INFORMUJEMY, IŻ NIE WYRAŻAMY ZGODY NA WYKORZYSTYWANIE FRAGMENTÓW LUB CAŁOŚCI NASZYCH INFORMACJI
PRZEZ PODMIOTY ZEWNĘTRZNE BEZ ZGODY I AUTORYZACJI WŁADZ ZWIĄZKU

Początek negocjacji płacowych w PKN ORLEN S.A.

W dniu wczorajszym tj. 29 stycznia br. odbyło się pierwsze spotkanie w ramach negocjacji płacowych w PKN ORLEN S.A. Zgodnie z zapowiedziami na spotkaniu omówiono tzw. otoczenie biznesowe i plany budżetowe PKN ORLEN S.A., a także przekazano informacje na temat rozliczenia funduszu wynagrodzeń za rok 2019. Następne spotkanie wyznaczone jest na dzień 19 lutego na godz. 12.00.

Razem z innymi organizacjami związkowymi wystąpiliśmy z wnioskami o podjęcie negocjacji i wyznaczenie terminu spotkań mających na celu ustalenie przyrostu przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w 2020 r. w następujących Spółkach Grupy Kapitałowej:

 • Basell Orlen Polyolefins Sp. z o.o.
 • ORLEN Administracja Sp. z o.o.
 • ORLEN Budonaft Sp. z o.o.
 • ORLEN Centrum Serwisowe Sp. z o.o.
 • ORLEN Eko Sp. z o.o.
 • ORLEN KolTrans S.A.
 • ORLEN Centrum Usług Korporacyjnych Sp. z o.o.
 • ORLEN Laboratorium S.A.
 • ORLEN Ochrona Sp. z o.o.
 • ORLEN Paliwa Sp. z o.o.
 • ORLEN Projekt S.A.
 • Centrum Medyczne Medica Sp. z o.o.
 • ORLEN Asfalt Sp. z o.o.

Pisma o podjęcie negocjacji zostały również skierowane do:

 • EnergoRem Płock Sp. z o.o.
 • PETRO Wodkan Sp. z o.o.
 • PETROTEL Sp. z o.o.
 • S.U. Krystynka Sp. zo.o.
 • CLIMBEX S.A.

Czekamy na odzew na nasze pisma. Negocjacje płacowe u tych Pracodawców rozpoczną się prawdopodobnie po zakończeniu negocjacji w PKN ORLEN S.A.

Przeczytaj i Udostępnij

Informacje związkowe

PKN ORLEN S.A.

 • Pierwsze spotkanie dotyczące negocjacji wzrostu płac na 2020 rok odbędzie się 29 stycznia br. Z reguły omawiane są na pierwszym spotkaniu plany budżetowe oraz otoczenie biznesowe PKN ORLEN S.A. , jak również przedstawiciel pracodawcy informuje o sposobie rozliczenia funduszu wynagrodzeń za rok ubiegły. O postępach tegorocznych negocjacji będziemy informować Państwa na bieżąco.
 • Zmiany w Regulaminie ZFŚS z dniem 1 stycznia 2020 r. obejmują:

– zwiększenia progów dochodowych o 500 zł w każdym progu (za wyjątkiem dofinansowania – wsparcie rodziny),

– podniesienia  wysokości dofinansowań dla pracownika i byłego pracownika  – dof. do wypoczynku / leczenia sanatoryjnego o 100 zł w każdym progu dochodowym,

– wprowadzenia świadczenia dla byłych pracowników – dof. pobytu w domach opieki (do wysokości 4.000 zł rocznie)

– rozszerzenia wieku osób uprawnionych (dzieci i młodzież) z 24 lat do 25 lat

– uproszczenia procedury składania dokumentów dot. pożyczek mieszkaniowych

 • W 2020 r. dniem wolnym za świąteczną sobotę przypadającą 15 sierpnia będzie 12 czerwca , natomiast za sobotę przypadającą 26 grudnia –  24 grudnia.

Centrum Edukacji

W dniu 15 stycznia br. podpisaliśmy pierwsze porozumienie ws wzrostu wynagrodzeń w 2020 r. dla Pracowników Spółki. Ustalono wzrost wynagrodzeń w wysokości średnio 200 zł brutto do płacy zasadniczej dla każdego pracownika zatrudnionego na dzień 31.12.2019 r. Podwyżki wynagrodzeń wejdą w życie od 01.01.2020 r.

ORLEN Ochrona

W dniach 4 -5 lutego odbędzie się kolejna sesja negocjacyjna Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy dla Pracowników Spółki. Strony rozpoczną negocjacje merytoryczne, mamy nadzieję że dokument zostanie wynegocjowany i podpisany w najbliższym czasie.

Centrum Medyczne Medica

Trwają konsultacje dotyczące wprowadzenia zmian do Regulaminu Pracy. Na obecnym etapie po zgłoszeniu uwag do projektu dokumentu przez działające w spółce organizacje związkowe, czekamy na stanowisko pracodawcy.

Przeczytaj i Udostępnij

Informacje zwiazkowe

PKN ORLEN

Pracodawca wydłuża termin wykorzystania punktów na platformie My Benefit. Pracownicy, którzy z różnych powodów nie wykorzystali swoich 350 punktów ( 350 zł), mogą do końca I kwartału 2020 roku wykorzystać konto My Benefit.

ORLEN Ochrona

W wyniku porozumienia z nowym Zarządem Spółki, organizacjom związkowym udało się uzgodnić dodatkowe uznaniowe świadczenie świąteczne dla pracowników Spółki. Pracownikom pozostającym w zatrudnieniu w dniu 1 stycznia br. i w dniu 12 grudnia br.  ( z wyłączeniem pracowników będących w okresie wypowiedzenia, na urlopach bezpłatnych powyżej 30 dni) zostanie wypłacone świadczenie, zgodnie z poniższym:

Pracownicy, których na dzień 12 grudnia br. płaca zasadnicza brutto wynosi:

 1. do 3 500, 00 zł otrzymają wartość świadczenia pieniężnego brutto 280,00 zł (proporcjonalnie do wymiaru etatu);
 2. powyżej 3 500,00 zł do 7 000,00 zł otrzymują wartość świadczenia pieniężnego brutto 170,00 zł (proporcjonalnie do wymiaru etatu).

Termin realizacji do 20 grudnia br.

Pracownicy, którzy w ciągu bieżącego roku zostali przejęci w trybie art. 23’ Kp a byli w zatrudnieniu u poprzedniego pracodawcy w dniu 1 stycznia br. świadczenie przysługuje na zasadach analogicznych jak dla pozostałych pracowników. Chodzi tu głównie o pracowników ORLEN Ochrona w Gdańsku. Im też zostanie wypłacona łącznie z dodatkowym świadczeniem świątecznym należność za nadgodziny.

ORLEN Budonaft

Organizacje związkowe i strona Pracodawcy podpisali porozumienie ws przystąpienia Spółki do wspólnej działalności socjalnej w GK PKN ORLEN z dniem 1 stycznia 2020 r.

W dniu 3 grudnia 2019 r. braliśmy dział w spotkaniu z przedstawicielami placówek opiekuńczo – wychowawczych województwa mazowieckiego. Wystąpiliśmy o przekazanie podopiecznym: DPS w Goślicach, DPS w Zakrzewie i dla Stowarzyszenia “Spadochron” w Płońsku upominków w formie kart przedpłaconych.

Klub Honorowych Dawców Krwi PCK przy PKN ORLEN S.A. serdecznie zaprasza na świąteczną akcję krwiodawstwa w GK ORLEN. Krew będzie można oddać w mobilnym ambulansie do poboru krwi w dniu 20.12.2019 r. w godzinach 9:00 – 13:00 w Płocku na terenie Parkingu Centrum Administracyjnego PKN ORLEN S.A.

Przeczytaj i Udostępnij

 

 

solidarnosc_spch

komisja_krajowa

[wp-rss-aggregator exclude=”331″ limit=”10″]

solidarnosc_plock

[wp-rss-aggregator exclude=”316″ limit=”10″]

solidarnosc_tygodnik