INFORMUJEMY, IŻ NIE WYRAŻAMY ZGODY NA WYKORZYSTYWANIE FRAGMENTÓW LUB CAŁOŚCI NASZYCH INFORMACJI
PRZEZ PODMIOTY ZEWNĘTRZNE BEZ ZGODY I AUTORYZACJI WŁADZ ZWIĄZKU

UOKiK przedłuża postępowanie dot. przejęcia przez PKP Cargo spółek Orlenu

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów przedłuża o cztery miesiące termin zakończenia postępowania dotyczącego przejęcia przez PKP Cargo kontroli nad spółkami ORLEN KolTrans oraz Euronaft Trzebinia należących do grupy PKN Orlen – podał UOKiK w komunikacie na swojej stronie internetowej.

UOKiK ocenił, że w tej sprawie niezbędne jest przeprowadzenie badania rynku. “W toku postępowania Urząd zweryfikuje m.in. przedstawione przez PKP Cargo informacje dotyczące definiowania rynków właściwych, na które koncentracja wywiera wpływ” – czytamy w komunikacie.

PKP Cargo informowało w listopadzie zeszłego roku, że przejmie od PKN Orlen dwie spółki zajmujące się przewozami kolejowymi – ORLEN KolTrans i Euronaft Trzebinia.

Przeczytaj i Udostępnij

Spór zbiorowy w ORLEN KolTrans Sp. z o.o.

W związku z trwającym w ORLEN KolTrans Sp. z o.o. sporem zbiorowym pracy, będącym na etapie wskazania mediatora przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Wspólna Reprezentacja Związkowa reprezentowana przez Międzyzakładowy Związek Zawodowy Pracowników Ruchu Ciągłego w Grupie Kapitałowej PKN ORLEN SA, Organizację Międzyzakładową NSZZ „Solidarność” PKN ORLEN S.A. i Międzyzakładowy Branżowy Związek Zawodowy w Grupie Kapitałowej PKN ORLEN S.A., zgodnie z art. 25 punkt 1 Ustawy z dnia 23 maja 1991 roku o rozwiązywaniu sporów zbiorowych wniosła o wyrażenie zgody na oflagowanie Firmy i jej majątku ruchomego. Przy braku zgody pracodawcy na taką formę protestu, strona związkowa reprezentująca Załogę Spółki będzie zmuszona podjąć bardziej radykalne działania.

Poniżej załączamy pismo skierowane w dniu dzisiejszym do Pracodawcy w tej sprawie.

 

 

Przeczytaj i Udostępnij

Piotr Duda w PKN ORLEN S.A.

PKN2

W piątek 5 lutego br. gościł w Płocku Przewodniczący Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” Piotr Duda.

Podczas krótkiego pobytu, Przewodniczący złożył kurtuazyjną wizytę w PKN ORLEN S.A., spotkał się z Prezesem Zarządu Wojciechem Jasińskim. Na spotkaniu obecni byli również ze strony Pracodawcy: Członek Zarządu ds. Produkcji Krystian Pater, Dyrektor Biura Zarządzania Relacjami Społecznymi Anna Lewandowska – Romanowska. Stronę związkową reprezentowali: Przewodniczący Zarządu Regionu Płockiego NSZZ „Solidarność” Jerzy Obrębski wraz z Zastępcami Andrzejem Burnatem i Stanisławem Szkopkiem, Przewodniczący KM NSZZ „Solidarność” PKN ORLEN S.A. Henryk Kleczkowski, Wiceprzewodnicząca KM NSZZ „Solidarność” PKN ORLEN S.A. Wiesława Frydrychowska, Przewodniczący Krajowego Sekretariatu Przemysłu Chemicznego NSZZ „Solidarność” Mirosław Miara oraz Przewodniczący Komisji Rewizyjnej NSZZ „Solidarność” Regionu Płockiego i członek Prezydium KM NSZZ „Solidarność” PKN ORLEN S.A. Honoriusz Siarkowski.

Przeczytaj i Udostępnij

Negocjacje płacowe w PKN ORLEN S.A.

W ubiegłą środę 3 lutego br. odbyło się w PKN ORLEN S.A. pierwsze spotkanie dotyczące ustalenia przyrostu przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w 2016 r. W skład zespołu negocjacyjnego  Organizacji Międzyzakładowej NSZZ „Solidarność” PKN ORLEN weszli:

 1. Henryk Kleczkowski – Przewodniczący KM NSZZ „Solidarność” PKN ORLEN S.A.
 2. Wiesława Frydrychowska – Wiceprzewodnicząca KM NSZZ „Solidarność” PKN ORLEN S.A.
 3. Borowski Dariusz – członek zespołu
 4. Gierczak Adam – członek zespołu
 5. Martynowski Witold – członek zespołu
 6. Siarkowski Honoriusz – członek zespołu

Wzorem lat ubiegłych pierwsze spotkanie Pracodawca poświęcił na dyskusję i omówienie danych finansowych Spółki za 2015 r. Kolejne negocjacje prawdopodobnie odbędą się około 17 lutego.

Przeczytaj i Udostępnij

Informacja z posiedzenia Prezydium KM NSZZ „Solidarność”  PKN ORLEN S.A. z dn. 2 lutego 2016 r.

1. PKN ORLEN S.A.

 • Spór zbiorowy dotyczący zatrudniania pracowników na stanowisku Starszego mistrza procesów produkcyjnych, którego nie przewiduje Taryfikator Stanowisk Pracy oraz w związku ze stosowaniem przez Pracodawcę w ramach Miesięcznego Systemu Premiowania innych kryteriów premiowania niż kryteria przewidziane w ZUZP – w ramach sporu przekazaliśmy Pracodawcy propozycję treści Porozumienia w sprawie odstąpienia od żądań przedstawionych  przez organizacje związkowe. Zaproponowaliśmy odbycie spotkania w tej sprawie do dnia 5 lutego br.
 • W dniu 18.01.2016 r. odbyło się pierwsze spotkanie wszystkich organizacji związkowych działających w Spółce z Prezesem PKN ORLEN Wojciechem Jasińskim oraz z całym Zarządem PKN ORLEN. Przedstawiliśmy sprawy i nasze oczekiwania odnośnie zmian jakie należałoby wprowadzić. Przede wszystkim mamy nadzieję na odbudowanie dialogu na linii pracodawca – pracownik, zmiany podejścia do spraw pracowniczych. Przedstawiliśmy problemy załogi i sprawy, z jakimi spotykają się na co dzień w swoich miejscach pracy i w otoczeniu. Tych spraw jest dużo, akcentowaliśmy pilną potrzebę ich realizacji.
 • Otrzymaliśmy zawiadomienie o zamiarze przeprowadzenia procesu reorganizacji w Zespole ds. Administracji Projektów Inwestycyjnych (IKE) w obszarze Dyrektora Wykonawczego ds. Realizacji Inwestycji Majątkowych. Proces będzie skutkował rozwiązaniem umów o pracę z 3 pracownikami, w tym jedną osobą będącą członkiem naszej organizacji.
 • Otrzymaliśmy odpowiedź na pismo organizacji związkowych z dn. 04.12.2015 r. dot. Porozumienia w sprawie zasad współpracy partnerów społecznych w procesach restrukturyzacji PKN ORLEN oraz uprawnień pracowników związanych z tymi procesami – Dążymy do tego, aby to Porozumienie obejmowało nie tylko procesy restrukturyzacyjne, jak proponuje Pracodawca, ale i procesy reorganizacyjne. Po omówieniu poszczególnych regulacji Porozumienia, uczestnicy spotkania zadeklarowali, że rozmowy w tej sprawie będą kontynuowane.
 • Stanowisko organizacji związkowych z dn. 18.01.2016 r. dot. projektu Zarządzenia w sprawie wprowadzenia do użytku służbowego „Zasad oceny Pracowników w PKN ORLEN S.A.” – Po rocznym okresie bez funkcjonowania oceny pracowniczej (organizacje związkowe w grudniu 2014 r. po trzech latach obowiązywania wypowiedziały pracodawcy zasady oceny rocznej) Pracodawca pod koniec 2015 roku ponownie podjął próbę wprowadzenia zasad oceny rocznej. Ocena Roczna jest zawarta w Zakładowym Układzie Zbiorowym Pracy, Pracodawca dąży do tego, aby skutecznie wprowadzić Zasady Oceny Rocznej. Aby je wprowadzić, musi je uzgodnić z organizacjami związkowymi. W odpowiedzi na propozycję pracodawcy organizacje związkowe przygotowały pismo, w którym zaproponowały swoje rozwiązania odnośnie zasad oceny rocznej. W tej sprawie odbyło się również spotkanie z pracodawcą w dniu 19.01.2016 r., na którym stanowczo wyraziliśmy sprzeciw wobec projektu Pracodawcy.
 • W dniu 28.01.2016 r. odbyło się kolejne spotkanie z przedstawicielami Spółki Trans Polonia S.A. nabywcą Spółki ORLEN Transport Sp. z o.o. Trans Polonia przekazała projekt porozumienia w sprawie systemu gwarancji oraz innych kwestii socjalnych dla pracowników ORLEN Transport S.A. Organizacje związkowe przeanalizują propozycję i wrócą ze swoim stanowiskiem na kolejnym spotkaniu, które odbędzie się w dniu 15.02.2016 r.
 • Na dzień 03.02.2016 r. otrzymaliśmy zaproszenie na spotkanie w sprawie wskaźnika wzrostu wynagrodzeń na 2016 r. Prezydium powołało skład zespołu negocjacyjnego: Henryk Kleczkowski, Wiesława Frydrychowska, Dariusz Borowski,  Adam Gierczak,  Witold Martynowski oraz Honoriusz Siarkowski.

 2. Informacje ze Spółek.

 • Pisma w sprawie negocjacji wskaźnika wzrostu wynagrodzeń na 2016 r. do poszczególnych Pracodawców – wystąpiliśmy wraz z innymi związkami z pismami do  wszystkich Spółek o przygotowanie dokumentów i przystąpienie do negocjacji płacowych.
 • ORLEN Koltrans – trzy organizacje związkowe działające wspólnie jako WRZ po etapie rokowań zakończonych fiaskiem, wystąpiły do Ministra Pracy, Rodziny i Polityki Społecznej o wyznaczenie mediatora. Aby o wszystkim szczegółowo poinformować załogę Spółki ORLEN KolTrans w dniu 28 stycznia br. o godz. 15.00 zostało zorganizowane spotkanie dla pracowników Spółki, na którym organizacje związkowe szczegółowo wyjaśniły całą sytuację, jak i nakreśliły ewentualne dalsze scenariusze i możliwe działania. Pracownicy pytali o wszystko co zdarzyło się dotychczas, jak i o to co może wydarzyć się w najbliższej przyszłości. Załoga gotowa jest walczyć o swoje prawa włącznie ze strajkiem, jeśli inne działania nie przyniosą oczekiwanego rezultatu. Czy jest jeszcze szansa, aby odwrócić podjęte niekorzystne dla pracowników Spółki decyzje odnośnie sprzedaży, tego dziś nie potrafi określić nikt. Słyszymy takie stwierdzenia, że sprawy zaszły za daleko. Dotychczas było podejmowane i wciąż jest podejmowane wiele inicjatyw oraz kierowanych jest wiele pism do osób decyzyjnych w celu zatrzymania sprzedaży Spółki. W dniu 28.01.2016 r. do Prezesa Zarządu PKN ORLEN Pana Wojciecha Jasińskiego zostało też skierowane jeszcze jedno pismo w tej sprawie.
 • ORLEN Wir – zawiadomienie o połączeniu z dn. 29.02.2016 r. ORLEN Wir  z o.o. ze Spółką ORLEN Serwis S.A. na podstawie art. 231Kodeksu pracy. Pracodawca powiadomił organizacje związkowe o rozpoczęciu procesu połączenia. W chwili obecnej Spółka ORLEN Serwis staje się coraz większym podmiotem, który w swoich szeregach będzie docelowo skupiał wszystkie usługi remontowe typu automatyka, elektryka, mechanika i naprawa maszyn wirujących. Organizacje związkowe w odpowiedzi na to zawiadomienie zawierające informacje o planowanych działaniach dotyczących warunków zatrudnienia pracowników, warunków pracy, płacy i przekwalifikowania, wniosły o pilne podjęcie negocjacji w celu zawarcia porozumienia w tym zakresie. Spotkanie odbędzie się 4 lutego br. Mamy nadzieję, że doprowadzimy do uregulowania ważnych kwestii dla pracowników, w tym zawarcia pakietu gwarancji pracowniczych związanych z realizowanym połączeniem.
 • ORLEN CUK – w dniu 25.01.2016 r. odbyło się spotkanie podsumowujące wdrożenie ZUZP w Spółce.
 • ORLEN Projekt – pierwsza sesja rokowań nad ZUZP odbyła się w dniu 25.01.2016 r.
 • ORLEN Eko – sesja rokowań nad ZUZP odbyła się w dniu 14.01.2016 r.
 • ORLEN Paliwa – w dniu 19.01.2016 r. odbyło się spotkanie, na którym podpisano Porozumienie w sprawie uprawnień pracowników ORLEN Paliwa Sp. z o.o. w związku z przeprowadzanymi procesami reorganizacji.
 • ORLEN Centrum Serwisowe– otrzymaliśmy odpowiedź Pracodawcy ws posiłków i napojów profilaktycznych oraz zgłosiliśmy ponownie nasze uwagi do Aneksu Nr 6 do Regulaminu Wynagradzania.
 • CMM – pierwsze spotkanie w sprawie ustalenia wskaźnika wzrostu wynagrodzeń na 2016 r. w Spółce odbyło się w dn. 29.01.2016 r.
 • AMLUX – Na wniosek organizacji związkowych w dn. 27.01.2016 r. odbyło się spotkanie z Zarządem Spółki w sprawie narastających problemów pracowniczych zgłaszanych przez członków organizacji związkowych. Poruszane na nim były sprawy związane z wypłatą zaległych wynagrodzeń, sprawy BHP, niedoprowadzania składek na PZU, sprawy ogólne dotyczące funkcjonowania firmy.
 • PETRO Mechanika – złożyliśmy zawiadomienie do Prokuratury Rejonowej w Płocku w sprawie podejrzenia popełnienia przestępstwa przez PETRO Mechanika S.A. z uwagi na nieprzekazywanie na konto OM NSZZ „Solidarność” PKN ORLEN potrącanych od pracowników składek związkowych.
Przeczytaj i Udostępnij

 

 

solidarnosc_spch

komisja_krajowa

[wp-rss-aggregator exclude=”331″ limit=”10″]

solidarnosc_plock

[wp-rss-aggregator exclude=”316″ limit=”10″]

solidarnosc_tygodnik