INFORMUJEMY, IŻ NIE WYRAŻAMY ZGODY NA WYKORZYSTYWANIE FRAGMENTÓW LUB CAŁOŚCI NASZYCH INFORMACJI
PRZEZ PODMIOTY ZEWNĘTRZNE BEZ ZGODY I AUTORYZACJI WŁADZ ZWIĄZKU

Środki ochrony osobistej dla pracowników GK ORLEN.

Decyzją Prezesa Zarządu PKN ORLEN S.A. Pana Daniela Obajtka, w trosce o wspólne bezpieczeństwo, wszyscy pracownicy Grupy Kapitałowej ORLEN zostaną wyposażeni w artykuły ochrony osobistej, w tym maski ochronne, rękawiczki oraz płyn do dezynfekcji rąk.

Walka z epidemią koronawirusa wymaga od nas solidarności i odpowiedzialności. Musimy zadbać o bezpieczne warunki dla każdego pracownika. Dziękuję wszystkim za zaangażowanie, trud i poświecenie – powiedział Daniel Obajtek.

Przeczytaj i Udostępnij

Uruchomienie procesu wdrożenia Karty Zakupowej dla Pracowników PKN ORLEN S.A.

Zgodnie z zawartym Porozumieniem płacowym na 2020 r. rozpoczęte zostały prace w celu  uruchomienia Karty Zakupowej dla Pracowników PKN ORLEN S.A.

Podstawowe informacje dotyczące wdrożenia Kart Zakupowych w 2020 r.:

 1. Pracownicy, którzy dotychczas korzystali z Karty Zakupowej i ją posiadają, nie muszą ich wymieniać na nowe.
 2. Karta Zakupowa umożliwia dokonywanie zakupów paliw, towarów pozapaliwowych i usług na naszych stacjach paliw w ramach limitu, który na 2020 r. ustalony został na poziomie
  515 zł.
 3. Osobami uprawnionymi do otrzymania Karty Zakupowej są Pracownicy zatrudnieni na podstawie umowy o pracę w dniu 30 czerwca 2020 r. (z wyłączeniem osób przebywających na urlopach bezpłatnych).
 4. W tym roku – podobnie jak w roku ubiegłym – świadczenie można zrealizować w dotychczasowej formule tj. w formie Karty Zakupowej, bądź poprzez zasilenie indywidualnego konta na Platformie Kafeteryjnej MyBenefit punktami odpowiadającymi wartości Karty Zakupowej. Decyzję o zmianie Karty Zakupowej na zasilenie Platformy Kafeteryjnej  należy podjąć w terminie do 30 kwietnia (w przypadku Pracowników, którzy będą zatrudnieni w miesiącach maju i czerwcu br. termin ten upłynie w dniu 15 lipca). Istotnym jest, że Pracownikowi przysługuje wyłącznie jedno świadczenie o wartości 515 zł tj. Karta Zakupowa lub punkty na Platformie Kafeteryjnej MyBenefit.
 5. Ważność Kart Zakupowych wydanych dotychczas została przedłużona automatycznie na czas nieokreślony i nie podlegają one wymianie na nowe Karty (użytkując Kartę proszę nie sugerować się datą ważności zamieszczoną na dotychczas wydanych Kartach ).
 6. Wszelkie czynności związane z Kartą Zakupową można  wykonywać zdalnie za pomocą wniosku w systemie SelfService (SSEGK), który dostępny jest od w Intranecie, w kategorii wniosków płacowych.

Za pomocą wniosku będzie można:

 • potwierdzić posiadanie Karty Zakupowej i zawnioskować o jej zasilenie kwotą 515 zł;
 • zrezygnować z Karty Zakupowej i zawnioskować o zasilenie indywidualnego konta na Platformie Kafeteryjnej MyBenefit 515 pkt (równowartość 515 zł);
 • zawnioskować o wydanie nowej Karty Zakupowej (np. w przypadku zagubienia dotychczas posiadanej);
 • zawnioskować o nową Kartę Zakupową, w przypadku jej nie otrzymania w latach poprzednich (dotyczy przykładowo Pracowników zatrudnionych w okresie od 1 lipca 2019 r. do 30 kwietnia 2020 r.);
 • wyrazić zgodę na przypisanie wartości Karty Zakupowej do przychodu ze stosunku pracy – warunek aktywacji Karty Zakupowej.
 • Ważne terminy w procesie to:
 • 30 kwietnia br. – do tego dnia możliwym będzie podjęcie decyzji o zasileniu indywidualnego konta na Platformie Kafeteryjnej MyBenefit w miejsce Karty Zakupowej. Po tym terminie istniała będzie możliwość wystawienia wniosku wyłącznie o Kartę Zakupową;
 • 6 maja br. – jeśli do tego dnia złożony zostanie wniosek o wydanie nowej Karty Zakupowej (przez osoby, które zagubiły Kartę lub jej dotychczas nie otrzymały) oraz jednocześnie wyrażona zostanie zgoda na przypisanie wartości nowej Karty do przychodu ze stosunku pracy, nowa Karta zostanie wydana i aktywowana do 10 lipca br.;
 • 7 czerwca br. – jeśli do tego dnia osoby posiadające Kartę Zakupową wyrażą zgodę na przypisanie wartości Karty do przychodu ze stosunku pracy, aktywowanie Karty nastąpi w terminie do 10 lipca br.;
 • do 10 lipca br. – termin aktywacji/uruchomienia środków na Karcie Zakupowej lub Platformie Kafeteryjnej (w zależności od decyzji Pracownika).
 • do 31 sierpnia br. – termin aktywacji/uruchomienia środków na Karcie Zakupowej lub Platformie kafeteryjnej (w zależności od decyzji Pracowników, którzy będą zatrudnieni w miesiącach maju i czerwcu br.)
 • w kolejnych miesiącach możliwość wystawienia  wniosku o  Kartę Zakupową i jej doładowanie będzie realizowane na bieżąco. W przypadku wniosków złożonych do 15 dnia danego miesiąca – doładowanie nastąpi do 5 dnia następnego miesiąca. Ostateczny termin złożenia wniosku upływa z dniem 11 grudnia 2020 r.

Pozostałe informacje:

 • w przypadku rezygnacji z Karty Zakupowej i podjęciu decyzji o zamianie świadczenia –  Pracownikowi zostanie doładowane indywidualne konto na Platformie Kafeteryjnej MyBenefit. Warunkiem skorzystania z punktów jest aktywowanie indywidualnego konta w Systemie Kafeteryjnym MyBenefit i wyrażenie zgody na przypisanie do przychodu wartości punktów wymienionych na benefity w Systemie Kafeteryjnym. Zasady korzystania z Systemu Kafeteryjnego  określa Regulamin dostępny na Platformie Kafeteryjnej  MyBenefit

Ważność punktów  w przypadku decyzji  o zasileniu  indywidualnego konta na platformie kafeteryjnej MyBenefit jest na czas nieokreślony. Punkty które zasilą indywidualne konto na platformie kafeteryjnej MyBenefit są ważne na czas nieokreślony. Punkty mogą być wykorzystane w czasie zatrudnienia w PKN ORLEN;

 • Pracownicy, którzy wystawili wniosek o wydanie nowej Karty, a jej nie otrzymali, powinni zgłosić ten fakt do Biura Obsługi Pracowników/ Zespołu Obsługi Bezpośredniej ORLEN CUK;
 • w wyjątkowej sytuacji w przypadku braku dostępu Pracownika do systemu SSEGK,  Pracownik wypełnia wniosek w wersji papierowej – wnioski papierowe zostaną przesłane do kierowników komórek organizacyjnych (jego treść przesyłam Państwu w załączeniu). Pracownik na wniosku dokonuje wyboru jednego z proponowanych dodatkowych  świadczeń: Karta Zakupowa lub  zasilenie indywidualnego konta na Platformie Kafeteryjnej MyBenefit. W przypadku zawnioskowania o obydwa świadczenia, wniosek będzie traktowany jako nieważny. Po wypełnieniu i podpisaniu wniosku w formie papierowej, pracownik  przekazuje wniosek Przełożonemu w celu załączenia go w formie skanu w systemie SSEGK. Oryginał wniosku pozostaje w komórce organizacyjnej, w której zatrudniony jest Pracownik;
 • dla Pracowników zatrudnionych w miesiącach maju i czerwcu br. zostanie uruchomiona odrębna komunikacja informująca o założeniach programu oraz obowiązujących ich terminach. Pracownicy zatrudnieni w tym czasie składać będą wnioski jedynie w wersji papierowej.

Przeczytaj i Udostępnij

Zmiany w dodatkowym zasiłku opiekuńczym.

Komunikat Biura Obsługi Pracowników ORLEN Centrum Usług Korporacyjnych.

​Przyjęte 31 marca br. przepisy wprowadziły zmiany dotyczące dodatkowego zasiłku opiekuńczego. ​
Wprowadzone zmiany polegają na:
– wydłużeniu o kolejne 14 dni okresu, przez który przysługuje dodatkowy zasiłek opiekuńczy,
– przyznaniu prawa do tego zasiłku rodzicom dzieci niepełnosprawnych w wieku powyżej 8 lat.

Nowy 14 dniowy okres wypłaty dodatkowego zasiłku opiekuńczego obowiązuje od 26 marca 2020 r. Od tej daty z dodatkowego zasiłku opiekuńczego mogą skorzystać nie tylko rodzice, których dziecko uczęszczało do żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola lub szkoły, ale także rodzice, których dzieckiem opiekowała się „niania” (z którą rodzice zawarli umowę uaktywniającą) albo dzienny opiekun (jedna z form instytucjonalnej opieki nad dziećmi, obok żłobka i klubu dziecięcego), jeśli z powodu COVID-19 nie mogą opiekować się dzieckiem.

Aby otrzymać dodatkowy zasiłek opiekuńczy należy złożyć oświadczenie o sprawowaniu opieki nad dzieckiem.
Nowy wzór oświadczenia znajdziecie Państwo pod linkiem:  http://intranet.orlen.pl/Pl/Aktualnosci/Strony/Default.aspx?ElementId=15405&IsFilter=1&dateFrom=08-10-2019&dateTo=08-04-2020 Osoby, które przed uchwaleniem nowych przepisów złożyły oświadczenie na poprzednim wzorze nie muszą składać go ponownie.

Wypłata zasiłku będzie dokonana w terminie płatności najbliższej listy regularnej wyłącznie na podstawie oryginału oświadczenia dostarczonego do ORLEN CUK. 
Terminy dostarczania dokumentów do listy płac pozostają bez zmian.   Jednocześnie przypominamy, że pracownik ma obowiązek powiadomić przełożonego o swojej nieobecności i jeśli nie skorzysta z możliwości wystawienia poprzez SelfService wniosku o dodatkowy zasiłek opiekuńczy (wniosek akceptowany przez przełożonego) przełożony powinien niezwłocznie zarejestrować nieobecność zgłoszoną przez pracownika wystawiając w SelfService wniosek kadrowy: zwolnienie lekarskie typ nieobecności: BEZ ZLA co zapobiegnie nadpłacie wynagrodzenia.  
Przeczytaj i Udostępnij

Komunikat CM Medica.

W warunkach obowiązującego stanu epidemii, ogłoszonego w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2, CM Medica informuje, że na bieżąco dostosowuje organizację pracy swoich placówek do nowelizowanych przepisów prawa, komunikatów i zaleceń władz oraz służb sanitarnych, tak aby zapewnić maksymalny pozom bezpieczeństwa pacjentów i personelu.

W placówkach przy ul. Chemików, Kutrzeby, Medycznej i Tysiąclecia (galeria Mosty) zostały wprowadzone następujące zasady ograniczające możliwość rozprzestrzeniania się wirusa Covid-19:

 1. dezynfekcja rąk przy wejściu i wyjściu z przychodni
 2. obowiązek stosowania maseczek ochronnych twarzy na terenie przychodni
 3. wykonywanie pomiaru temperatury ciała pacjentów wchodzących na teren przychodni
 4. zbieranie wywiadu zgodnie z wzorem ankiety Ministerstwa Zdrowia

CM Medica realizuje teleporady, podczas których pacjenci, bez konieczności wizyty w przychodni, uzyskują poradę medyczną, interpretację wyników badań, informację na temat stanu swojego zdrowia. Otrzymują też e-receptę i zwolnienie lekarskie, jeśli zostanie stwierdzone wskazanie medyczne. Lekarz, udzielający teleporady, w przypadku wątpliwości lub w wyniku przeprowadzonego wywiadu może zdecydować o konieczności odbycia wizyty w placówce medycznej.

Pracownicy GK ORLEN SA, chcący skorzystać z teleporady, jak również uzyskać inne informacje na temat planowanych wizyt lekarskich lub badań, mają do dyspozycji dedykowaną linię telefoniczną 24 364 77 00
obsługiwaną przez specjalnie oddelegowanych pracowników recepcji CM Medica. Teleporad udzielają lekarze podstawowej opieki zdrowotnej oraz lekarze specjaliści.

Informujemy jednocześnie, iż obecnie udzielamy świadczeń, według poniższych zasad oraz w miarę dostępności specjalistów:

 1. Rehabilitacja lecznicza – stany pilne, w których rehabilitacja jest bezwzględnie wymagana stanem zdrowia pacjenta
 2. Diagnostyka obrazowa – rezonans magnetyczny, TK, RTG, USG – skierowania pilne
 3. Diagnostyka laboratoryjna – skierowania pilne
 4. Konsultacje lekarskie – teleporady

Ostateczną decyzję o konieczności odbycia osobistej wizyty lekarskiej oraz wykonania badań diagnostycznych podejmuje lekarz.
 

Przychodnie są odpowiednio zabezpieczone w środki myjące i dezynfekcyjne, wprowadzono ograniczenia dostępu do stanowisk recepcji poprzez zabezpieczenie taśmą; wszystkie krzesła w recepcjach i poczekalniach zostały ustawione w odległości ok. dwóch metrów od siebie. 
 

W zakresie medycyny pracy CM Medica realizuje badania wstępne i kontrolne.
 

Zespół CM Medica dokłada wszelkich starań, aby pracownicy GK ORLEN mieli zapewnioną ciągłość leczenia ambulatoryjnego i mogli z niego korzystać w bezpiecznych warunkach.

Przeczytaj i Udostępnij

Dzień Chemika i ORLEN Olimpiada: zawieszenie prac

Ważne dla pracowników Grupy ORLEN coroczne święto Dnia Chemika i ORLEN Olimpiady, które na stałe wpisało się już w korporacyjny kalendarz, w związku ze stanem epidemii i minimalnym czasem, jaki jest niezbędny do zorganizowania tego wydarzenia wynoszącym 2,5 miesiąca, nie odbędzie się w pierwotnie planowanym terminie tj. w dniach 6 – 7 czerwca 2020 r. 

Podjęta została decyzja o zawieszeniu prac nad tym projektem.

Przeczytaj i Udostępnij

 

 

solidarnosc_spch

komisja_krajowa

[wp-rss-aggregator exclude=”331″ limit=”10″]

solidarnosc_plock

[wp-rss-aggregator exclude=”316″ limit=”10″]

solidarnosc_tygodnik