Informacje związkowe

PKN ORLEN

Ruchomy czas pracy.

W miesiącu listopadzie prowadzone były konsultacje pomiędzy związkami zawodowymi a pracodawcą dotyczące powrotu do ruchomej doby pracowniczej od 1 stycznia 2020 r. Proponowane zmiany uzyskały wstępną akceptację organizacji związkowych. Zgodnie z parafowanym porozumieniem zostanie wprowadzony rozkład ruchomego czasu rozpoczynania i kończenia pracy przewidujący przedział czasu, w którym pracownik decyduje o godzinie rozpoczęcia pracy, czyli odpowiednio w godzinach 7.00 – 9.00 i kończący po upływie ośmiu godzin pracy w rozkładzie od poniedziałku do piątku.

Polityka antymobbingowa.

Otrzymana od pracodawcy propozycja zmian obowiązującej polityki antymobbingowej w PKN ORLEN S.A. była przedmiotem oceny i spotkań przez ostatnie dwa miesiące. Efektem tej pracy jest uzgodnienie zapisów Regulaminu przeciwdziałania mobbingowi, dyskryminacji i wszelkim formom molestowania w PKN ORLEN S.A., który określa zasady postępowania w sytuacji zgłoszenia zachowań noszących znamiona mobbingu, dyskryminacji oraz molestowania u Pracodawcy, jak również precyzuje prawa i obowiązki przysługujące Pracownikom w takiej sytuacji.

Basell Orlen Polyolefins Sp. z o.o.

Odbyły się spotkania dotyczące omówienia propozycji wprowadzenia zmian do Regulaminu Pracy oraz do obowiązującego w Spółce Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy. Główne propozycje organizacji związkowych dotyczyły głównie wprowadzenie premii miesięcznej takiej, jaka obowiązuje w PKN ORLEN S.A., dodatku zmianowego dla pracowników logistyki i laboratorium pracujących w systemie dwuzmianowym oraz wzrostu uznaniowego wynagrodzeń.

ORLEN Eko Sp. z o.o.

Na spotkaniu w dniu 21 listopada organizacje związkowe otrzymały informację na temat rozdysponowania tegorocznego funduszu uznaniowego. Jak poinformował Zarząd Spółki uznaniowy wzrost wynagrodzeń został w całości zrealizowany, a podwyżki trafiły do ponad 70 procent pracowników Spółki.

ORLEN Ochrona

W miniony piątek, w Gdańsku braliśmy udział w spotkaniu mającym na celu omówienie spraw bieżących związanych z funkcjonowaniem Spółki w Porcie Gdańsk. Dla przypomnienia, od 1 czerwca br. ORLEN Ochrona odpowiada za ochronę przedsiębiorstw funkcjonujących na terenie podlegającym Zarządowi Morskiego Portu Gdańsk S.A. Przejęcie usług ochrony wraz z przypisanymi do realizacji usługi ochrony pracownikami Straży Ochrony Portu Gdańsk Sp. z o.o. nastąpiło w trybie art. 231 Kp Wśród przejętych pracowników są członkowie naszego związku.

8 października br. na wniosek organizacji związkowych działających w Spółce rozpoczęły się negocjacje Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy dla Pracowników ORLEN Ochrona Sp. z o.o. Kolejna sesja z udziałem naszego kolegi z Gdańska  miała miejsce wczoraj 3 grudnia.

ORLEN Projekt

Po półrocznych negocjacjach nastąpiło uroczyste podpisanie Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy. Negocjacje rozpoczęły się w połowie tego roku. Głównymi postulatami organizacji związkowych było unormowanie kwestii związanych z premiami oraz wprowadzenie nagrody rocznej dla pracowników Spółki. ORLEN Projekt jest kolejną Spółką z GK PKN ORLEN po ORLEN Laboratorium, ORLEN Administracja i  ORLEN CUK, w której udało się podpisać tak ważny i znaczący dokument.

ORLEN Centrum Serwisowe

W Płocku w dniu 28 listopada odbyło się spotkanie z Zarządem Spółki, na którym dokonano oceny realizacji postanowień Porozumienia płacowego na bieżący rok, jak również omówiono bieżące sprawy związane z funkcjonowaniem Spółki.

Centrum Edukacji

Strona pracodawcy przedstawiła do konsultacji Regulamin Wynagradzania wraz z załącznikami – Tabelą wynagrodzeń zasadniczych i Taryfikatorem Stanowisk Pracy. Na spotkaniu w dniu 28 listopada br. nasza organizacja związkowa wyraziła wolę zawarcia dla Spółki Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy, idąc za przykładem Spółek z GK PKN ORLEN.

Podziel się ze znajomymi:Share on Facebook
Facebook
0Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin