Parafowanie zmian do ZUZP PKN ORLEN S.A.

W ubiegły poniedziałek 27 lutego br. odbyła się VI sesja negocjacyjna poświęcona wprowadzeniu zmian do ZUZP PKN ORLEN S.A.

Parafowano uzgodnienia dotyczące zmian następujących zapisów:

  1. Zmiana minimalnych płac w widełkach tabeli wynagrodzeń – Od września 2017 roku minimalne stawki w kategoriach I-V wzrosną o 200 zł, maksymalne o 400 zł.  Natomiast  w kategorii  VI  ten sam wzrost zostanie rozłożony na dwa lata.
  2. Awansowanie pracowników – Pracownicy na stanowiska w kat. I-V Taryfikatora, przy awansie otrzymają minimum 10 % podwyżki, w kat. VI pracodawca z pracownikiem będzie negocjował wzrost wynagrodzenia, w wyższych kat. pracodawca nie musi dawać podwyżki związanej z awansem.
  3. Do układu wprowadzony zostanie zapis o tym, że pracownik, którego stosunek pracy ulega rozwiązaniu w związku z przejściem na emeryturę, a który miałby prawo do kolejnej nagrody jubileuszowej w okresie 12 miesięcy od dnia rozwiązania stosunku pracy, nabywa prawo do wypłaty powyższej nagrody w dacie rozwiązania stosunku pracy.

Parafowane zmiany muszą zostać zatwierdzone przez Zarząd PKN ORLEN oraz zarejestrowane w PIP.

Strona Pracodawcy i Związkowa zadeklarowały również w tym roku ocenę całościową Taryfikatora Stanowisk Pracy i powrót do dyskusji najpóźniej do końca III kwartału tego roku.

Niezależnie od powyższych stanowisk, dotyczących przedstawionych przez Stronę pracodawcy propozycji, Zespół Negocjacyjny OM NSZZ Solidarność PKN ORLEN S.A. oświadczył, że priorytetowo traktuje  następujące kwestie:

  • aktualizacji Porozumienia w sprawie zasad współpracy partnerów społecznych w procesach restrukturyzacji Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A.  oraz uprawnień pracowników związanych z tymi procesami w części dotyczącej odpraw pieniężnych dla Pracowników,
  • zróżnicowania poziomów premii w przypadku pracowników zatrudnionych w jednej komórce organizacyjnej, na tym samym stanowisku i o tych samych obowiązkach.

Stwierdził, że dotychczasowe deklaracje Pracodawcy nie spełniają jego oczekiwań.

Wobec powyższego, mając na względzie stanowisko OM NSZZ Solidarność PKN ORLEN S.A. przyjęto następujący zapis do protokołu: Strony przyjmują, że dołożą  najwyższej staranności  w celu  osiągnięcia  Porozumienia w przedmiocie stosowania systemu premiowania oraz renegocjowania  Porozumienia restrukturyzacyjnego. Rozmowy w tej sprawie rozpoczną się niezwłocznie po zakończeniu negocjacji płacowych w PKN ORLEN S.A. i prowadzone będą do 30 września 2017 r.

Podziel się ze znajomymi:Share on Facebook
Facebook
0Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin