Uruchomienie procesu wdrożenia Kart Zakupowych.

Podstawowe informacje dotyczące wdrożenia Kart Zakupowych dla Pracowników PKN ORLEN w 2021 r.:

 1. Pracownicy, którzy dotychczas korzystali z Karty Zakupowej i ją posiadają, nie muszą ich wymieniać na nowe. Ważność Kart Zakupowych wydanych dotychczas zastała przedłużona automatycznie na czas nieokreślony (użytkując Kartę proszę nie sugerować się datą ważności zamieszczoną na dotychczas wydanych Kartach ).
 2. Karta Zakupowa umożliwia dokonywanie zakupów paliw, towarów pozapaliwowych i usług na stacjach paliw w ramach limitu, który na 2021 r. ustalony został na poziomie 515 zł.
 3. Osobami uprawnionymi do otrzymania Karty Zakupowej są Pracownicy zatrudnieni na podstawie umowy o pracę w dniu 30 czerwca 2021 r. (z wyłączeniem osób przebywających na urlopach bezpłatnych).
 4. W tym roku – podobnie jak w roku ubiegłym – świadczenie można zrealizować w dotychczasowej formule tj. w formie Karty Zakupowej, bądź poprzez zasilenie indywidualnego konta na Platformie Kafeteryjnej MyBenefit punktami odpowiadającymi wartości Karty Zakupowej. Decyzję o zmianie Karty Zakupowej na zasilenie Platformy Kafeteryjnej  należy podjąć w terminie do 30 kwietnia (w przypadku Pracowników, którzy będą zatrudnieni w miesiącach maju i czerwcu br. termin ten upłynie w dniu 15 lipca). Istotnym jest, że Pracownikowi przysługuje wyłącznie jedno świadczenie  o wartości 515 zł tj. Karta Zakupowa lub punkty na Platformie Kafeteryjnej MyBenefit.
 5. Wszelkie czynności związane z Kartą Zakupową można  wykonywać zdalnie za pomocą wniosku w systemie SelfService (SSEGK), który dostępny jest w Intranecie, w kategorii wniosków: Benefity.

Za pomocą wniosku  można:

 • potwierdzić posiadanie Karty Zakupowej i zawnioskować o jej zasilenie kwotą 515 zł;
 • zrezygnować z Karty Zakupowej i zawnioskować o zasilenie indywidualnego konta na Platformie Kafeteryjnej MyBenefit 515 pkt (równowartość 515 zł);
 • zawnioskować o wydanie nowej Karty Zakupowej (np. w przypadku zagubienia dotychczas posiadanej lub nie otrzymania Karty w latach poprzednich);
 • wyrazić zgodę na przypisanie wartości Karty Zakupowej do przychodu ze stosunku pracy – warunek aktywacji Karty Zakupowej.

Ważne terminy w procesie to:

30 kwietnia br. – do tego dnia możliwym będzie podjęcie decyzji o zasileniu indywidualnego konta na Platformie Kafeteryjnej MyBenefit w miejsce Karty Zakupowej. Po tym terminie istniała będzie możliwość wystawienia wniosku wyłącznie o Kartę Zakupową;

6 maja br. – jeśli do tego dnia złożony zostanie wniosek o wydanie nowej Karty Zakupowej (przez osoby, które zagubiły Kartę lub jej dotychczas nie otrzymały) oraz jednocześnie wyrażona zostanie zgoda na przypisanie wartości nowej Karty do przychodu ze stosunku pracy, nowa Karta zostanie wydana i aktywowana do 10 lipca br.;

7 czerwca br. – jeśli do tego dnia osoby posiadające Kartę Zakupową wyrażą zgodę na przypisanie wartości Karty do przychodu ze stosunku pracy, aktywowanie Karty nastąpi w terminie do 10 lipca br.;

do 10 lipca br. – termin aktywacji/uruchomienia środków na Karcie Zakupowej lub Platformie Kafeteryjnej (w zależności od decyzji Pracownika).

do 31 sierpnia br. – termin aktywacji/uruchomienia środków na Karcie Zakupowej lub Platformie kafeteryjnej (w zależności od decyzji Pracowników, którzy będą zatrudnieni w miesiącach maju i czerwcu br.)

w kolejnych miesiącach możliwość wystawienia  wniosku o  Kartę Zakupową i jej doładowanie będzie realizowane na bieżąco. W przypadku wniosków złożonych do 15 dnia danego miesiąca – doładowanie nastąpi do 5 dnia następnego miesiąca. Ostateczny termin złożenia wniosku upływa z dniem 10 grudnia 2021 r.

Pozostałe informacje:

 1. w przypadku rezygnacji z Karty Zakupowej i podjęcia decyzji o zamianie świadczenia –  Pracownikowi zostanie doładowane indywidualne konto na Platformie Kafeteryjnej MyBenefit. Warunkiem skorzystania z punktów jest aktywowanie indywidualnego konta w Systemie Kafeteryjnym MyBenefit i wyrażenie zgody na przypisanie do przychodu wartości punktów wymienionych na benefity w Systemie Kafeteryjnym. Punkty które zasilą indywidualne konto na platformie kafeteryjnej MyBenefit są ważne na czas nieokreślony. Mogą być wykorzystane w czasie zatrudnienia w PKN ORLEN,  zgodnie z Regulaminem systemu kafeteryjnego MyBenefit, który jest dostępny na platformie kafeteryjnej MyBenefit. Zasady korzystania z Systemu Kafeteryjnego  określa Regulamin dostępny na Platformie Kafeteryjnej  MyBenefit;
 2. w wyjątkowej sytuacji , w przypadku braku dostępu Pracownika do systemu SSEGK,  Pracownik wypełnia wniosek w wersji papierowej (wnioski papierowe zostaną przesłane do kierowników komórek organizacyjnych). Po wypełnieniu i podpisaniu wniosku w formie papierowej, pracownik  przekazuje wniosek Przełożonemu w celu załączenia go w formie skanu w systemie SSEGK. Oryginał wniosku pozostaje w komórce organizacyjnej, w której zatrudniony jest Pracownik;
 3. dla Pracowników zatrudnionych w miesiącach maju i czerwcu br. zostanie uruchomiona odrębna komunikacja informująca o założeniach programu oraz obowiązujących ich terminach. Pracownicy zatrudnieni w tym czasie składać będą wnioski jedynie w wersji papierowej.

W przypadku ewentualnych pytań uprzejmie prosimy  o kontakt z Biurem Obsługi Pracowników/Zespołem Obsługi Bezpośredniej, ORLEN Centrum Usług Korporacyjnych Sp. z o.o.

Podziel się ze znajomymi:Share on Facebook
Facebook
0Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin