Bieżące informacje związkowe

 1. PKN ORLEN S.A.
 • Negocjacje płacowe na 2016 r. – Dotychczas odbyły się trzy spotkania w ramach negocjacji płacowych na 2016 r. Wczorajsze spotkanie w sprawie ustalenia przyrostu przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia będzie kontynuowane w dniu dzisiejszym tj. 25 lutego  od godz. 14.00. Mamy nadzieję, że dziś zostanie podpisane Porozumienie, o szczegółach będziemy informować na bieżąco.
 • Zawiadomienie o zamiarze przeprowadzenia procesu reorganizacji w Biurze Inwestycji i Efektywności Produkcji (PE). Przyczyna planowanej reorganizacji jest przebudowa struktury organizacyjnej polegająca między innymi na likwidacji Działu Optymalizacji Produkcji Rafineryjnej i Petrochemicznej oraz Zespołu Optymalizacji Rafineryjnych i Petrochemicznych Procesów Produkcyjnych i utworzenie w to miejsce Działu Optymalizacji Rafineryjnych i Petrochemicznych Procesów Produkcyjnych. Proces przewiduje likwidację 2 etatów.
 • Zawiadomienie o zamiarze przeprowadzenia procesu reorganizacji w Dziale Infrastruktury Logistycznej (LBI) w Obszarze Logistyki. W komórce organizacyjnej objętej procesem planowane jest zmniejszenie zatrudnienia o 1 etat na stanowisku Specjalisty.
 • Wniosek organizacji związkowych do GIP dotyczący wydania opinii w sprawie Zarządzenia Nr 8/DG/2015 (w tym prawa do urlopu szkoleniowego) w konsekwencji odmiennych interpretacji obowiązujących przepisów w zakresie szkoleń bhp dokonywanych przez Pracodawcę i związki zawodowe – organizacje związkowe skierowały w dn. 8.02.2016 r. do Dyrektora Departamentu Prawnego GIP Pani Haliny Tulwin wniosek o wydanie opinii w sprawie zgodności z obowiązującym prawem treści wydanego przez Pracodawcę Zarządzenia Nr 8/DG/2015.

 

 1. Informacje ze Spółek.
 • Negocjacje wskaźnika wzrostu wynagrodzeń na 2016 r. u poszczególnych pracodawców – wystąpiliśmy z wnioskiem do wszystkich Pracodawców, u których działa nasza organizacja związkowa o podjęcie negocjacji płacowych.  Przyjęte w praktyce jest, że negocjacje w Spółkach rozpoczynają się po zakończeniu rozmów w PKN ORLEN. Oczekujemy na wyznaczenie terminu spotkań, w kilku spółkach już te terminy są ustalone.
 • ORLEN Koltrans – spór zbiorowy. Według ostatnich informacji UOKiK przedłużył o cztery miesiące termin wydania decyzji sprawie sprzedaży udziałów w ORLEN KolTran spółce z grupy kapitałowej PKP Cargo. Wstrzymanie wydania decyzji przez Urząd spowodowane jest koniecznością przeprowadzenia analiz co do zagrożenia wystąpienia monopolu na przewozy kolejowe w Polsce. Jednocześnie związki zawodowe będące przedstawicielami załogi otrzymały zgodę na oflagowanie budynków Spółki, a w ramach istniejącego sporu odbyło się spotkanie w dniu 23.02.2016 r. W chwili obecnej oczekujemy desygnowania Mediatora przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
 • ORLEN Wir – połączenie z ORLEN Serwis S.A. – Dotychczas odbyło się już kilka spotkań dotyczących uzgodnienia pomiędzy stroną społeczną, a pracodawcą kwestii warunków przejścia pracowników Spółki ORLEN WIR do ORLEN SERWIS S.A. Powyższe ma nastąpić z początkiem marca br. Taki sam proces, ale we Włocławku toczy się odnośnie przejścia pracowników Spółki WIRCOM do ORLEN Serwis S.A. Na spotkaniu w dn. 19.02.2016 r. w wyniku dyskusji i po przedstawieniu wzajemnych argumentów, strony uzgodniły stanowiska do wstępnego porozumienia regulującego warunki przejścia. Dyskusja w tej kwestii toczyć się będzie na kolejnych spotkaniach.
 • ORLEN Centrum Serwisowe – w związku ze zmianą organizacji systemu czasu pracy organizacje związkowe wystąpiły w dn. 10.02.2016 r. z wnioskiem o ponowne przeprowadzenie pomiaru wysiłku energetycznego dla wszystkich stanowisk pracy w Spółce. Co do wcześniejszych ustaleń załoga wniosła zastrzeżenia, gdyż badanie nie było przeprowadzone w sposób otwarty i nie odzwierciedlało stanu faktycznego.
 • CMM – W związku ze zbliżającym się terminem wygaśnięcia gwarancji pracowniczych pracowników Spółki, organizacje związkowe w dn. 9.02.2016 r. wystąpiły z wnioskiem o zorganizowanie spotkania ws planów Zarządu PZU Zdrowie S.A. związanych z funkcjonowaniem Spółki Centrum Medyczne Medica Sp. z o.o. w tym spraw mających wpływ na sytuację pracowników zatrudnionych w Spółce.
 • ORLEN Paliwa – W dn. 01.02.2016 r zostało podpisane porozumienie ws gwarancji pracowniczych dla pracowników: ORLEN Paliwa, ORLEN Paliwa Oddział Logistyka Pierwotna Gazu w Płocku, ORLEN Paliwa Oddział Sprzedaż Regiony w Płocku oraz ORLEN Paliwa Oddział Biuro Obsługi Klienta w Płocku, którzy przeszli do Spółki w wyniku procesów reorganizacyjnych zakomunikowanym organizacjom związkowym w dn. 27.11.2015 r.
 • ORLEN Eko – sesja rokowań nad ZUZP – W dn. 11.02.2016 r. odbyło się kolejne spotkanie dotyczące rokowań nad ZUZP, na którym zostały do końca ustalone zasady rokowań. Kolejne spotkanie wyznaczone wstępnie na 10 marca rozpocznie merytoryczne prace nad zapisami Układu.
 • AMLUX – wniosek o kontynuowanie opieki medycznej dla pracowników Spółki – W związku z Porozumieniem w sprawie gwarancji pracowniczych dla osób z obszaru utrzymania czystości, które przeszły z dniem 1 marca 2015 r. z ORLEN Administracja Sp. z o.o. do AMLUX Sp. z o.o., organizacje związkowe wniosły o kontynuowanie opieki medycznej na dotychczasowych zasadach gwarantowanych Porozumieniem, po okresie zakończenia jego obowiązywania tj. od sierpnia 2016 r.
 • ORLEN Ochrona – otrzymaliśmy do zaopiniowania nowy Regulamin Wynagradzania. Przekazaliśmy swoje uwagi Pracodawcy na spotkaniu w dn. 12.02.2016 r.

 1. Sprawy różne :
 • Jak co roku nasza organizacja zamierza zorganizować piknik związkowy w ramach promocji związku. Wstępnie zarezerwowany został termin 2 września w Centrum Konferencyjnym nad Wisłą.
 • Od lutego br. działa nowa strona internetowa OM NSZZ „Solidarność” PKN ORLEN. Strona posiada odświeżoną szatę graficzną i fotogalerię. Istnieje możliwość umieszczania artykułów ze strony na portalu społecznościowym facebook, na którym nasza organizacja posiada swój profil.
Podziel się ze znajomymi:Share on Facebook
Facebook
0Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin