Posiedzenie Prezydium KM w dn. 13.05.2014 r.

 
1.PKN ORLEN S.A.

• Negocjacje ZUZP.
a)  Pismo OM 281/04/2014 – W związku z wystosowanym przez Pracodawcę zaproszeniem na spotkanie w dniu 15.04.2014 r., inaugurującym rokowania nad zmianą Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy dla Pracowników PKN ORLEN S.A. Organizacja Międzyzakładowa NSZZ “Solidarność” w PKN ORLEN S.A przedstawiła stanowisko, iż nie są spełnione formalne warunki umożliwiające wszczęcie rokowań nad zmianą układu i dlatego też nie wzięła udziału w spotkaniu w dniu 15.04.2014 r.
b)  Spotkanie w sprawie ustalenia zmian do treści Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy dla Pracowników PKN ORLEN S.A. odbyło się 24 kwietnia br. Projekty zmian do ZUZP PKN ORLEN S.A., jakie widziałby Pracodawca w obecnie obowiązującym dokumencie w wielu przypadkach są niekorzystne. Nie wyrażamy zgody na jakiekolwiek zmiany pogarszające naszym zdaniem obecne dobre zapisy w poszczególnych rozdziałach ZUZP. Sesja nie została jeszcze formalnie zakończona, rokowania zostały zawieszone do czasu zwołania następnego spotkania. Na dzień posiedzenia Prezydium, termin ponownego spotkania nie został ustalony.
• Dezinwestycja Spółek:
a) ORLEN Medica – otrzymaliśmy odpowiedź na pismo z dn.3.04.2014 r. skierowane do Prezesa i Członków Zarządu PKN ORLEN S.A.
– Członkowie Prezydium zapoznali się z PROTESTem organizacji związkowych adresowanym do Pracodawców i Instytucji zewnętrznych w związku z zamiarem sprzedaży Spółki. – Na spotkaniu w dniu 07.04. 2014 r. przedstawiciele Pracodawcy PKN ORLEN S.A. oficjalnie poinformowali o podjętych przez Zarząd PKN ORLEN planach sprzedaży Spółki.
– 25.04.2014 r. odbyło się spotkanie z Firmą PZU, która jest nabywcą Spółki ORLEN MEDICA i S.U. „Krystynka”. Spotkanie, w którym uczestniczyły organizacje związkowe oraz przedstawiciele Firm PZU i PKN ORLEN, miało charakter informacyjny. Firma PZU przedstawiła wiele informacji m. in. dane dotyczące kondycji finansowej oraz swoją wizję przyszłego funkcjonowania Spółki ORLEN MEDICA już w strukturach PZU, a także plany jej rozwoju. Z przedstawionych informacji wynika, że na bazie kupowanych (nie tylko w Płocku) spółek medycznych, tworzy się nowy duży podmiot, który będzie świadczył usługi medyczne wraz z ubezpieczeniami medycznymi. Nowy inwestor nie zgodził się na zaproponowane przez stronę społeczną warunki zwiększenia gwarancji pracy i płacy, dlatego też Pracownicy objęci są pakietem gwarancji wynikającym z Porozumienia Restrukturyzacyjnego zawartego w 2006 r.
b) ORLEN Ochrona – Członkowie Prezydium zapoznali się z pismem z dnia 23.04.2014 r. adresowanym m.in. do Biura Bezpieczeństwa Narodowego, do Ministerstwa Skarbu Państwa oraz do Posłów ziemi płockiej w obronie sprzedaży Spółki.
• W dniach 7 i 12 maja 2014 r. odbyły się spotkania w sprawie zmian do procedury dotyczącej zasad wyznaczania i rozliczania zadań i celów oraz zasad udzielenia i wypłaty premii Pracownikom PKN ORLEN S.A. W miesiącu kwietniu Pracodawca przesłał do Organizacji Związkowych (w trybie konsultacji) projekt zmian do procedury dotyczącej zasad wyznaczania i rozliczania zadań i celów oraz zasad udzielenia i wypłaty premii Pracownikom PKN ORLEN S.A. Pracodawca wykorzystując tryb konsultacji, tak naprawdę próbuje usankcjonować wykorzystywane już od długiego czasu na produkcji arkusze ocen dodatkowych, które służą przełożonym jako dodatkowe kryteria przy przydziale Pracownikom premii miesięcznej. W tej sprawie trzy organizacje związkowe wystosowały do Pracodawcy wspólne stanowisko, w całości odrzucając proponowane zmiany.

2. Informacje ze Spółek:
1) Przekazano Członkom Prezydium informacje o przebiegu negocjacji w sprawie wskaźnika wzrostu wynagrodzeń na 2014 r. u poszczególnych pracodawców, z której wynika, że w zdecydowanej większości Porozumienia zostały zawarte.
2) BOP
– Informacja o piśmie z dnia 30.04.2014 r. ws nagrody okolicznościowej na Dzień Chemika.
– Pismem z dnia 10.04.2014 r. wystąpiliśmy z wnioskiem do Pracodawcy o zorganizowanie spotkania dotyczącego wprowadzenia ergonomicznego rozkładu czasu pracy.
3) ORLEN Księgowość – W dniu 14.04.2014 r. podpisano Porozumienie w sprawie odstąpienia od wypłat nagród jubileuszowych oraz odpraw emerytalno – rentowych Pracowników, którzy przeszli do Spółki w trybie art. 23¹ KP ze Spółek Grupy Kapitałowej ORLEN i nadal są objęci zasadami wynagradzania poprzednich pracodawców. Z treści tego Porozumienia wynika wykupienie przez Pracodawcę tych zobowiązań.

3. Prezydium podjęło decyzję o zorganizowaniu w terminie 29 sierpnia 2014 r. pikniku dla członków związku z osobami towarzyszącymi.

4. Prezydium zadecydowało o wystąpieniu z pismem do Pracodawcy ORLEN Laboratorium w sprawie wyznaczenia spotkania dotyczącego wprowadzenia jednolitych zasad przyznawania i określania wysokości dodatku za pracę zmianową dla pracowników Spółki.

Podziel się ze znajomymi:Share on Facebook
Facebook
0Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin