkania, które zorganizowane zostało poza procedurą konsultacji w dniu 12 maja br. W efekcie przeprowadzonej dyskusji podtrzymaliście Państwo wspólne stanowisko, wyrażone w piśmie z dnia 5 maja br.
Odnosząc się do przedstawionych uwag, chciałbym podkreślić, że projekt zmian do procedury administracyjnej określającej zasady wyznaczania i rozliczania celów premiowych oraz udzielania i wypłaty premii nie wprowadza zmian do określonych w § 8 Załącznika nr 3 do ZUZP czynników wpływających na wysokość premii w miesięcznym systemie premiowania, stanowi natomiast jedynie podkreślenie istoty komunikacji pomiędzy przełożonym, a pracownikiem w procesie premiowania. Wprowadzane do procedury zmiany mają na celu usystematyzowanie, doprecyzowanie i uporządkowanie komunikacji ze strony bezpośrednich przełożonych w zakresie oceny właściwej jakości i wydajności pracy podległych im pracowników dokonywanej na potrzeby premiowania.
Mając powyższe na uwadze, a także wobec wyczerpania procedury konsultacji określonej w Układzie informuję, że projekt zmian do procedury dotyczącej zasad wyznaczania i rozliczania zadań i celów oraz zasad udzielania i wypłaty premii pracownikom PKN ORLEN S.A., zostanie przedstawiony do zatwierdzenia przez Prezesa Zarządu, Dyrektora Generalnego.”
Podziel się ze znajomymi:Share on Facebook
Facebook
0Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin

INFORMACJE ZWIĄZKOWE

W dniu 3 czerwca 2014 r. odbyło się posiedzenie Prezydium i Komisji Międzyzakładowej.
Omawiane tematy:

PKN ORLEN S.A.

 • W dniu 19.05.2014 r. odbyło się spotkanie dotyczące omówienia wyników badania zaangażowania i satysfakcji Pracowników PKN ORLEN S.A. Badanie zostało przeprowadzone w dniach 16 grudnia 2013 r. – 19 stycznia 2014 r., a jego celem było zmierzenie aktualnego poziomu zaangażowania i satysfakcji z różnych obszarów środowiska pracy. Wyniki badania mają posłużyć lepszemu poznaniu potrzeb i oczekiwań pracowników w celu wprowadzenia zmian i usprawnień.
• Komunikat w sprawie reorganizacji w obszarze Dyrektora Wykonawczego ds. Handlu Hurtowego Produktami Rafineryjnymi – proces reorganizacji polegać będzie na ograniczeniu zatrudnienia w Dziale Cen Hurtowych (SHC), w konsekwencji którego likwidacji ulegnie 1 etat Specjalisty w Dziale Cen Hurtowych (SHC)
• Otrzymaliśmy odpowiedź na pismo z dnia 23.04.2014 r. ws sprzedaży ORLEN Ochrona Sp. z o.o. od Posłanki na Sejm RP Pani Juli Pitery. Z wyjaśnień Ministerstwa Skarbu Państwa wynika, że prowadzone są analizy udziału poszczególnych podmiotów Grupy ORLEN w realizacji celów strategicznych Koncernu, ze szczególnym uwzględnieniem zabezpieczenia interesów pracowników Spółki ORLEN Ochrona Sp. z o.o.

Informacje ze Spółek:

1) BOP – W dniu 21.05.2014 r. odbyło się spotkanie dotyczące czasu pracy. Dyskutowano nad możliwością wprowadzenia w Spółce ergonomicznego rozkładu czasu pracy dla Pracowników, których czas pracy obejmuje porę nocną. Przedstawiono Pracodawcy szereg argumentów za wprowadzeniem zmian w grafiku dla Pracowników 5-cio brygadowej organizacji pracy, jaki obecnie obowiązuje w PKN ORLEN. Pracodawca rozważy możliwość wprowadzenia zaproponowanych przez organizacje związkowe zmian. Po szczegółowym zbadaniu wszystkich argumentów odbędzie się kolejne spotkanie.

2) S.U. „Krystynka” – W dniu 16.05.2014 r. z inicjatywy Przewodniczącego Komisji Międzyzakładowej Zbigniewa Ceglińskiego odbyło się spotkanie z pracownikami S.U. „Krystynka” w Ciechocinku. Tematem spotkania było omówienie aktualnej sytuacji Spółki w obliczu sprzedaży ORLEN Medica Sp,. z o.o. przez PKN ORLEN S.A. Właścicielem obu spółek zostało PZU S.A.

3) ORLEN Laboratorium – wystąpiliśmy w dniu 19.05.2014 r. z pismem do Pracodawcy o podjęcie rozmów w celu jak najszybszego wprowadzenia jednolitych zasad przyznawania i określania wysokości dodatku za pracę zmianową. Oczekujemy na odpowiedź.

4) PETRO Remont – W dniu 20.05.2014 r. odbyło się spotkanie organizacyjne z Kuratorem Sądowym Panem Dariuszem Błockim, na którym omawiano sprawy restrukturyzacji i przyszłości Spółki PETRO Remont Sp. z o.o.

5) ORLEN Administracja – Na spotkaniu w dniu 27.05.2014 r. ustalono, iż z uwagi na odrzucenie w całości zmian do nowego Regulaminu Wynagradzania, organizacje związkowe otrzymają do konsultacji nowy projekt Regulaminu.

6) ORLEN Medica – W dniu 19.05.2014 r. odbyło się spotkanie pracowników i organizacji związkowych z nowym właścicielem Spółki jakim jest PZU S.A.

7) ORLEN Centrum Usług Korporacyjnych – Z dniem 1 lipca 2014 r. nastąpi włączenie i przejecie części zadań Działu – Księgowość i Podatki ORLEN Paliwa Sp. z o.o. na nowego Pracodawcę ORLEN Centrum Usług Korporacyjnych. Proces dotyczy 4 pracowników.

8) ORLEN Paliwa – Równocześnie z zawiadomieniem jak wyżej, Organizacja Międzyzakładowa NSZZ „S” PKN ORLEN S.A. została poinformowana przez Spółkę ORLEN Paliwa o procesie przejścia na innego pracodawcę ORLEN Centrum Usług Korporacyjnych części Działu – Księgowość i Podatki ORLEN Paliwa Sp. z o.o.

Rozszerzono zakres wypłaty świadczeń statutowych o świadczenie z tytułu adopcji dziecka w kwocie 700,00 zł na każde adoptowane dziecko.

Promocja związku.

W dniu 29 sierpnia 2014 r. w Centrum Konferencyjnym nad Wisłą przy ul. Parowej 10 w Płocku, w godz. 18.00 – 1.00 odbędzie się piknik dla członków związku z osobami towarzyszącymi. Wstęp za okazaniem imiennego zaproszenia, które należy odebrać do dnia 25 sierpnia 2014 r. w Biurze Związku – Budynek 06 pok. 20 w godz. 7.00 – 15.00.
Opłata: 10,00 zł od członka związku i 20,00 zł od osoby towarzyszącej.

Podziel się ze znajomymi:Share on Facebook
Facebook
0Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin

Informacje związkowe

Dnia 24 kwietnia 2014 r. w Sali nr 1 Centrum Administracji PKN ORLEN S.A. odbyło się spotkanie Pracodawcy ze Związkami Zawodowymi w sprawie zmian w Zakładowym Układzie Zbiorowym Pracy. Zaproponowane przez Pracodawcę zmiany dotyczyły spraw tzw. „kosmetycznych” w związku ze zmieniającymi się przepisami prawa pracy, a także poważnych zmian jak m.in. zmiany w Regulaminie Premiowania.

W wyniku rozmów przyjęto część zmian „kosmetycznych”. Zmiany w Regulaminie Premiowania nie zostały przyjęte. Sesja negocjacyjna została przerwana. Termin wznowienia rozmów zostanie ustalony pomiędzy Pracodawcą a Związkami Zawodowymi.

 

 

Tego samego dnia odbyło się ostateczne spotkanie w  Spółce ORLEN Asfalt w sprawie wzrostu rocznego wskaźnika wynagrodzeń na 2014 rok. W wyniku negocjacji Związki Zawodowe osiągnęły porozumienie z Pracodawcą.

 

 

W Warszawie w dniu 25 kwietnia 2014 r. odbyło się spotkanie Związków Zawodowych z PKN ORLEN S.A. oraz PZU w sprawie Spółek: ORLEN Medica i S.U. „Krystynka”. Przedstawiciel grupy PZU poinformował obecne na spotkaniu Związki Zawodowe, że kupił Spółkę ORLEN Medica i S.U. „Krystynka” od właściciela, czyli PKN ORLEN S.A.

Grupa PZU zgodnie z Porozumieniem z 2006 r. zawartym pomiędzy ZZ i PKN ORLEN S.A. w sprawie deinwestycji, zapewnia przejmowanym pracownikom:

– 24 miesięczny okres zatrudnienia – a w przypadku nie dotrzymania tego okresu, odprawę w wysokości 4-krotności miesięcznego wynagrodzenia.

– 24 miesięczny okres nie obniżania wygrodzenia oraz nie pogarszania zasad wynagradzania.

Związki przedstawiły propozycję rozszerzenia ochrony pracowników oraz dodatkowe świadczenia. Propozycje zostały odrzucone. Nowy właściciel poinformował, iż zaproponowane zabezpieczenie pracowników oraz dodatkowy pakiet nie są negocjowalne

Na tym spotkanie zakończyło się.

Podziel się ze znajomymi:Share on Facebook
Facebook
0Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin