Infmormacja z posiedzenia Prezydium Komisji Międzyzakładowej

W dniu 4 lutego br. obradowało Prezydium Komisji Międzyzakładowej NSZZ “Solidarność” PKN ORLEN S.A.

Tematy spotkania:

1. PKN ORLEN S.A.
• PPE – W dniu 10 stycznia 2014 r. w Warszawie, w siedzibie Spółki PKN ORLEN S.A. doszło do podpisania Umowy Zakładowej oraz Umowy z Funduszem PZU w sprawie Pracowniczego Programu Emerytalnego dla Pracowników PKN ORLEN S.A.
• ZUZP – Państwowa Inspekcja Pracy w dniu 8.01.2014 r. dokonała wpisu Protokołu Dodatkowego Nr 1 do rejestru Zakładowych Układów Zbiorowych Pracy.
• W dniu 31.01.2014 r. odbyło się pierwsze spotkanie w sprawie wzrostu wskaźnika wynagrodzeń na 2014 r.
• Program Zachęt Emerytalnych – pismem z dnia 13.01.2014 r. skierowaliśmy do Pracodawcy propozycję wprowadzenia Programu w 2014 r. Oczekujemy na odpowiedź.
• Zasłużony Pracownik PKN ORLEN S.A. – w związku z przesłanym w dniu 17 stycznia 2014 r. projektem zmian do Zarządzenia w sprawie nadania Tytułu „Zasłużony Pracownik PKN ORLEN S.A.” organizacje związkowe podtrzymały swoje stanowisko wyrażone w piśmie z 19.04.2012 r. Treść wydanego wówczas Zarządzenia Nr 3/DG/2012 nie została uzgodniona z organizacjami związkowymi, wniesiono o jego uchylenie i ponowne ustalenie treści zgodnie z zapisami ZUZP.
• Sprzeciw wobec sprzedaży ORLEN Medica Sp. z o.o. – w dniu 27 stycznia br. w piśmie do Pana Piotra Chełmińskiego Członka Zarządu PKN ORLEN S.A. ds. Petrochemii organizacje związkowe podtrzymały swój sprzeciw wobec zamiaru sprzedaży Spółki.
• Proces restrukturyzacji w obszarze Dyrektora Wykonawczego ds. Produkcji Rafineryjnej – Biuro Techniki (RPT). W związku z informacją o zakresie procesu i komórkach nim objętych, który może skutkować rozwiązaniem umów o pracę z 13-toma pracownikami, organizacje związkowe zadeklarowały wolę spotkania oraz wspólnych z Pracodawcą uzgodnień w tym temacie.
• Stanowisko związków zawodowych w sprawie zapisów art. 41 ZUZP – Pismem z dnia 30.10.2013 r. Pracodawca odrzucił propozycję związków zawodowych ws dokonania wspólnej interpretacji art. 41 ZUZP twierdząc, że postanowienia tego artykułu nie wymagają interpretacji, gdyż wynika z nich jednoznacznie, że strona związkowa pozbawiona jest prawa do prowadzenia sporu zbiorowego dotyczącego wzrostu płac, a legalne prowadzenie takiego sporu wymagałoby uprzedniego dokonania wypowiedzenia układu. Związki zawodowe przedstawiły swoje stanowisko w tej sprawie kierując pismo w dn. 29.01.2014 r. do Pana Jacka Krawca Prezesa PKN ORLEN S.A.

2. Informacje ze Spółek:
1) BOP – w dniu 15.01.2014 r. odbyło się spotkanie, na którym omawiane były następujące tematy: 
– Wprowadzenia modelu kompetencji dla pracowników GK BOP 
– Aktualizacji Podręcznika Zarządzania wynikami pracy w BOP 
– Ubezpieczenia Amplico – zmiany na rok 2014 
– Ergonomicznego czasu pracy dla wielobrygadowej organizacji czasu pracy w BOP Sp. z o.o. 
– Oceny funkcjonowania ZUZP BOP
Kolejne spotkanie wyznaczono na dzień 7 lutego br.
2) ORLEN Księgowość – W dniu 3.02.2014 r. odbyło się pierwsze spotkanie w ramach negocjacji ZUZP.
3) ORLEN Asfalt – pismo ws wznowienia negocjacji ZUZP. Oczekujemy na ustalenie terminu spotkania.
4) ORLEN Laboratorium – pismo ws wznowienia negocjacji ZUZP. Termin spotkania jest w trakcie uzgodnienia.
5) ORLEN Koltrans : 
– W dniu 12.02.2014 r. odbędzie się spotkanie ws wznowienia negocjacji ZUZP. 
– Pracodawca poinformował o zamiarze zatrudniania pracowników agencji pracy tymczasowej.
6) PETROTEL – Przedstawiliśmy Pracodawcy propozycję zmian do Załącznika Nr 1 Regulaminu Pracy – Tabela Nr 1 „Normy przydziału środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego”
7) PETRO EnergoRem:
– Pracodawca poinformował o rozwiązaniu z dniem 31.12.2013 r. umowy z ZFŚS PKN ORLEN.
– W dniu 14.02.2014 r. odbędzie się spotkanie ws nowego Regulaminu ZFŚS.
8) ORLEN Gaz – w dniu 14.01.2014 r. odbyło się pierwsze spotkanie w ramach negocjacji Regulaminu Wynagradzania.
9) ORLEN Administracja – treść projektu Regulaminu Wynagradzania przedstawiona przez Pracodawcę została w całości odrzucona przez związki zawodowe działające w Spółce.

3. Informacja Komisji Wyborczej z przebiegu wyborów na kadencję 2014-2018 – Przewodniczący Komisji Wyborczej Zbigniew Cegliński przekazał informację z dotychczasowego przebiegu wyborów. Wybory na kadencję należy przeprowadzić do dnia 25 marca br.

Podziel się ze znajomymi:Share on Facebook
Facebook
0Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin