Wybory uzupełniające na oddziałowych społecznych inspektorów pracy w PKN ORLEN S.A.

Przeprowadzono wybory uzupełniające na oddziałowych społecznych inspektorów pracy w PKN ORLEN S.A., w następujących okręgach wyborczych:

– Biuro Techniki , SIP został wybrany Tomasz Witkowski

– Nowa Sól, SIP został wybrany  Adam Ilnicki

Obaj Panowie są członkami OM NSZZ „Solidarność” PKN ORLEN S.A.

Przeczytaj i Udostępnij

Porozumienie w sprawie przyrostu przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia na rok 2017 w ORLEN Projekt S.A.

W dniu dzisiejszym 26 kwietnia 2017 r. parafowano Porozumienie w sprawie przyrostu przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia na rok 2017 w ORLEN Projekt S.A.

Główne ustalenia porozumienia:

  1. Obligatoryjny wzrost wynagrodzeń zasadniczych dla każdego Pracownika, proporcjonalnie do wymiaru etatu o 125,00 zł od kwietnia 2017 r.
  2. Uznaniowy wzrost wynagrodzeń naliczeniowo dla jednego Pracownika, proporcjonalnie do wymiaru etatu o 125,00zł od lipca 2017 r. maksymalnie o 500 zł brutto/os.
  3. Wypłata nagród jednorazowych w łącznej wysokości 2.200,00 zł na jednego uprawnionego Pracownika, wg następującego podziału:
  • 1.000,00 zł dla każdego uprawnionego Pracownika na Święta Wielkanocne ( wypłacona została w miesiącu kwietniu)
  • 1.200,00 zł dla każdego uprawnionego Pracownika na Święta Bożego Narodzenia.
Przeczytaj i Udostępnij

Międzynarodowy Dzień Pamięci Ofiar Wypadków przy Pracy i Chorób Zawodowych

Dzień 28 kwietnia to bardzo ważna data dla wszystkich osób związanych z procesami pracy: pracowników, pracodawców, związków i organizacji zawodowych, teoretyków i praktyków bhp, studentów i wykładowców problematyki ochrony pracy, a także instytucji rządowych. W tym Dniu w sposób szczególny myślimy zarówno o pracownikach, którzy w wyniku pracy stracili życie czy zdrowie, jak i o coraz skuteczniejszych sposobach zapewniania bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w pracy.

Pamiętajmy, że w Polsce każdego dnia 1 osoba traci życie na skutek pracy, a 240 osób ulega wypadkom przy pracy. Szerokie upowszechnianie wiedzy o bhp jest bardzo potrzebne, tym bardziej, że rozwój przemysłu i usług niesie ze sobą nowe zagrożenia zawodowe.

Obchody tego Dnia organizowane są na całym świecie na poziomie międzynarodowym, krajowym, regionalnym czy lokalnym i przyjmują różnorodne formy: od szerokich kampanii informacyjno-promocyjnych, poprzez akcje edukacyjne, np. konferencje, wystawy, konkursy, aż do kameralnych spotkań pracowników, happeningów, marszy i uroczystych mszy za tych, którzy zginęli w pracy.

Uroczystości są inicjowane i promowane przez dwie międzynarodowe organizacje:

  1. Międzynarodową Organizację Pracy (MOP) – International Labour Organization (ILO),
  2. Międzynarodową Konfederację Związków Zawodowych – International Trade Union Confederation (ITUC)

W naszym kraju 28 kwietnia został ustanowiony Dniem Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Pracy przez Sejm RP uchwałą z dnia 9 lipca 2003 r. Związkowe obchody Dnia, zainicjowane przez NSZZ „Solidarność” w 1991 r., organizowane są pod nazwą Międzynarodowy Dzień Pamięci Ofiar Wypadków przy Pracy i Chorób Zawodowych.

W tym roku ważnym wydarzeniem obchodów Dnia będzie w dniu 28 kwietnia w Warszawie uroczyste posiedzenie Rady Ochrony Pracy przy Sejmie RP i towarzysząca mu ogólnopolska konferencja nt. „Identyfikacji rodzajów działalności i grup pracowników o zwiększonym ryzyku wypadku przy pracy na podstawie analiz trendów długoterminowych”, organizowana przez Związek Zawodowy „Budowlani” pod honorowym patronatem Marszałka Sejmu RP. W uroczystości wezmą udział przedstawiciele nauki i praktyki z zakresu bezpieczeństwa pracy, instytucji ustawodawczych i nadzorujących, m.in. parlamentarzyści RP, członkowie Rady Ochrony Pracy, przedstawiciele Państwowej Inspekcji Pracy, Społecznej Inspekcji Pracy, ZUS, GUS, CIOP-PIB. Obecni będą także przedstawiciele pracodawców oraz organizacji związkowych (NSZZ „Solidarność”, OPZZ, Forum Związków Zawodowych), w tym – związków budowlanych.

Uroczyste obchody Dnia 28 kwietnia planują również inne organizacje związków zawodowych. NSZZ „Solidarność” Region Dolny Śląsk organizuje tradycyjne obchody we Wrocławiu, gdzie w dniu 26.04.2017 r. odbędzie się konferencja pt. „Czy ponadzakładowy nadzór nad warunkami jest wystarczający i czy spełnia swoją rolę?”. Weźmie w niej udział wielu specjalistów, m.in. z CIOP-PIB.

NSZZ „Solidarność” Region Podbeskidzie organizuje w Bielsku-Białej seminarium pt. „Zagrożenia   ergonomiczne  wyzwaniem  dla  Społecznej   Inspekcji   Pracy”  w  ramach jubileuszowych, XXV obchodów Międzynarodowego Dnia Pamięci Ofiar Wypadków Przy Pracy i Chorób Zawodowych.

Związki zawodowe zrzeszone w OPZZ oraz w ramach Forum Związków Zawodowych planują także różne uroczystości – m.in. w formie branżowych lub lokalnych spotkań czy odczytów. Jak co roku, Prezydium OPZZ w dniu 11 kwietnia 2017 r. ogłosiło swój apel, zachęcając związkowców do jego upowszechniania, a także do przestrzegania i promowania zasad bezpiecznej i zdrowej pracy.

W organizację obchodów Dnia włączają się też inne instytucje, takie jak Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Rzeszowie, Państwowa Inspekcja Pracy – Okręgowy Inspektorat Pracy w Szczecinie oraz Politechnika Częstochowska.

Więcej informacji o wydarzeniach związanych z obchodami Dnia w Polsce i na świecie zamieszczono w portalu CIOP-PIB pod adresem: www.ciop.pl/28kwietnia.

Przeczytaj i Udostępnij

Negocjacje wskaźnika wzrostu wynagrodzeń na 2017 r. w Spółkach GK.

Negocjacje wskaźnika wzrostu wynagrodzeń na 2017 r. w Spółkach GK są w fazie końcowej. Nie udało się jak dotąd podpisać porozumień w dwóch spółkach: ORLEN KolTrans i ORLEN Projekt – spotkania zakończyły się spisaniem protokołów rozbieżności.

W Spółce ORLEN KolTrans Sp. z o.o. wobec nie osiągnięcia na etapie bezpośrednich negocjacji Porozumienia w sprawie wskaźnika wzrostu wynagrodzeń na 2017 rok utworzyliśmy razem z MBZZ oraz MZZPRC Wspólną Reprezentację Związkową (WRZ) oraz wystąpiliśmy z  postulatami  płacowymi dla Pracowników Spółki, których spełnienia oczekujemy do 25 kwietnia br.

W Spółce ORLEN Projekt S.A. przeciągające się w czasie negocjacje płacowe dla pracowników Spółki na 2017 rok oraz brak osiągnięcia porozumienia, wpływają bardzo niekorzystnie na atmosferę pracy. Wprawdzie Pracodawca zadeklarował chęć przyznania znaczących podwyżek dla Pracowników, doceniając w ten sposób ich pracę, doświadczenie i zaangażowanie. Jednak brak zgody HR PKN ORLEN S.A., który ma decydujący głos w sprawie ustalenia wzrostu wynagrodzeń dla Pracowników Spółek GK, doprowadził do spisania w dniu 06.04.2017 r. protokołu rozbieżności z propozycją Pracodawcy po konsultacji z obszarem HR. Wobec nie osiągnięcia na etapie bezpośrednich negocjacji Porozumienia w sprawie wskaźnika wzrostu wynagrodzeń na 2017 rok,  wspólnie z MBZZ w Grupie Kapitałowej PKN ORLEN S.A. zawarliśmy Porozumienie o powołaniu Wspólnej Reprezentacji Związkowej i działając na podstawie art. 1 i art. 7 Ustawy o rozwiązywaniu sporów zbiorowych wysunęliśmy postulaty płacowe, żądając ich spełnienia do dnia 27 kwietnia br. Niespełnienie postulatów we wskazanym terminie będzie równoznaczne z wejściem WRZ w spór zbiorowy z ORLEN Projekt S.A.

Ponadto w związku z docierającymi do naszej organizacji związkowej głosami zaniepokojonej załogi o przyszłość Spółki, w dniu 20 kwietnia br. wystąpiliśmy z wnioskiem do Wiceprezesa Zarządu ds. Korporacyjnych PKN ORLEN S.A. Pana Mirosława Kochalskiego o zorganizowanie spotkania w celu omówienia sytuacji w Spółce.

 

Przeczytaj i Udostępnij