ZARZĄDZENIE NR 4/DP/2014

W dniu 28.10.2014 r. Organizacja Międzyzakładowa NSZZ “Solidarność” PKN ORLEN S.A. wystąpiła z pismem do Pana Krystiana Patera Członka Zarządu ds. Produkcji PKN ORLEN S.A. dotyczącym Zarządzenia operacyjnego nr 4/DP/2014 z dnia 15 października 2014 r. w sprawie ustalenia zasad działalności związkowej na terenie zakładu produkcyjnego w Płocku oraz Zakładu PTA we Włocławku, w godzinach pracy Pracowników świadczących tam prace.

Treść pisma:

“Pan Krystian Pater
Członek Zarządu ds. Produkcji
PKN ORLEN S.A.

Dotyczy: Zarządzenia operacyjnego nr 4/DP/2014 z dnia 15 października 2014 r. w sprawie ustalenia zasad działalności związkowej na terenie zakładu produkcyjnego w Płocku oraz Zakładu PTA we Włocławku, w godzinach pracy Pracowników świadczących tam prace.
 
Organizacja Międzyzakładowa NSZZ „Solidarność” PKN ORLEN S.A. poniżej przedstawia stanowisko dotyczące treści Zarządzenia nr 4/DP/2014 w sprawie ustalenia zasad działalności związkowej na terenie zakładu produkcyjnego w Płocku oraz Zakładu PTA we Włocławku, w godzinach pracy Pracowników świadczących tam prace, wydanego w dniu 15 października 2014 r.

1. W Zarządzeniu nie wskazuje się podstawy prawnej jego wydania. Przedmiot regulacji zawarty w Zarządzeniu obejmuje ustanowienie zakazów i ograniczeń dotyczących prowadzenia działalności związkowej oraz zachowania pracowników na terenie zakładu pracy w godzinach ich przebywania w pracy. Zgodnie z Kodeksem Pracy regulacje związane z porządkiem w zakładzie pracy, w tym z organizacją pracy i warunkami przebywania pracowników na terenie zakładu pracy powinny być ustalone w Regulaminie Pracy, zgodnie z art. 1041 par. 1 Kodeksu Pracy lub w układzie zbiorowym pracy. Ustalenie i zmiana treści Regulaminu Pracy wymaga uprzednich uzgodnień z zakładowymi organizacjami związkowymi. Wydawanie przez Pracodawcę jednostronnego aktu regulującego opisaną materię Regulaminu Pracy bez uprzednich uzgodnień ze stroną związkową należy uznać za naruszenie przepisów prawa pracy, w szczególności art. 1042 par. 1 Kodeksu Pracy.

2. Powszechnie obowiązujące przepisy prawa pracy nie regulują wyczerpująco uprawnień zakładowej organizacji związkowej do prowadzenia działalności związkowej na terenie zakładu pracy, w tym do organizowania spotkań przedstawicieli związkowych z pracownikami na terenie zakładu pracy. Ogólna gwarancja swobody poruszania się przedstawicieli związku zawodowego na terenie zakładu pracy zawarta jest w ratyfikowanej przez Polskę, a więc obowiązującej w polskim systemie prawnym Konwencji nr 135 Międzynarodowej Organizacji Pracy, której art. 2 ust. 1 brzmi; ” W przedsiębiorstwie będą przyznane przedstawicielom pracowników takie ułatwienia, które umożliwią szybkie i skuteczne wykonywanie ich funkcji”. Uprawnienie to zostało skonkretyzowane w Zaleceniu nr 143 MOP dotyczącym ochrony przedstawicieli pracowników w przedsiębiorstwach, w którym w pkt. 12 Działu IV stwierdza się, że: “Przedstawiciele pracowników powinni mieć dostęp do wszystkich miejsc pracy, jeśli dostęp do tych miejsc jest im potrzebny do wykonywania funkcji przedstawicielskich”. Treść Zarządzenia, poprzez ustanowienie istotnych ograniczeń prawa do organizacji spotkań przedstawicieli związkowych z pracownikami w określonych częściach zakładu pracy może być uznana za niezgodną z cytowanymi zaleceniami MOP, a więc naruszającą art. 2 ust. 1 Konwencji nr 135 MOP. Wobec powyższego Organizacja Międzyzakładowa NSZZ „Solidarność” PKN ORLEN S.A. wnosi o wycofanie Zarządzenia operacyjnego nr 4/DP/2014 i zastrzega sobie możliwość dalszego działania i wykorzystania w tej sprawie wszelkich środków, możliwości i uprawnień przewidzianych w prawie.

Z poważaniem

Zbigniew Cegliński
Przewodniczący KM NSZZ “Solidarność”
PKN ORLEN S.A. ”

Podziel się ze znajomymi:Share on Facebook
Facebook
0Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin