Regulamin Programu GROSIK

Regulamin określający zasady udziału w Programie Grosik

I. Postanowienia ogólne Użyte w Regulaminie określenia oznaczają:

 1. Program – Program Grosik;
 2. Regulamin – Regulamin określający zasady udziału w Programie Grosik;
 3. Karta – karta Grosik;
 4. Wydający – SOLKARTA sp. z o.o., Targ Drzewny 3/7, 80-886 Gdańsk;
 5. Partner – podmiot umieszczony na liście Partnerów, udzielający przy zakupie towarów i usług określonego rabatu;
 6. Uczestnik – członek NSZZ “Solidarność”, który przystąpił do Programu Grosik.
 7. Pełnomocnik Regionalny – osoba desygnowana w imieniu Regionu NSZZ “Solidarność” mająca pełnomocnictwo Zarządu SOLKARTA Sp. z o.o.
 8. Regulamin określa zasady udziału w Programie.
 9. W Programie uczestniczą członkowie Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego (NSZZ) “Solidarność”.
 10. Regulamin wraz z listą Partnerów obejmuje wszystkie warunki uczestnictwa w Programie, które Uczestnik akceptuje poprzez złożenie podpisu pod Oświadczeniem i odebranie Karty.
 11. Wydający nie odpowiada za jakiekolwiek szkody wynikające z niezgodnego z Regulaminem wykorzystania Karty.

 

II. Warunki przystąpienia do Programu

 • Członek NSZZ “Solidarność” przystępuje do Programu za pośrednictwem podstawowej jednostki organizacyjnej NSZZ “Solidarność”, w której jest zrzeszony.
 • Przystąpienie następuje poprzez zaakceptowanie Regulaminu, złożeniu oświadczenia i odebranie Karty.
 • Lista Partnerów Programu umieszczona jest na stronie internetowej: www.solkarta.pl.

 

III. Zasady Programu

 • Uczestnik otrzymuje opatrzoną między innymi kodem kreskowym Kartę.
 • Karta jest własnością Wydającego.
 • Osoba korzystająca z Karty jest związana postanowieniami niniejszego Regulaminu i listą Partnerów.
 • Informacje o zmianach Regulaminu i listy Partnerów dostępne będą na bieżąco na stronie internetowej: www.solkarta.pl
 • W przypadku rezygnacji z członkowstwa w NSZZ “Solidarność” Uczestnik jest zobowiązany do bezzwłocznego zwrotu Karty Wydającemu lub podstawowej jednostce organizacyjnej NSZZ “Solidarność”, w której jest zrzeszony. * Karta nie jest kartą kredytową, bankomatową, płatniczą, ani debetową.
 • Okazanie Karty uprawnia do uzyskania rabatu na towary lub usługi zakupione w punkcie sprzedaży Partnera.
 • Lista Partnerów dostępna jest na stronie internetowej: www.solkarta.pl

 

IV. Utrata, zastrzeżenie, wymiana Karty

 • Karta opatrzona jest indywidualnym numerem identyfikacyjnym.
 • Ryzyko związane z utratą lub zniszczeniem Karty obciąża Uczestnika, który zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić o tym fakcie Wydającego poprzez Pełnomocnika Regionalnego.

 

V. Komunikacja z Uczestnikami

 • Wszelkich informacji dotyczących Programu udziela Wydający lub Pełnomocnik Regionalny.
 • Zapytania można kierować do Pełnomocnika Regionalnego: – Wojciech Kępczyński – Grzegorz Lewandowski tel. 024/262-88-33, 262-46-22 VI. Postanowienia końcowe
 • Wydający zastrzega sobie prawo do zmiany treści Regulaminu i listy Partnerów.
 • Program obowiązuje przez czas nieokreślony.

 

Wydający zastrzega sobie prawo do zakończenia Programu bez podania przyczyn, w każdym czasie.

Zarząd SOLKARTA Sp. z o.o.

Podziel się ze znajomymi:Share on Facebook
Facebook
0Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin