Uchwała finansowa

UCHWAŁA NR 5 ws. działalności finansowej Związku

Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ ‘Solidarność’, działając na podstawie § 64 ust.2, 69 ust.1 i 2, 70 i 74 ust. 4 Statutu NSZZ “Solidarność” ustala obowiązującą dla członków Związku wysokość miesięcznej składki członkowskiej, podział środków uzyskanych ze składki członkowskiej, ich przeznaczenie oraz maksymalne wynagrodzenie pracowników Związku pochodzących z wyboru.

Rozdział I

Składka członkowska i jej podział

 

 

§ 1

1. Miesięczna składka członkowska wynosi:
1/ dla osób będących w stosunku pracy – 0,82%:
a/ miesięcznych przychodów, osiąganych u pracodawcy z tytułu zatrudnienia w ramach stosunku pracy, z uwzględnieniem dodatków płacowych, z wyjątkiem: przychodów zwolnionych z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz różnego rodzaju deputatów, rekompensat, ekwiwalentów, odszkodowań, odpraw, nagród – w tym jubileuszowych – oraz świadczeń finansowanych ze środków przeznaczonych na cele socjalne w ramach zakładowego funduszu świadczeń socjalnych lub świadczeń urlopowych wypłacanych w zamian tych świadczeń,
b/ pobieranych zasiłków pieniężnych z ubezpieczenia społecznego (chorobowych, wyró wnawczych, macierzyńskich, opiekuńczych),
2/ dla osób uzyskujących dochody z innego tytułu niż stosunek pracy:
– przy miesięcznym dochodzie nieprzekraczającym 1000 zł – 8 zł;
– przy miesięcznym dochodzie przekraczającym 1000 zł – 8 zł plus 1 zł za każde 100 zł dochodu powyżej 1000 zł,
3/ dla emerytów, rencistów oraz osób przebywających na zasiłkach i świadczeniach przedemerytalnych:
– przy miesięcznych świadczeniach nie przekraczających 500 zł – 2 zł;
– przy świadczeniach powyżej 500 zł – 2 zł plus 0,50 zł za każde 100 zł
powyżej 500 zł,
4/ dla bezrobotnych i osób przebywających na urlopach bezpłatnych – w tym wychowawczych – wysokość składki członkowskiej uchwala władza stanowiąca podstawowej jednostki organizacyjnej Związku.
2. Dla osób wymienionych w ust.1 pkt 2 uzyskujących dochody wyłącznie z tytułu
prowadzonej działalności gospodarczej, dochód stanowiący podstawę wymiaru
składki nie może być niższy niż dochó d deklarowany do ubezpieczenia społecznego.

 

§ 2

1. Władza stanowiąca podstawowej jednostki organizacyjnej Związku może
uchwalić wyższą składkę członkowską dla członków swojej organizacji, która nie
może jednak przekroczyć 200 % składki określonej w § 1.
2. Środki uzyskane z tytułu podniesienia składki członkowskiej, o których mowa
w ust.1, pozostają w dyspozycji podstawowej jednostki organizacyjnej Związku.
3. Władza wykonawcza podstawowej jednostki organizacyjnej Związku może,
w wyjątkowych przypadkach, na pisemny wniosek zainteresowanego członka
Związku, uchwalić dla niego niższy wymiar składki członkowskiej lub ją zawiesić na
okres nie dłuższy niż 6 miesięcy. Okres, na któ ry udzielono zezwolenie na obniżenie
składki członkowskiej lub jej zawieszenie, może zostać wydłużony na wniosek
ponownie złożony przez zainteresowanego członka Związku. Wnioski rozpatruje się
indywidualnie. Kopie decyzji dotyczących obniżenia składki należy przekazywać do
właściwego Zarządu Regionu.

 

§ 3

1. Ustala się następujący podział środków uzyskanych z miesięcznej składki
członkowskiej, pobieranej zgodnie z § 1 ust. 1 pkt 1 i 2:
1/ 60% środków pozostaje do dyspozycji podstawowej jednostki
organizacyjnej, z zastrzeżeniem § 4,
2/ 40% środków – przekazywane jest zarządowi regionu, z czego do dyspozycji
zarządu regionu pozostaje 25%, natomiast zarząd regionu przekazuje:
a) 10% Komisji Krajowej, z czego 2% przeznaczane jest na działalność
krajowych sekretariatów branżowych i Krajowego Sekretariatu
Emerytów i Rencistów, a 8 % pozostaje do dyspozycji Komisji
Krajowej; na zasadach określonych w umowie zawartej przez Komisję
Krajową z radą właściwego sekretariatu Komisja Krajowa przekazuje
dodatkowo sekretariatom branżowym i Krajowemu Sekretariatowi
Emerytów i Rencistów środki przeznaczone na pokrycie kosztów związanych z zatrudnieniem przewodniczącego rady tego sekretariatu
przez ten sekretariat, uwzględniając maksymalne kwoty wynagrodzeń
określone w § 7 ust. 1 niniejszej uchwały,
b) 2,5% na rzecz regionalnego funduszu strajkowego,
c) 2,5% na rzecz Krajowego Funduszu Strajkowego.
2. Dla środków, o których mowa w ust. 1 uzyskanych ze składki członkowskiej
pobieranej w organizacjach działających w zakładach pracy chronionej ustala się
następujący podział:
1/ 85% środków – pozostaje do dyspozycji podstawowej jednostki
organizacyjnej, z zastrzeżeniem § 4,
2/ 15% środków – przekazywane jest zarządowi regionu, z czego do dyspozycji
zarządu regionu pozostaje 8%,natomiast zarząd regionu przekazuje:
a) 2% Komisji Krajowej,
b) 2,5% na rzecz regionalnego funduszu strajkowego,
c) 2,5% na rzecz Krajowego Funduszu Strajkowego.
3. Całość środków uzyskanych ze składki członkowskiej wymienionej w § 1 ust 1 pkt. 3 i 4 pozostaje do dyspozycji podstawowej jednostki organizacyjnej Związku,
z zastrzeżeniem postanowień ust 4 niniejszego paragrafu.
4. Władza stanowiąca sekcji lub sekretariatu branżowego, może uchwalić wysokość
składki należnej danej sekcji lub sekretariatowi od jednostek organizacyjnych
Związku wchodzących w ich skład.
5. Zasady dysponowania środkami regionalnego i Krajowego Funduszu Strajkowego
określa odrębna uchwała KZD NSZZ “Solidarność”.
§ 4 Walne zebranie delegatów regionu może postanowić o przeznaczeniu, w ramach
środków wymienionych w § 3 ust. 1 pkt. 1 i ust. 2 pkt. 1, regionalnych funduszy
celowych, o których mowa w § 74 ust.4 Statutu.
Decyzja o utworzeniu funduszu jest obligatoryjna dla wszystkich jednostek
organizacyjnych Związku wpisanych do regionalnego rejestru organizacji
zakładowych i międzyzakładowych.


Rozdział II
Zasiłki statutowe i zapomogi

§ 5

1. Władza wykonawcza podstawowej jednostki organizacyjnej Związku wypłaca
zasiłki statutowe:
1/ zasiłek z tytułu urodzenia dziecka – członkowi Związku, na każde urodzone
dziecko (również na dziecko urodzone martwe); w przypadku rodzica
wychowującego samotnie dziecko zasiłek wypłacany jest w podwójnej
wysokości,
2/ zasiłek z tytułu śmierci członka Związku – wypłacany przez organizację
zmarłego członka Związku, tylko jednej osobie uprawnionej (nawet nie
będącej członkiem Związku), tj. współmałżonkowi lub innej osobie, która
pokryła koszty związane z pogrzebem zmarłego członka Związku,
3/ zasiłek z tytułu śmierci członka rodziny wypłacany wszystkim
uprawnionym członkom Związku, w przypadku zgonu: współmałżonka,
rodziców, teściów, dziecka lub innej osoby będącej na wyłącznym
utrzymaniu osoby występującej o zasiłek.
2. Wysokość zasiłków wymienionych w ust. 1 ustala władza wykonawcza
podstawowej jednostki organizacyjnej Związku, z tym że kwoty najniższe ustalone
dla każdego z tych zasiłków nie mogą być mniejsze od minimalnych wysokości
zasiłków statutowych ustalanych przez Komisję Krajową.
3. Zasady ustalania uprawnień do zasiłków wymienionych w ust. 1:
1/ członek Związku nabywa prawa do zasiłku po 6-miesię cznym nieprzerwanym
okresie przynależności do NSZZ “Solidarność”, z wyłączeniem § 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
2/ uprawnienia do zasiłków ustala się na podstawie przedłożonych przez
uprawnionego w terminie 6 miesięcy od daty zaistnienia zdarzenia
dokumentów (akt urodzenia, akt zgonu, dokument określający stopień
pokrewieństwa), a w przypadku ich braku – na podstawie złożonego
oświadczenia zawierającego informacje niezbędne do ustalenia prawa do
zasiłku,
3/ wysokość wypłacanych zasiłków ustalana jest na dzień zaistnienia zdarzenia
uprawniającego do zasiłku,
4/ w wyjątkowych przypadkach organizacja wypłacająca zasiłek może
przyznać prawo do zasiłku z pominięciem zasad określonych w ust. 3 pkt. 1/ – 3/.
4. Podstawowa organizacja związkowa na podstawie w § 69 ust.1 i 2 Statutu może
realizować pomoc finansową (w tym zasiłki statutowe) za pośrednictwem systemu
ubezpieczeniowego, przy czym wysokość świadczeń nie może być mniejsza od
minimalnych wysokości zasiłkó w statutowych ustalanych przez Komisję Krajową.

 

§ 6

Oprócz zasiłków statutowych wymienionych w § 5 ust. 1 mogą być wypłacane
członkom Związku (w miarę posiadanych środkó w, przy zachowaniu zasady
samowystarczalności finansowej podstawowej jednostki organizacyjnej Związku)
zapomogi, których wysokość i zasady przyznawania uchwala władza wykonawcza
danej organizacji.

Rozdział III
Wynagrodzenia pracowników Związku pochodzących z wyboru

 

§ 7

1. Wysokość miesięcznych wynagrodzeń etatowych pracowników Związku
pochodzących z wyboru, ustala i finansuje odpowiednio Komisja Krajowa, zarząd
regionu, rada krajowego sekretariatu branżowego i Rada Krajowego Sekretariatu
Emerytów i Rencistów, w kwotach nieprzekraczających maksymalnych wysokości:
1/ przewodniczącego:
a/ zarządu regionu, rady krajowego sekretariatu branżowego i Rady
Krajowego Sekretariatu Emerytów i Rencistów zrzeszającego
do 40 tys. członków – 2-krotne przeciętne miesięczne wynagrodzenie
w sektorze przedsiębiorstw z poprzedniego kwartału, włącznie
z wypłatami z zysku ogłaszane przez Prezesa GUS w Dzienniku
Urzędowym Rzeczpospolitej Polskiej ‘Monitor Polski’,
b/ zarządu regionu, rady krajowego sekretariatu branżowego i Rady
Krajowego Sekretariatu Emerytów i Rencistów zrzeszającego
od 40 tys. do 100 tys. członkó w – 2,2-krotne przeciętne miesięczne
wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw z poprzedniego kwartału,
włącznie z wypłatami z zysku ogłaszane przez Prezesa GUS
w Dzienniku Urzędowym Rzeczpospolitej Polskiej ‘Monitor Polski’,
c/ zarządu regionu, rady krajowego sekretariatu branżowego i Rady
Krajowego Sekretariatu Emerytó w i Rencistó w zrzeszającego
powyżej 100 tys. członkó w – 2,4-krotne przeciętne miesięczne
wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw z poprzedniego kwartału,
włącznie z wypłatami z zysku ogłaszane przez Prezesa GUS
w Dzienniku Urzędowym Rzeczpospolitej Polskiej ‘Monitor Polski’,
d/ Komisji Krajowej – 2,9-krotne przeciętne miesięczne wynagrodzenie
w sektorze przedsię biorstw z poprzedniego kwartału, włącznie
z wypłatami z zysku ogłaszane przez Prezesa GUS w Dzienniku
Urzę dowym Rzeczpospolitej Polskiej ‘Monitor Polski’,
2/ zastępcy przewodniczącego Komisji Krajowej – 0,9-krotnego
wynagrodzenia Przewodniczącego Komisji Krajowej,
3/ zastępcy przewodniczącego zarządu regionu, zastępcy przewodniczącego
rady krajowego sekretariatu branżowego oraz zastę pcy przewodniczącego
Rady Krajowego Sekretariatu Emerytów i Rencistów – 0,9-krotnego
wynagrodzenia, odpowiednio: przewodniczącego zarządu regionu,
przewodniczącego rady krajowego sekretariatu branżowego lub
przewodniczącego Rady Krajowego Sekretariatu Emerytów i Rencistów,
4/ pozostali członkowie prezydium Komisji Krajowej – 0,8-krotnego
wynagrodzenia Przewodniczącego Komisji Krajowej,
5/ pozostali członkowie prezydium zarządu regionu, członkowie prezydium
rady krajowego sekretariatu branżowego oraz członkowie Rady Krajowego
Sekretariatu Emerytó w i Rencistó w – 0,8-krotnego wynagrodzenia,
odpowiednio; przewodniczącego zarządu regionu, przewodniczącego rady
krajowego sekretariatu branżowego lub przewodniczącego Rady Krajowego
Sekretariatu Emerytów i Rencistów,
2. Wynagrodzenie Przewodniczącego Krajowej Komisji Rewizyjnej ustala się
w wysokości wynagrodzenia członka prezydium Komisji Krajowej.

 

§ 8 W przypadku pełnienia przez członka Związku więcej niż jednej funkcji związkowej
(pochodzącej z wyboru) przysługuje wynagrodzenie łącznie, za jeden pełny etat,
ustalone według przysługującego dla danych funkcji limitu określonego w § 7.

Rozdział IV
Postanowienia ogólne

 

§ 9 Zarząd regionu zobowiązany jest do wypłaty zasiłku statutowego, w wysokości
uchwalonej przez Komisję Krajową, osobie będącej członkiem podstawowej jednostki
organizacyjnej Związku, prowadzącej prawidłową gospodarkę finansową,
a nieposiadającej środków na ich wypłatę.

 

§ 10
Podstawowe jednostki organizacyjne Związku mają obowiązek regulowania składek otrzymanych za dany miesiąc do 20 dnia następnego miesiąca, a zarządy regionów do końca miesiąca.

 

§ 11
Zarządy regionów, krajowe sekretariaty branżowe oraz Krajowy Sekretariat
Emerytów i Rencistów zobowiązane są przekazać do Komisji Krajowej
sprawozdanie finansowe składające się z bilansu, rachunku wyników, informacji dodatkowej oraz zeznania podatkowego CIT-8 w terminie do 15 lipca każdego roku.
Rozdział V Przepisy końcowe

 

§ 12
1. Ilekroć w uchwale mowa o podstawowej jednostce organizacyjnej Związku – należy przez to rozumieć organizacje wymienione w § 19 ust 1 i 4 Statutu.
2. Postanowienia niniejszej uchwały dotyczące podstawowych jednostek
organizacyjnych Związku obowiązują również organizacje podzakładowe,
oddziałowe i wydziałowe, o któ rych mowa w § 19 ust 6 i 7 Statutu, zarejestrowane
w danym regionie.

 

§ 13
Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały finansowej traci moc uchwała finansowa
II KZD NSZZ “Solidarność” ze zmianami za wyjątkiem § 8, który staje się uchwałą
XIX KZD ws. weryfikacji liczby delegatów.

 

§ 14
Zawarcie umowy, o której mowa w § 3 ust. 1 pkt. 2 lit. a) powinno nastąpić nie
później niż w terminie 14 dni od dnia rozpoczęcia przez właściwą radę sekretariatu
nowej kadencji.

 

§ 15
Uchwała wchodzi w życie 1 stycznia 2006 r., z wyjątkiem § 7, który wchodzi
w życie od nowej kadencji Związku.

Podziel się ze znajomymi:Share on Facebook
Facebook
0Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin