Informacje z posiedzenia Prezydium KM NSZZ “Solidarność” PKN ORLEN z dn. 13.01.2016 r.


 1.      PKN ORLEN S.A. 

  • Spór zbiorowy – dot. zatrudniania pracowników na stanowisku Starszego mistrza procesów produkcyjnych, którego nie przewiduje Taryfikator Stanowisk Pracy oraz w związku ze stosowaniem przez Pracodawcę w ramach Miesięcznego Systemu Premiowania innych kryteriów premiowania niż kryteria przewidziane w ZUZ – Związki zawodowe w ramach sporu zbiorowego uczestniczyły w spotkaniu w dniu 12 stycznia 2016 r. Ustalono, że organizacje związkowe tworzące WRZ przedłużą do dnia 15 stycznia br. termin na zawarcie pisemnego porozumienia zbiorowego pracy w zakresie wskazanych żądań. Pracodawca przyznał ostatecznie, że sprawa pojawienia się stanowiska Starszy Mistrz wymaga szybkiego formalnego uregulowania, poprzez oficjalne wprowadzenie go do katalogu stanowisk ZUZP. Pracodawca, choć cały czas konsekwentnie stoi na stanowisku, że nie utworzył nowego stanowiska pracy, a dopisał jedynie dodatkową nazwę do już istniejącego, bo to ,,nowe stanowisko” (Starszy Mistrz) odpowiada modelowo zakresem obowiązków i przedziałem płacowym stanowisku Mistrz, to jednak gotów jest jak najszybciej tę sprawę formalnie uregulować w ZUZP. Strona związkowa wniosła o spisanie i przesłanie stanowiska Pracodawcy w tej sprawie do organizacji związkowych na piśmie.
  • Organizacje związkowe wystąpiły do nowo wybranego Prezesa PKN ORLEN Wojciecha Jasińskiego z wnioskiem o spotkanie. Jednocześnie przekazały swoje stanowisko w sprawie sprzedaży spółek  ORLEN Transport S.A. i ORLEN KolTrans Sp. z o.o. wnosząc o odstąpienie od umowy sprzedaży.
  • Zarządzenie Operacyjne Nr 4/DP/2014 z dnia 15.10.2014 r. w sprawie ustalania zasad działalności związkowej na terenie zakładu produkcyjnego w Płocku oraz zakładu PTA we Włocławku w godzinach pracy pracowników świadczących tam prace – organizacje związkowe otrzymały odpowiedź na pismo z dn. 15 grudnia 2015 r. Pracodawca podtrzymuje swoje stanowisko zasadności wprowadzenia takiego zarządzenia, które jego zdaniem nie pozostaje w sprzeczności z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa oraz wewnętrznymi regulacjami. Organizacje związkowe będą kontynuowały ten temat, zastrzegając sobie już wcześniej możliwość skierowania oficjalnej skargi do właściwych organów.
  • Zarządzenie Operacyjne Nr 44/2015/GI z dnia 10.12.2015 r.  – w dniu 5 stycznia 2016 r. organizacje związkowe otrzymały odpowiedź na pismo w sprawie  wydanego w grudniu 2015 r. Zarządzenia dotyczącego ,,Zasad kształtowania wizerunku przez obszar Komunikacji Korporacyjnej w Grupie Kapitałowej ORLEN”, w którym na pracowników PKN ORLEN S.A. nakłada się konkretne obowiązki, o charakterze wewnątrzorganizacyjnym, do których należy m. in. obowiązek bieżącego przekazywania przez pracowników informacji o istotnych wydarzeniach mających wpływ na wizerunek PKN ORLEN S.A. Na pismo organizacji związkowych, które domagały się wyjaśnienia wprowadzenia zarządzenia bez konsultacji ze stroną związkową, Pracodawca zasłania się zapisami ZUZP i Regulaminu Pracy dotyczącymi „dbałością o dobro pracodawcy” i usprawiedliwia zasadność wprowadzenia Zarządzenia.
  • Proces przejęcia przez PKN ORLEN S.A. zadań i funkcji związanych z obsługą i utrzymaniem elektrociepłowni gazowo – parowej we Włocławku, które obecnie realizowane są w spółce Anwil S.A. z siedzibą we Włocławku – Proces ten został uruchomiony, o czym poinformował pismem kierowanym do organizacji związkowych Dyrektor Biura Zarządzania Efektywnością i Kosztami Pracy Tomasz Maćkowiak. Pracownicy zostali przypisani do swoich obowiązków jako operatorzy p.o. starszego operatora. Wobec braku możliwości i woli osiągnięcia kompromisu nie zostało spisane na tę okoliczność żadne porozumienie. Sprawa jest nadal przedmiotem spornym organizacji związkowych z Pracodawcą. Nie będzie naszej zgody na wprowadzanie, szczególnie w obszarze produkcji, stanowisk przejściowych i pomijania zapisów ZUZP w PKN ORLEN S.A. w temacie zakresu obowiązków wykonywanych przez pracowników.
  • W ramach WRZ zostało skierowane pismo do Dyr. Rafała Sekuły w dn.08.01.2016 r. w sprawie przekazania informacji istotnych do przeprowadzenia procesu zbliżających się negocjacji płacowych.

2. Informacje ze Spółek:

  • ORLEN Koltrans – odbyło się w dn. 13.01.2016 r. spotkanie w ramach sporu zbiorowego dotyczącego żądań gwarancji pracowniczych, jakie trzy organizacje związkowe wspólnie wysunęły w kontekście zamiaru sprzedaży Spółki KOLTRANS przez ORLEN na rzecz PKP CARGO. Spotkanie to zakończyło się spisaniem protokołu rozbieżności ze stanowiskami stron, a strona związkowa w tej chwili przechodzi do kolejnego etapu, jaki przewiduje Ustawa o Rozwiązywaniu Sporów Zbiorowych, czyli do wyznaczenia Mediatora i podjęciu z pracodawcą mediacji.
  • CM Medica – w dniu 7.01.2016 r. odbyło się spotkanie zakończone podpisaniem porozumienia w sprawie powołania i zasad działania Komisji Socjalnej oraz Regulaminu ZFŚS CMM Sp. z o.o.
  • ORLEN PROJEKT – otrzymaliśmy pismo Pracodawcy z dn. 17.12.2015 r. w którym zgłasza gotowość podjęcia rokowań nad ZUZP.
  • S.U. „Krystynka” – na spotkaniu w dn. 7.01.2016 r. podpisano nowy Regulamin ZFŚS.

3. SKPN

W dniu 11 stycznia 2016 r. w historycznej Sali BHP w Gdańsku odbyło się spotkanie noworoczne Prezydium KK NSZZ Solidarność z przewodniczącymi sekretariatów i sekcji krajowych NSZZ „Solidarność”. Sekcję Krajową Przemysłu Naftowego NSZZ “Solidarność” reprezentowali: Henryk Kleczkowski – Przewodniczący SKPN oraz Wiesława FrydrychowskaWiceprzewodnicząca OM NSZZ „Solidarność” PKN ORLEN, członkowie Prezydium KM NSZZ „Solidarność” PKN ORLEN: Monika Dudkiewicz, Dariusz Borowski, Mieczysław Chojnacki, Andrzej Okupski, Cezary Dobrakowski i Grzegorz Padzik. W spotkaniu wzięli udział członkowie Prezydium KK:  Piotr Duda – Przewodniczący KK, Bogdan Kubiak, Tadeusz Majchrowicz, Ewa Zydorek, Henryk Nakonieczny i Jerzy Jaworski.
Przewodniczący Henryk Kleczkowski podzielił się z członkami Prezydium wrażeniami po spotkaniu.

 

Podziel się ze znajomymi:Share on Facebook
Facebook
0Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin