Porozumienie dotyczące praw i interesów pracowników

Pracodawca zorganizował w dniu 15 grudnia 2014 roku spotkanie negocjacyjne w sprawie Porozumienia dotyczącego praw i interesów pracowników objętych procesem restrukturyzacji w obszarach Dyrektora Wykonawczego ds. Produkcji Rafineryjnej, Dyrektora Wykonawczego ds. Produkcji Petrochemicznej, Biura Energetyki oraz Biura Ochrony Środowiska.
Organizacje związkowe stwierdziły, że 5 brygadowa organizacja pracy jest dla pracowników korzystniejsza, niż organizacja 4 brygadowa, mając jednak na uwadze fakt, że uprawnienia do organizacji czasu pracy są uprawnieniem należnym pracodawcy, podjęły rozmowy w temacie zawarcia porozumienia dotyczącego złagodzenia skutków zwolnień i uprawnień pracowniczych.

 

Ustalenia podjęte w ramach przedmiotowego spotkania:
1. W wyniku przeprowadzonej dyskusji Strony parafowały Porozumienie zbiorowe w sprawie uprawnień pracowników objętych procesem restrukturyzacji zakomunikowanym organizacjom związkowym dnia 1 grudnia 2014 r.
2. Porozumienie zbiorowe w sprawie uprawnień pracowników objętych procesem restrukturyzacji zakomunikowanym organizacjom związkowym dnia 1 grudnia 2014 r . zostanie podpisane po uzyskaniu akceptacji Zarządu PKN ORLEN S.A. Przedstawiciele MZZPRC w GK PKN ORLEN S.A. oświadczyli dodatkowo, że podpisanie przedmiotowego Porozumienia uzależniają od uzyskania akceptacji Zarządu MZZPRC. Zobowiązali się przedstawić informację w tym zakresie najpóźniej do dnia 19 grudnia br. 
3. Niezależnie od powyższego w przypadku podpisania Porozumienia zbiorowego w sprawie uprawnień pracowników objętych procesem restrukturyzacji zakomunikowanym organizacjom związkowym dnia 1 grudnia 2014 r. przez wszystkie organizacje związkowe, a przy najmniej przez wszystkie organizacje reprezentatywne w rozumieniu przepisów prawa:
a) Utrzyma na dotychczasowych zasadach 7 dodatkowych dni niepozostawania w dyspozycji pracodawcy (56 godzin).
b) Ustalone w Porozumieniu zbiorowym w sprawie uprawnień pracowników objętych procesem restrukturyzacji zakomunikowanym organizacjom związkowym dnia 1 grudnia 2014 r. dodatkowe świadczenia w ramach Programu Dobrowolnych Odejść stosowane będą w trakcie ewentualnej realizacji innych równolegle toczących się procesów tj. zakomunikowanych po dniu 1 grudnia 2014 r. i skutkujących rozwiązywaniem z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników w okresie do końca czerwca 2015 r. Możliwość przyznania pracownikom tychże świadczeń możliwa będzie wyłącznie w przypadku porozumień na okoliczność realizacji każdego z ewentualnych procesów.
c) W przypadku pilotażowego wdrożenia 12-godzinnego harmonogramu czasu pracy na części instalacji obszaru produkcyjnego do pracowników objętych tym pilotażem stosowany będzie w trakcie pilotażu zryczałtowany dodatek zmianowy w wysokości obowiązującej obecnie pracowników zatrudnionych w podstawowym systemie czasu pracy w cztero i pięciobrygadowej organizacji pracy. Dodatkowo Pracodawca wskazał, że w przypadku wdrożenia na stałe 12-godzinnego harmonogramu czasu pracy na części instalacji Zakładu Produkcyjnego, kwestie ujednolicenia wysokości zryczałtowanego dodatku zmianowego będą przedmiotem zmiany do Układu i wprowadzone będą w formie protokołu dodatkowego do ZUZP.
d) Pracodawca przeanalizuje kwestie możliwości powrotu pracownika do pracy, jeżeli ZUS stwierdzi, że pracownik nie nabył praw do emerytury lub emerytury pomostowej.
e) Pracodawca umożliwi skorzystanie z programu PDO wszystkim chętnym pracownikom zatrudnionym w 5-brygadowej organizacji czasu pracy. Przy czym pracodawca zastrzega sobie prawo odmowy przyjęcia oferty pracownika zgodnie z Porozumieniem o którym mowa w pkt. 1.
f) W ramach uzyskanych oszczędności, proces zmiany organizacji czasu pracy w obszarze produkcji wsparty będzie procesem awansów i przeszeregowania pracowników.
g) Pracodawca przekaże informację o zmianie organizacji czasu pracy w obszarze produkcji do KM Płock Sp. z o.o. celem dokonania stosownych zmian w rozkładzie jazdy autobusów. 
h) Pracownicy czasowo delegowani do pracy na I zmianę, zachowają prawo do zryczałtowanego dodatku zmianowego.
 

Poniżej treść parafowanego Porozumienia:

POROZUMIENIE ZBIOROWE
w sprawie uprawnień pracowników objętych procesem restrukturyzacji zakomunikowanym organizacjom związkowym dnia 1 grudnia 2014 roku (dalej: Porozumienie)

zawarte dnia … grudnia 2014 roku w Płocku,
pomiędzy Polskim Koncernem Naftowym ORLEN S.A. z siedzibą w Płocku, reprezentowanym przez:

Rafała Sekułę – Dyrektora Wykonawczego ds. Kadr zwanym dalej Pracodawcą,

a wskazanymi niżej Zakładowymi Organizacjami Związkowymi, reprezentowanymi przez:

1. Bogusława Pietrzaka – MZZPRC w Grupie Kapitałowej PKN ORLEN S.A.
2. Zbigniewa Ceglińskiego – OM NSZZ „Solidarność” PKN ORLEN S.A.
3. Ryszarda Maliszewskiego – MBZZ w Grupie Kapitałowej PKN ORLEN S.A.
4. Zdzisława Kędzierskiego – MZZ Pracowników PKN ORLEN S.A. i Grupy Kapitałowej
5. Edwarda Zwolana – KM „Solidarność 80” PKN ORLEN S.A.                  
6. Jadwigę Godlewską Stolińską – ZZKK w Grupie Kapitałowej PKN ORLEN S.A.
7. Luizę Wiśniewską – MZZ 2010 w PKN ORLEN S.A. i GK ORLEN
8. Romana Barana – NSZZ Pracowników PKN ORLEN S.A. i Grupy Kapitałowej w Kielcach
9. Zdzisława Mazanka – MOZ Solidarność 80 Polski Koncern Naftowy i Grupa Kapitałowa ORLEN S.A.

zwanymi dalej Związkami Zawodowymi, następującej treści:

W celu złagodzenia skutków społecznych prowadzonego procesu restrukturyzacji w obszarze Dyrektora Wykonawczego ds. Produkcji Rafineryjnej (PR), Dyrektora Wykonawczego ds. Produkcji Petrochemicznej (PP), Biura Energetyki (RE) oraz Biura Ochrony Środowiska (RS), na podstawie § 8 tekstu jednolitego Porozumienia w sprawie zasad współpracy partnerów społecznych w procesach restrukturyzacji PKN ORLEN S.A. oraz uprawnień pracowników związanych z tymi procesami, uzgodnionego z organizacjami związkowymi działającymi w PKN ORLEN S.A. w dniu 24 sierpnia 2010 r. (dalej: Porozumienie restrukturyzacyjne) oraz art. 22 Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy dla Pracowników PKN ORLEN S.A. (dalej: ZUZP) i § 6 Załącznika nr 4 do ZUZP, oraz na podstawie art. 3 ust. 1 i 2 Ustawy o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników z dnia 13 marca 2003 r. (dalej: ustawa o szczególnych zasadach…), Strony zgodnie postanawiają co następuje:

§ 1

1. Postanowienia niniejszego Porozumienia stosuje się wyłącznie do pracowników objętych zakomunikowanym w dniu 1 grudnia 2014 r. procesem restrukturyzacji skutkującym zwolnieniem grupowym w obszarze Dyrektora Wykonawczego ds. Produkcji Rafineryjnej (PR), w tym do pracowników, którzy przejdą w styczniu 2015 roku do PKN ORLEN S.A. na zasadach art. 23’ kodeksu pracy ze spółek ORLEN Asfalt Sp. z o.o. i ORLEN Oil Sp. z o.o., Dyrektora Wykonawczego ds. Produkcji Petrochemicznej (PP), Biura Energetyki (RE) oraz Biura Ochrony Środowiska (RS), którzy w okresie jego obowiązywania:
1.1 złożą w formie pisemnej deklaracji – oświadczenie woli o rozwiązaniu stosunku pracy za porozumieniem stron z przyczyn niedotyczących Pracowników;
1.2 zostaną objęci procesem rozwiązywania umów o pracę za wypowiedzeniem dokonanym przez Pracodawcę z przyczyn niedotyczących Pracowników, które powinno zostać złożone po upływie terminu w którym pracownicy restrukturyzowanych obszarów mogą składać deklaracje udziału w Programie Dobrowolnych Odejść, nie wcześniej niż od dnia 24 stycznia 2015 roku włącznie;
1.3 złożą do upływu połowy okresu wypowiedzenia oświadczenia o odmowie przyjęcia nowych warunków pracy lub płacy w przypadku, gdy dotychczasowe warunki pracy lub płacy zostaną im wypowiedziane.

2. Pracownicy objęci postanowieniami niniejszego Porozumienia zachowują wszelkie uprawnienia przewidziane postanowieniami Porozumienia restrukturyzacyjnego i nabywają prawa do świadczeń na zasadach i w trybie, określonych w Porozumieniu restrukturyzacyjnym z uwzględnieniem ust. 3 niniejszego Porozumienia.

3. Na czas obowiązywania niniejszego Porozumienia Strony zgodnie z art. 22 ZUZP ustalają następujące parametry wzoru obliczania oferowanych świadczeń dla pracowników objętych przedmiotowym procesem restrukturyzacji:
3.1. Pracownicy, którzy złożą oświadczenia woli o rozwiązaniu stosunku pracy za porozumieniem stron z przyczyn ich niedotyczących, w dniu rozwiązania stosunku pracy nabywają prawo do dodatkowego, jednorazowego świadczenia w wysokości obliczonej wg wzoru: 35 000,- PLN + (3 500,- PLN x liczba rozpoczętych lat pracy w PKN ORLEN S.A. i u poprzedników prawnych tej spółki), przy czym maksymalna kwota świadczenia nie może przekroczyć 95 000,00 zł.
3.2. W przypadku konieczności rozwiązania z pracownikami umów o pracę za wypowiedzeniem definitywnym w trybie przepisów ustawy o szczególnych zasadach…, co nie obejmuje skutków odmowy przyjęcia przez pracownika zaproponowanych warunków pracy lub płacy w przypadku wypowiedzenia dotychczasowych warunków przez Pracodawcę z przyczyn niedotyczących pracownika, pracownikom tym przysługuje dodatkowe świadczenie w wysokości 40% świadczenia, o którym mowa w pkt. 3.1, wyłączając prawo do świadczenia określonego w pkt. 3.1 i 3.3, jednak nie więcej niż 38 000,00 zł.
3.3. W przypadku rozwiązania z pracownikami umów o pracę za wypowiedzeniem w trybie przepisów ustawy o szczególnych zasadach… na skutek odmowy przyjęcia przez pracownika zaproponowanych warunków pracy lub płacy w przypadku wypowiedzenia dotychczasowych warunków przez Pracodawcę z przyczyn niedotyczących pracownika, pracownikom tym przysługuje dodatkowe świadczenie w wysokości 3-krotności wynagrodzenia, wyłączając prawo do świadczenia określonego w pkt. 3.1. i 3.2.

4. Jednorazowe świadczenia, o których mowa w ust. 3 przysługują pracownikom, niezależnie od odprawy pieniężnej, o której mowa w art. 8 ust. 1 Ustawy o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników.

5. W przypadku podjęcia zatrudnienia w Grupie ORLEN w okresie 12 miesięcy od rozwiązania umowy o pracę w wyniku przedmiotowego procesu restrukturyzacji pracownik z którym rozwiązano umowę o pracę zobowiązany jest do zwrotu PKN ORLEN S.A. w terminie 14 dni od podjęcia zatrudnienia otrzymanego świadczenia, określonego w ust. 3 wypłaconego z tytułu rozwiązania umowy o pracę w trybie niniejszego Porozumienia. Kwota zwracanego świadczenia jest naliczana proporcjonalnie do liczby pełnych miesięcy, jakie upłynęły od dnia rozwiązania umowy o pracę zgodnie ze wzorem: (12 – liczba pełnych miesięcy nie pozostawania w zatrudnieniu)/12 * kwota otrzymanego świadczenia.

§ 2

1. W wyniku procesu negocjacji Strony uzgadniają niniejszym limit wynoszący 180 umów o pracę, które mogą być rozwiązane w prowadzonym procesie z przyczyn niedotyczących Pracowników, z zachowaniem prawa do świadczeń określonych Programem Dobrowolnych Odejść wynikających z § 1 ust. 3 niniejszego Porozumienia.
2. Pracodawca ma prawo zwiększyć limit rozwiązywanych umów w trybie PDO w przypadku woli rozwiązania przez Pracownika objętego procesem restrukturyzacji umowy o pracę w tym trybie, pod warunkiem niesprzeczności takiego działania z interesem PKN ORLEN S.A. § 3 1. Pracodawca ma prawo odmówić przyjęcia oferty Pracownika, zmierzającej do rozwiązania stosunku pracy zgodnie z § 1 ust. 1 ppkt. 1.1 niniejszego Porozumienia, w szczególności gdyby przyjęcie oświadczenia woli miało doprowadzić do przekroczenia limitu, o którym mowa § 2 ust. 1 niniejszego Porozumienia lub byłoby sprzeczne z interesem PKN ORLEN S.A. 2. Odmowa, o której mowa w ust. 1, wymaga w każdym razie pisemnego uzasadnienia.
3. Postanowienia ust. 1 i 2 nie mają zastosowania do Pracowników, którym brakuje nie więcej niż 2 lata do spełnienia przesłanek, umożliwiających nabycie prawa do emerytury, w tym tzw. wcześniejszej emerytury.
4. Pracownicy, którzy uważają, że bezprawnie odmówiono przyjęcia ich ofert rozwiązania umów o pracę w trybie Programu Dobrowolnych Odejść, będą mogli złożyć odwołanie bezpośrednio do Dyrektora Wykonawczego ds. Kadr, który po rozpatrzeniu opinii organizacji związkowych, reprezentujących poszczególnych pracowników, podejmie ostateczną decyzję o przyjęciu jego oferty rozwiązania umowy o pracę w trybie Programu Dobrowolnych Odejść lub o utrzymaniu decyzji o odmowie przyjęcia takiej oferty.
5. Pracownicy mają prawo składać odwołania wyłącznie pisemnie w nieprzekraczalnym terminie 5 dni od daty otrzymania decyzji odmawiającej przyjęcia oferty rozwiązania umowy o pracę za porozumieniem stron, a organizacje związkowe reprezentujące poszczególnych pracowników zobowiązują się przekazać swoją opinię w nieprzekraczalnym terminie 5 dni od dnia otrzymania od Pracodawcy kopii odwołania pracownika (łącznie z kopią decyzji odmawiającej uwzględnienia wniosku pracownika wraz z uzasadnieniem); uchybienie terminom odpowiednio powoduje pozostawienie odwołania pracownika bez rozpatrzenia lub upoważnia do podjęcia decyzji bez brania pod uwagę opinii organizacji związkowej.
6. W treści odwołania pracownik może wskazać jedną reprezentującą go organizację związkową pod rygorem pominięcia części procedury odwoławczej, dotyczącej zasięgania opinii organizacji związkowej.
7. Ostateczną decyzję Pracodawca przekazuje do wiadomości pracownika i reprezentującej go organizacji związkowej w nieprzekraczalnym terminie 5 dni od dnia otrzymania opinii organizacji związkowej lub bezskutecznego terminu na wyrażenie takiej opinii, albo odpowiednio do wiadomości samego pracownika w nieprzekraczalnym terminie 5 dni od dnia otrzymania odwołania, jeżeli w procedurze odwoławczej nie bierze udziału organizacja związkowa. Nie zachowanie przez pracodawcę powyższych terminów równoznaczne będzie z wyrażeniem zgody pracodawcy na rozwiązanie umowy o pracę w trybie Programu Dobrowolnych Odejść.
8. Wnioski pracowników, którym bezprawnie odmówiono przyjęcia ich ofert rozwiązania umów o pracę w trybie Programu Dobrowolnych Odejść, co zostanie stwierdzone w procedurze odwoławczej, zostaną przyjęte przez Pracodawcę.

§ 4

1. Strony zgodnie postanawiają ustalić okres, w którym pracownicy restrukturyzowanych obszarów mogą składać deklaracje udziału w Programie Dobrowolnych Odejść, wyłącznie na potrzeby prowadzonego procesu, od daty przekazania pracownikom informacji o możliwości rozwiązywania umów o pracę za porozumieniem stron w trybie Programu Dobrowolnych Odejść, do 23 stycznia 2015 r. włącznie.
2. Pracodawca przekaże pracownikom, którzy złożyli deklaracje udziału w Programie Dobrowolnych Odejść, decyzje o ich przyjęciu lub odrzuceniu w terminie do 6 lutego 2015 r. włącznie.
3. Informacja, o której mowa w ust. 1 zostanie przekazana pracownikom objętym zamiarem grupowego zwolnienia poprzez publikację stosownego Komunikatu Dyrektora Wykonawczego ds. Kadr.
4. Równocześnie z informacją, o której mowa w ust. 1, Pracodawca przekaże pracownikom informację o fakcie objęcia ich procesem oraz o ich uprawnieniach, zgodnie z postanowieniem § 36 Porozumienia restrukturyzacyjnego.

§ 5

1. Rozwiązywanie umów o pracę z Pracownikami nastąpi w okresie od dnia 7 lutego 2015 r., kiedy to zostaną zawarte pierwsze porozumienia rozwiązujące umowy o pracę i złożone pierwsze wypowiedzenia – do dnia 28 lutego 2015 r., kiedy zostaną zawarte ostatnie porozumienia rozwiązujące umowy o pracę i złożone ostatnie wypowiedzenia, na skutek których to działań umowy o pracę poszczególnych pracowników, których objęto zwolnieniem, będą rozwiązywały się w okresie od 7 lutego 2015 r. do 30 czerwca 2015 r. W okresie od 7 lutego 2015 r. do 28 lutego 2015 r. zawierane będą porozumienia rozwiązujące umowy o pracę, jak i składane wypowiedzenia definitywne i zmieniające.
2. W związku z realizacją procesu rozwiązywania umów o pracę z pracownikami Pracodawca może, w celu wcześniejszego rozwiązania umowy o pracę, skrócić okres wypowiedzenia, w trybie przewidzianym w art. 361 Kodeksu pracy, najwyżej do jednego miesiąca. W takim przypadku Pracownikowi za pozostałą część okresu wypowiedzenia przysługuje odszkodowanie w wysokości wynagrodzenia liczonego jak ekwiwalent za urlop wypoczynkowy.

§ 6

1. W przedmiotowym procesie restrukturyzacji stosowane będą następujące kryteria doboru pracowników do rozwiązania umowy o pracę:
kryterium podstawowe:
a) wola zainteresowanych pracowników (zgłaszających deklarację uczestnictwa w PDO),
kryteria dodatkowe:
b) zatrudnienie na stanowisku objętym zamiarem grupowego zwolnienia,
c) przydatność zawodowa,
d) posiadane kwalifikacje,
e) jakość i wydajność pracy,
f) dyscyplina pracy,
a także, jako kryteria uzupełniające:
g) staż pracy u pracodawców w ramach PKN ORLEN S.A. i u poprzedników prawnych tej Spółki (preferencja w doborze do PDO),
h) sytuacja socjalna,
i) posiadanie dodatkowych źródeł utrzymania.
2. Kryteria wskazane w ust. 1 nie dotyczą wypowiadania warunków pracy pracownikom, co w konsekwencji odmowy przyjęcia przez nich zaproponowanych im nowych warunków może także doprowadzić do rozwiązania stosunku pracy z przyczyn niedotyczących pracowników.
 
§ 7

Proces rozwiązywania umów o pracę będzie prowadzony w następującej kolejności:
a. w pierwszej kolejności – osoby, które wyrażą wolę rozwiązania umów o pracę za porozumieniem stron z przyczyn niedotyczących pracowników (kryterium podstawowe);
b. w dalszej kolejności – osoby dobrane do rozwiązania umowy o pracę na podstawie kryteriów dodatkowych i uzupełniających;
c. na koniec – osoby dobrane do rozwiązania umowy o pracę na podstawie kryteriów dodatkowych.

§ 8

Pracodawca może wypowiadać umowy o pracę pracownikom w procesie objętym niniejszym Porozumieniem wyłącznie po zakończeniu okresu, w którym pracownicy mają prawo składać deklaracje udziału w Programie Dobrowolnych Odejść.

§ 9

1. Niniejsze Porozumienie zawarto na czas określony do dnia 30 czerwca 2015 r.
2. Niniejsze Porozumienie obowiązujące w okresie wskazanym w ust. 1 ma zastosowanie wyłącznie do pracowników zatrudnionych w systemie pięciobrygadowej organizacji czasu pracy w obszarach: Dyrektora Wykonawczego ds. Produkcji Rafineryjnej (PR), w tym do pracowników, którzy przejdą w styczniu 2015 roku do PKN ORLEN S.A. na zasadach art. 23’ kodeksu pracy ze spółek ORLEN Asfalt Sp. z o.o. i ORLEN Oil Sp. z o.o., Dyrektora Wykonawczego ds. Produkcji Petrochemicznej (PP), Biura Energetyki (RE) oraz Biura Ochrony Środowiska (RS).
3. Strony niniejszym postanawiają, że objęcie postanowieniami niniejszego Porozumienia pracowników, którzy w 2015 roku zostaną przejęci przez PKN ORLEN S.A. na zasadach art. 23’ kodeksu pracy ze spółek ORLEN Asfalt Sp. z o.o. i ORLEN Oil Sp. z o.o. wyczerpuje w stosunku do tej grupy pracowników obowiązek informacyjny i konsultacyjny procesu restrukturyzacyjnego obszaru Dyrektora Wykonawczego ds. Produkcji Rafineryjnej (PR), wynikający z Porozumienia restrukturyzacyjnego, ZUZP i Ustawy o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników z dnia 13 marca 2003 r.

§ 10

Porozumienie sporządzono w 10 egzemplarzach, z których jeden otrzymuje Pracodawca, 9 organizacje związkowe.

§ 11

Niniejsze Porozumienie wchodzi w życie z dniem podpisania, po uprzednim zatwierdzeniu jego treść przez Zarząd PKN ORLEN S.A.

Podziel się ze znajomymi:Share on Facebook
Facebook
0Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin