Uruchomienie procesu wdrożenia Karty Zakupowej dla Pracowników PKN ORLEN S.A.

Zgodnie z zawartym Porozumieniem płacowym na 2020 r. rozpoczęte zostały prace w celu  uruchomienia Karty Zakupowej dla Pracowników PKN ORLEN S.A.

Podstawowe informacje dotyczące wdrożenia Kart Zakupowych w 2020 r.:

 1. Pracownicy, którzy dotychczas korzystali z Karty Zakupowej i ją posiadają, nie muszą ich wymieniać na nowe.
 2. Karta Zakupowa umożliwia dokonywanie zakupów paliw, towarów pozapaliwowych i usług na naszych stacjach paliw w ramach limitu, który na 2020 r. ustalony został na poziomie
  515 zł.
 3. Osobami uprawnionymi do otrzymania Karty Zakupowej są Pracownicy zatrudnieni na podstawie umowy o pracę w dniu 30 czerwca 2020 r. (z wyłączeniem osób przebywających na urlopach bezpłatnych).
 4. W tym roku – podobnie jak w roku ubiegłym – świadczenie można zrealizować w dotychczasowej formule tj. w formie Karty Zakupowej, bądź poprzez zasilenie indywidualnego konta na Platformie Kafeteryjnej MyBenefit punktami odpowiadającymi wartości Karty Zakupowej. Decyzję o zmianie Karty Zakupowej na zasilenie Platformy Kafeteryjnej  należy podjąć w terminie do 30 kwietnia (w przypadku Pracowników, którzy będą zatrudnieni w miesiącach maju i czerwcu br. termin ten upłynie w dniu 15 lipca). Istotnym jest, że Pracownikowi przysługuje wyłącznie jedno świadczenie o wartości 515 zł tj. Karta Zakupowa lub punkty na Platformie Kafeteryjnej MyBenefit.
 5. Ważność Kart Zakupowych wydanych dotychczas została przedłużona automatycznie na czas nieokreślony i nie podlegają one wymianie na nowe Karty (użytkując Kartę proszę nie sugerować się datą ważności zamieszczoną na dotychczas wydanych Kartach ).
 6. Wszelkie czynności związane z Kartą Zakupową można  wykonywać zdalnie za pomocą wniosku w systemie SelfService (SSEGK), który dostępny jest od w Intranecie, w kategorii wniosków płacowych.

Za pomocą wniosku będzie można:

 • potwierdzić posiadanie Karty Zakupowej i zawnioskować o jej zasilenie kwotą 515 zł;
 • zrezygnować z Karty Zakupowej i zawnioskować o zasilenie indywidualnego konta na Platformie Kafeteryjnej MyBenefit 515 pkt (równowartość 515 zł);
 • zawnioskować o wydanie nowej Karty Zakupowej (np. w przypadku zagubienia dotychczas posiadanej);
 • zawnioskować o nową Kartę Zakupową, w przypadku jej nie otrzymania w latach poprzednich (dotyczy przykładowo Pracowników zatrudnionych w okresie od 1 lipca 2019 r. do 30 kwietnia 2020 r.);
 • wyrazić zgodę na przypisanie wartości Karty Zakupowej do przychodu ze stosunku pracy – warunek aktywacji Karty Zakupowej.
 • Ważne terminy w procesie to:
 • 30 kwietnia br. – do tego dnia możliwym będzie podjęcie decyzji o zasileniu indywidualnego konta na Platformie Kafeteryjnej MyBenefit w miejsce Karty Zakupowej. Po tym terminie istniała będzie możliwość wystawienia wniosku wyłącznie o Kartę Zakupową;
 • 6 maja br. – jeśli do tego dnia złożony zostanie wniosek o wydanie nowej Karty Zakupowej (przez osoby, które zagubiły Kartę lub jej dotychczas nie otrzymały) oraz jednocześnie wyrażona zostanie zgoda na przypisanie wartości nowej Karty do przychodu ze stosunku pracy, nowa Karta zostanie wydana i aktywowana do 10 lipca br.;
 • 7 czerwca br. – jeśli do tego dnia osoby posiadające Kartę Zakupową wyrażą zgodę na przypisanie wartości Karty do przychodu ze stosunku pracy, aktywowanie Karty nastąpi w terminie do 10 lipca br.;
 • do 10 lipca br. – termin aktywacji/uruchomienia środków na Karcie Zakupowej lub Platformie Kafeteryjnej (w zależności od decyzji Pracownika).
 • do 31 sierpnia br. – termin aktywacji/uruchomienia środków na Karcie Zakupowej lub Platformie kafeteryjnej (w zależności od decyzji Pracowników, którzy będą zatrudnieni w miesiącach maju i czerwcu br.)
 • w kolejnych miesiącach możliwość wystawienia  wniosku o  Kartę Zakupową i jej doładowanie będzie realizowane na bieżąco. W przypadku wniosków złożonych do 15 dnia danego miesiąca – doładowanie nastąpi do 5 dnia następnego miesiąca. Ostateczny termin złożenia wniosku upływa z dniem 11 grudnia 2020 r.

Pozostałe informacje:

 • w przypadku rezygnacji z Karty Zakupowej i podjęciu decyzji o zamianie świadczenia –  Pracownikowi zostanie doładowane indywidualne konto na Platformie Kafeteryjnej MyBenefit. Warunkiem skorzystania z punktów jest aktywowanie indywidualnego konta w Systemie Kafeteryjnym MyBenefit i wyrażenie zgody na przypisanie do przychodu wartości punktów wymienionych na benefity w Systemie Kafeteryjnym. Zasady korzystania z Systemu Kafeteryjnego  określa Regulamin dostępny na Platformie Kafeteryjnej  MyBenefit

Ważność punktów  w przypadku decyzji  o zasileniu  indywidualnego konta na platformie kafeteryjnej MyBenefit jest na czas nieokreślony. Punkty które zasilą indywidualne konto na platformie kafeteryjnej MyBenefit są ważne na czas nieokreślony. Punkty mogą być wykorzystane w czasie zatrudnienia w PKN ORLEN;

 • Pracownicy, którzy wystawili wniosek o wydanie nowej Karty, a jej nie otrzymali, powinni zgłosić ten fakt do Biura Obsługi Pracowników/ Zespołu Obsługi Bezpośredniej ORLEN CUK;
 • w wyjątkowej sytuacji w przypadku braku dostępu Pracownika do systemu SSEGK,  Pracownik wypełnia wniosek w wersji papierowej – wnioski papierowe zostaną przesłane do kierowników komórek organizacyjnych (jego treść przesyłam Państwu w załączeniu). Pracownik na wniosku dokonuje wyboru jednego z proponowanych dodatkowych  świadczeń: Karta Zakupowa lub  zasilenie indywidualnego konta na Platformie Kafeteryjnej MyBenefit. W przypadku zawnioskowania o obydwa świadczenia, wniosek będzie traktowany jako nieważny. Po wypełnieniu i podpisaniu wniosku w formie papierowej, pracownik  przekazuje wniosek Przełożonemu w celu załączenia go w formie skanu w systemie SSEGK. Oryginał wniosku pozostaje w komórce organizacyjnej, w której zatrudniony jest Pracownik;
 • dla Pracowników zatrudnionych w miesiącach maju i czerwcu br. zostanie uruchomiona odrębna komunikacja informująca o założeniach programu oraz obowiązujących ich terminach. Pracownicy zatrudnieni w tym czasie składać będą wnioski jedynie w wersji papierowej.

Podziel się ze znajomymi:Share on Facebook
Facebook
0Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin