INFORMACJA

W dniu 10 grudnia 2013 roku odbyło się posiedzenie Prezydium Komisji Międzyzakładowej NSZZ „Solidarność” PKN ORLEN S.A.
Najważniejsze tematy omawiane na spotkaniu:
1. PKN ORLEN S.A.
• Pracowniczy Program Emerytalny – kontynuacja prac związanych z wdrożeniem programu. 
–  W związku z odmową podpisania umowy zakładowej w sprawie funkcjonowania PPE przez KM ZZ Solidarność 80 i z wynikającymi w związku z tym skutkami dla realizacji procedury wprowadzenia Programu, reprezentanci pozostałych organizacji związkowych na spotkaniu w dniu 6 listopada 2013 r. zaakceptowały warunki dalszego trybu postępowania w zakresie PPE. 
–  Prezydium zapoznało się z treścią parafowanego Porozumienia w sprawie jednorazowego świadczenia dla Pracowników PKN ORLEN S.A., którzy przystąpili do PPE. Zgody na podpisanie Porozumienia nie wyraził MZZ PRC w GK PKN ORLEN S.A.
• Prezydium otrzymało projekt Zarządzenia w sprawie dni wolnych w 2014 r.
• W dniu 25 listopada 2013 r. skierowano do Prezesa PKN ORLEN S.A. Pana Jacka Krawca pismo w sprawie odstąpienia od sprzedaży ORLEN Medica Sp. z o.o.
• Związki Zawodowe działające w Spółce w dniu 27 listopada br. złożyły wniosek o kontynuację rozmów w temacie rozkładu czasu pracy dla Zakładu Produkcyjnego.
• Prezydium zapoznało się z zawiadomieniami o przejściu z dniem 1 stycznia 2014 roku na nowego Pracodawcę PKN ORLEN S.A.
– części Spółki Petrolot Sp. z o.o. związanej z obrotem paliwami lotniczymi.
– części Spółki ORLEN Koltrans Sp. z o.o. dotyczącej funkcji nalewu i rozładunku produktów paliwowych na potrzeby Zakładu Głównego PKN ORLEN S.A. oraz funkcji związanych z planowaniem pracy i zarządzaniem bocznicą kolejową Zakładu Głównego w Płocku.
• Komisja Pojednawcza – w dniu 26.11.2013 r. odbyło się posiedzenie, na którym dokonano wyboru władz Komisji. Na funkcję Przewodniczącego został wybrany Pan Bogusław Pietrzak z MZZ PRC w GK PKN ORLEN S.A.
• Przekazano Prezydium Informację kwartalną za III kwartał 2013 r. dla Wspólnej Reprezentacji Związkowej zawierającą dane dotyczące zatrudnienia.

2. Informacje ze Spółek:
1) BOP
– pisma w sprawie:
• Wielobrygadowej organizacji czasu pracy – w związku z niewywiązaniem się Pracodawcy z deklaracji ws zorganizowania spotkania we wrześniu br. ponownie zwrócono się o organizację spotkania w tej sprawie.
• Oceny funkcjonowania ZUZP – w dniu 27.11.2013 r. wystosowane zostało pismo z wnioskiem o zorganizowanie spotkania w sprawie oceny ZUZP. Oczekujemy na odpowiedź.
• Wzrostu kwoty grudniowej nagrody jednorazowej – w związku z dobrą sytuacją Spółki wystosowano pismo o zwiększenie kwoty nagrody grudniowej wynikającej z podpisanego w dniu 26.06.2013 r. Porozumienia.
• W związku z upływającym z dniem 31 grudnia 2013 r. terminem obowiązywania Zarządzenia nr 2/GD/2013 z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie zasad i trybu przyznawania dodatkowej odprawy emerytalnej dla pracowników Basell Orlen Pollyolefins Sp. z o.o. nabywających uprawnienia i przechodzących na wcześniejsze emerytury lub emerytury pomostowe w okresie od 01 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku oraz w związku z dobrymi wynikami ekonomiczno – finansowymi Spółki skierowano pismo z wnioskiem o prolongowanie ww. Zarządzenia na kolejne lata dla pracowników nabywających uprawnienia do przejścia na wcześniejszą emeryturę od 1 stycznia 2014 r.
2) ORLEN Gaz – W ocenie OM NSZZ „Solidarność” PKN ORLEN S.A. przedłożony projekt Regulaminu Wynagradzania i Premiowania nie zabezpiecza w stopniu wystarczającym praw i interesów pracowników w zakresie wynagradzania i premiowania. Dlatego w całości treść nowego regulaminu została odrzucona.
3) ORLEN Asfalt – pisma w sprawie:
• Wyrównania dodatku dla Ratowników Chemicznych – W odpowiedzi na pismo w sprawie wyrównania stawek za pełnienie funkcji Ratownika Chemicznego w ORLEN Asfalt do stawek jakie otrzymują Ratownicy Chemiczni w PKN ORLEN S.A. Pracodawca nie widzi możliwości ich podwyższenia. Ewentualna zmiana wysokości tych dodatków będzie możliwa po negocjacjach płacowych w 2014 r.
• Wzrostu kwoty jednorazowej nagrody świątecznej – Pracodawca nie widzi możliwości podwyższenia wysokości nagrody z okazji Świąt Bożego Narodzenia z uwagi na brak środków w budżecie wynagrodzeń na 2013 r. W grudniu br. zostanie wypłacona pracownikom Spółki nagroda zgodnie z Porozumieniem z 27.06.2013 r.
4) ZBA – zaakceptowano przedstawiony projekt Aneksu Nr 1 do obowiązującego Regulaminu ZFŚS
5) ORLEN Projekt – Organizacjom Związkowym działającym w Spółce przedłożono zawiadomienie o przejściu z dniem 1 stycznia 2014 r. części zakładu pracy na nowego Pracodawcę ORLEN Księgowość Sp. z o.o.
6) ORLEN KolTrans – W odpowiedzi na pismo dotyczące wznowienia negocjacji ZUZP, Pracodawca powołując się na zmiany zachodzące w Spółce, a wynikające z wydzielenia ze struktur Spółki Wydziału Nalewu i rozładunku produktów paliwowych na potrzeby Zakładu Głównego PKN ORLEN S.A. oraz funkcji związanych z planowaniem pracy i zarządzaniem bocznicą kolejową Zakładu Głównego w Płocku, wniósł o odsunięcie w czasie spotkania w tej sprawie.
7) PETROTEL – uzgodniono nową treść Regulaminu ZFŚS.
8) REVICO – Przekazano Pracodawcy propozycję zmian do Regulaminu Pracy, Regulaminu Wynagradzania, Regulaminu Zakładowej Działalności Socjalnej.
9) ORLEN Medica:
• W dniu 15.11.2013 r. w ORLEN Klubie odbyło się spotkanie w sprawie sprzedaży Spółki.
• Ustalono wysokość nagrody bożonarodzeniowej na spotkaniu w dniu 29.11.2013 r.
10) ORLEN Księgowość – W dniu 11.12.2013 r. odbędzie się spotkanie ws nagród jubileuszowych i odpraw emerytalno – rentowych dla Pracowników Spółki.
11) ORLEN Administracja – Podpisano w dniu 20.11.2013 r. Porozumienie w sprawie przyrostu przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia na 2013 rok.

3. Zarząd Regionu Płockiego NSZZ „Solidarność” – przekazano informacje o przedsięwzięciach organizowanych przez Zarząd Regionu Płockiego NSZZ „Solidarność”:
• Zbiórce podpisów pod wnioskiem o skrócenie kadencji Sejmu RP.
• Szkoleniu związkowym w dniu 12 grudnia 2013 r. dotyczącego procedury przeprowadzania wyborów w strukturach związku na kadencję 2014-2018.
• Mszy św. w rocznicę wprowadzenia stanu wojennego – w dniu 13 grudnia br. o godz. 18.00 w płockiej Stanisławówce zostanie odprawiona msza św. w 32. rocznicę wprowadzenia stanu wojennego, a po jej zakończeniu pod Pomnikiem Ofiar Protestów Robotniczych zostaną złożone kwiaty.
• Akcji społecznej „Zapal Światło Wolności” – Zarząd Regionu Płockiego NSZZ ”Solidarność” wspólnie z Instytutem Pamięci Narodowej w 32. rocznicę wprowadzenia stanu wojennego organizuje kampanię społeczną upamiętniającą jego ofiary. W akcji może wziąć udział każdy, zapalając 13 grudnia o 19.30 świeczkę w oknie lub wirtualnie na stronie www.ipn.gov.pl.
• Pielgrzymce na uroczystość Kanonizacji Ojca Świętego Jana Pawła II – oferta możliwości udziału w pielgrzymce zawiera dwa programy, zapisy prowadzi Sekretariat Zarządu Regionu Płockiego NSZZ „S’ do 15 stycznia 2014 r.
 • Możliwości zamówienia kalendarzy związkowych na 2014 rok oraz kalendarza ściennego w 30-tą rocznicę śmierci Bł. Ks. Jerzego Popiełuszki.

Podziel się ze znajomymi:Share on Facebook
Facebook
0Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin