Informacja z posiedzenia Prezydium KM NSZZ „Solidarność” PKN ORLEN S.A. w dniu 20.01.2015 r.

1. PKN ORLEN S.A.

• Wprowadzenie z dniem 1 stycznia 2015 r. czterobrygadowej organizacji czasu pracy.
W dniu 15.12.2014 r. doszło do parafowania porozumienia w sprawie uprawnień pracowników objętych procesem restrukturyzacji (PDO) zakomunikowanym organizacjom związkowym dnia 1 grudnia 2014 roku. Jak wynika z ustaleń, do dnia 23 stycznia 2015 r. włącznie można składać deklaracje udziału w Programie Dobrowolnych Odejść. Rozwiązywanie umów o pracę z Pracownikami nastąpi w okresie od dnia 7 lutego 2015 r., kiedy to zostaną zawarte pierwsze porozumienia rozwiązujące umowy o pracę i złożone pierwsze wypowiedzenia – do dnia 28 lutego 2015 r., kiedy zostaną zawarte ostatnie porozumienia rozwiązujące umowy o pracę i złożone ostatnie wypowiedzenia, na skutek których to działań umowy o pracę poszczególnych pracowników, których objęto zwolnieniem, będą rozwiązywały się w okresie od 7 lutego 2015 r. do 30 czerwca 2015 r. W okresie od 7 lutego 2015 r. do 28 lutego 2015 r. zawierane będą porozumienia rozwiązujące umowy o pracę, jak i składane wypowiedzenia definitywne i zmieniające. Określono limit wynoszący 180 umów o pracę, które mogą być rozwiązane w prowadzonym procesie z przyczyn niedotyczących Pracowników, z zachowaniem prawa do świadczeń określonych w PDO. Z uwagi na docierające do organizacji informacje o różnym zainteresowaniu Programem na poszczególnych wydziałach produkcji, co może skutkować odmową odejścia pracowników, którzy złożyli deklaracje jak i zwolnieniu pracowników, którzy takich deklaracji nie złożyli, skierowaliśmy pismo do Dyrektora ds. Kadr Pana Rafała Sekuły o zorganizowanie spotkania, po upływie terminu składania deklaracji, na którym będziemy domagać się informacji o przebiegu procesu oraz dyskutować o zaistniałej sytuacji.

• Komisja Pojednawcza – W dniu 15.01.2015 r. odbyły się wybory na funkcję Przewodniczącego Komisji – został nim kol. Henryk Kleczkowski. 

• Komisja BHP – posiedzenie w dn.15.01.2015 r. przebiegało wg następującego porządku:
1. Otwarcie posiedzenia.
2. Uroczyste wręczenie Kwartalnych Nagród Indywidualnych (KNI) i Wyróżnień Laureatom Konkursu za najlepsze rozwiązania zgłoszone w IV kw. 2014 r. w ramach Programu Zachęt BHP.
3. Informacja Dyrektora Biura Bezpieczeństwa i Higieny Pracy na temat wypadkowości w PKN i Spółkach.
4. Informacja na temat stanu realizacji projektu wymiany wiat i słupków przystankowych dla autobusów na terenie Zakładu Produkcyjnego w Płocku.
5. Informacja na temat możliwości wprowadzenia oznakowania lokalizacji spółek na terenie Zakładu Produkcyjnego w Płocku.
6. Informacja na temat planu dalszego wyposażania pracowników Spółki w odzież ochronną z „nomexu”.
7. Informacja na temat propozycji rozwiązania problemu bezpłatnego parkowania przez pracowników samochodów osobowych na parkingu nr 3 przy bramie nr 2 Zakładu Produkcyjnego w Płocku.

• Regulamin Zakładowej Działalności Socjalnej na 2015 r. – Na spotkaniu w dn. 15.01.2015 r. omówiono miedzy innymi problemy Spółek GK, które są we wspólnej działalności socjalnej z PKN ORLEN S.A.

• WRZ – działająca w PKN ORLEN S.A. Wspólna Reprezentacja Związkowa, w skład której wchodzą trzy reprezentatywne organizacje związkowe: OM NSZZ „Solidarność”, MZZPR w GK PKN ORLEN S.A. oraz MBZZ w GK PKN ORLEN S.A. odbyła w dniu 8 grudnia 2014 r. posiedzenie, na którym uzupełniono jej skład oraz wybrano nowe władze. Ustalono, że przewodnictwo w WRZ będzie rotacyjne i wynosić będzie 1 rok. Przewodniczącym na najbliższy rok został wybrany Bogusław Pietrzak (MZZPRC).
 
2. Informacje ze Spółek:

• ORLEN Automatyka Sp. z o.o. – połączenie Spółek: ORLEN Automatyka Sp. z o.o. i Remwil Sp. z o.o. z Włocławka w Spółkę ORLEN Serwis S. A. Dnia 17 grudnia 2014 r. odbyło się spotkanie Organizacji Związkowych z Zarządem Spółki, na którym poinformowano, że Spółka ORLEN Automatyka planuje połączenie ze spółką ORLEN Serwis S.A. z siedzibą w Płocku, poprzez przeniesienie majątku Spółki przejmowanej (ORLEN Automatyka) na spółkę przejmującą (ORLEN Serwis), a co za tym idzie przejęcie przez ORLEN Serwis w rozumieniu art. 231 Kodeksu Pracy pracowników spółki ORLEN Automatyka. Przejście to przewidywane jest na dzień 02.03.2015 roku. Nasza organizacja podejmie działania w celu wynegocjowania pakietu zabezpieczającego interesy pracowników ORLEN Automatyka. Powołano 4-osobowe zespoły do negocjacji porozumienia, pierwsze spotkanie odbędzie się 27 stycznia 2015 r.

• ORLEN Laboratorium Sp. z o.o. – na spotkaniu w dn. 23.01.2015 r., zostaną omówione następujące tematy: podsumowanie negocjacji ZUZP, wypracowanie dokumentów związanych z przejęciem Prolab Sp. z o.o. z Włocławka przez ORLEN Laboratorium Sp. z o.o. , wprowadzenie w Spółce PDO oraz omówienie zmian do Regulaminu Pracy – Aneks Nr 5.

• ORLEN Koltrans Sp. z o.o. – kolejna sesja negocjacyjna ZUZP odbyła się w dn. 15.01.2015 r.

• ORLEN Centrum Usług Korporacyjnych Sp. z o.o.:
– Negocjacje ZUZP, w części dotyczącej Regulaminu Premiowania odbędą się w dn. 23.01.2015 r.
– W związku z upływem z dniem 31.12.2014 roku terminu obowiązywania Regulaminu Wynagradzania dla Pracowników ORLEN Centrum Usług Korporacyjnych Sp. z o.o. organizacje związkowe wniosły o niezwłoczne wydanie nowego Regulaminu Wynagradzania tej samej treści, obowiązującego do dnia 30.06.2015 roku, jednak nie dłużej niż do dnia wejścia w życie Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy dla Pracowników ORLEN Centrum Usług Korporacyjnych Sp. z o.o. Proponowane ograniczenie terminu obowiązywania Regulaminu Wynagradzania uzasadnione jest zaawansowanym procesem prowadzenia rokowań nad zawarciem tego Układu.
– W odpowiedzi na propozycję Pracodawcy zawartą w piśmie BOP/CUK/22035/2015 z dn.19.01.2015 r. dotyczącą waloryzacji stawki PPE o 0% zgodnie z ogłoszonym przez GUS wskaźnikiem, organizacje związkowe postanowiły wystąpić z pismem, iż składka podstawowa finansowana przez Pracodawcę w ramach Pracowniczego Programu Emerytalnego dla Pracowników ORLEN Centrum Usług Korporacyjnych Sp. z o.o., zgodnie z zapisem Rozdziału IV, Dział I, § 12, pkt. 1 Umowy Zakładowej z dnia 9.07.2014 r., podlega waloryzacji o wskaźnik wzrostu uzgodniony ze Związkami Zawodowymi w stosownym porozumieniu. Organizacje związkowe zawnioskują, aby przywołane uzgodnienia zostały podjęte w trakcie negocjacji wzrostu wynagrodzeń w Spółce na 2015 rok.
 
• Centrum Medyczne Medica Sp. z o.o. – W dn. 19.01.2015 r., na wniosek członków naszego związku wystąpiliśmy do Pana Rafała Grodzickiego Członka Zarządu PZU Życie S.A. z wnioskiem o spotkanie dotyczące planów PZU S.A. wobec Spółki. Oczekujemy konsultacji w sprawach skutków socjalnych, wynikających z planu wprowadzenia zmian w Spółce.

Podziel się ze znajomymi:Share on Facebook
Facebook
0Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin