Informacje z dnia 23.02.2015 r.

W Spółce ORLEN Administracja dnia 20 lutego 2015 r. odbyło się kolejne spotkanie w sprawie przejścia na nowego pracodawcę firmę AMLUX Sp. z o.o., funkcji realizowanych przez Serwis Utrzymania Czystości ORLEN Administracja Sp. z o.o., łącznie z przypisanymi do niej pracownikami. Pracodawca przedstawił analizę finansową dotyczącą pakietu zabezpieczającego dla pracowników przechodzących w wersji to co proponuje pracodawca, a jakie są żądania Związków Zawodowych. Okazuje się, że nadal stoimy w odmiennym stanowisku niż strona Pracodawcy. Na tą chwilę niewiele postąpiliśmy do przodu, a kolejne spotkanie odbędzie się 24 lutego.

Dnia 19 lutego 2015 r. w Basell Orlen Polyolefins odbyło się spotkanie w sprawie ustalenia przyrostu przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia na 2015 r. Pan Dyrektor Jacek Choroszewski przedstawił organizacjom związkowym wyniki finansowe za zeszły rok w firmie oraz plany finansowe na przyszły rok. Jednocześnie usłyszeliśmy w jaki sposób pracodawca zrealizował porozumienie płacowe za 2014 rok. Gorącym tematem było także wprowadzanie od 01 marca 2015 roku dla pracowników ruchu ciągłego zmiany czasu pracy z 8-godzinnej na 12-godzinną. Zmiany te zostały wprowadzone do końca bieżącego roku, ale uzgodniono, że w kwietniu Pracodawca spotka się z Organizacjami Związkowymi w celu przeanalizowaniu wyników badań środowiskowych oraz opinii pracowników pracujących w ruchu ciągłym. Wtedy będzie wiadomo co dalej z 12-godzinnym systemem czasu pracy. Na tym spotkaniu nie podano propozycji dotyczących wzrostu wynagrodzenia na 2015. Kolejne spotkanie zaplanowane zostało na środę 25 lutego.

Dnia 19 lutego 2015 r. w Spółce ORLEN Automatyka doszło do podpisania Porozumienia w sprawie pracowników Spółki ORLEN Automatyka sp. z o.o. przechodzących do ORLEN Serwis S.A. na zasadach określonych w art. 231 kodeksu pracy.
W myśl porozumienia:
1. Pracownicy zatrudnieni w spółce Orlen Automatyka na czas nieokreślony lub określony lub na czas zastępstwa zachowują warunki płacy nie mniej korzystne od obecnie obowiązujących w Spółce przez okres 12 miesięcy od daty przejścia do nowego Pracodawcy
2. Pracownikom gwarantuje się, że ich umowy o pracę nie będą rozwiązane przez okres 12 miesięcy od daty przejścia do nowego Pracodawcy, tj. spółki Orlen Serwis S.A. – z uwzględnieniem okresów wypowiedzenia w trybie przepisów Ustawy z dnia 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników
3. W przypadku konieczności rozwiązania z pracownikami, objętymi gwarancją udzieloną w ust. 2, umów o pracę w trybie przepisów cytowanej wyżej Ustawy, pracownikom tym przysługiwać będą dodatkowe świadczenia pieniężne w wysokości x-krotności wynagrodzenia zasadniczego, gdzie „x” oznacza liczbę miesięcy, jaka pozostała pracownikowi do zakończenia okresu gwarancji, niezależnie od odpraw wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
4. Pracownicy, którzy będą mieli obniżone wynagrodzenie, w ciągu 12 miesięcy będą mieli wypłacaną kwotę wyrównawczą
5. Pracownicy przejęcie przez Orlen Serwis będą korzystali ze świadczeń ZFŚS na dotychczasowych zasadach obowiązujących w Orlen Automatyka, przez okres 12 miesięcy od daty przejścia
6. Dla pracowników przechodzących wypłata jednorazowej nagrody 2000 zł brutto płatnej z wynagrodzeniem za miesiąc luty 2015 – przysługuje pracownikom zatrudnionym na dzień podpisania porozumienia proporcjonalnie do etatu
7. Dla pracowników przechodzących wypłata jednorazowej nagrody 1100 zł brutto płatnej w terminie do 10 grudnia 2015 – przysługuje pracownikom zatrudnionym na dzień podpisania porozumienia proporcjonalnie do etatu
8. Pracownicy przejęci przez Orlen Serwis będą mieli zapewnioną opiekę medyczną na zasadach obowiązujących w Orlen Automatyka
9. Porozumienie to wyczerpuje w całości roszczenia Organizacji Związkowych związane ze wzrostem wskaźnika wynagrodzeń na 2015 rok w Orlen Automatyka i Orlen Serwis.

Dnia 18 lutego 2015r .
w PKN ORLEN odbyło się drugie spotkanie w sprawie ustalenia przyrostu przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w PKN ORLEN S.A. w 2015 r. Pracodawca przedstawił związkom zawodowym dodatkowe analizy i zestawienia, o które prosiliśmy. W trakcie negocjacji zaczęły padać propozycje odnośnie wielkości przyrostu wynagrodzenia. W wyniku przeprowadzonych negocjacji stanowisko Pracodawcy i Związków Zawodowych nadal jest zbyt odległe i nie doszło do podpisania porozumienia płacowego. Następne spotkanie odbędzie się w przyszłym tygodniu.

Podziel się ze znajomymi:Share on Facebook
Facebook
0Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin