INFORMUJEMY, IŻ NIE WYRAŻAMY ZGODY NA WYKORZYSTYWANIE FRAGMENTÓW LUB CAŁOŚCI NASZYCH INFORMACJI
PRZEZ PODMIOTY ZEWNĘTRZNE BEZ ZGODY I AUTORYZACJI WŁADZ ZWIĄZKU

Informacje zwiazkowe

PKN ORLEN

Pracodawca wydłuża termin wykorzystania punktów na platformie My Benefit. Pracownicy, którzy z różnych powodów nie wykorzystali swoich 350 punktów ( 350 zł), mogą do końca I kwartału 2020 roku wykorzystać konto My Benefit.

ORLEN Ochrona

W wyniku porozumienia z nowym Zarządem Spółki, organizacjom związkowym udało się uzgodnić dodatkowe uznaniowe świadczenie świąteczne dla pracowników Spółki. Pracownikom pozostającym w zatrudnieniu w dniu 1 stycznia br. i w dniu 12 grudnia br.  ( z wyłączeniem pracowników będących w okresie wypowiedzenia, na urlopach bezpłatnych powyżej 30 dni) zostanie wypłacone świadczenie, zgodnie z poniższym:

Pracownicy, których na dzień 12 grudnia br. płaca zasadnicza brutto wynosi:

  1. do 3 500, 00 zł otrzymają wartość świadczenia pieniężnego brutto 280,00 zł (proporcjonalnie do wymiaru etatu);
  2. powyżej 3 500,00 zł do 7 000,00 zł otrzymują wartość świadczenia pieniężnego brutto 170,00 zł (proporcjonalnie do wymiaru etatu).

Termin realizacji do 20 grudnia br.

Pracownicy, którzy w ciągu bieżącego roku zostali przejęci w trybie art. 23’ Kp a byli w zatrudnieniu u poprzedniego pracodawcy w dniu 1 stycznia br. świadczenie przysługuje na zasadach analogicznych jak dla pozostałych pracowników. Chodzi tu głównie o pracowników ORLEN Ochrona w Gdańsku. Im też zostanie wypłacona łącznie z dodatkowym świadczeniem świątecznym należność za nadgodziny.

ORLEN Budonaft

Organizacje związkowe i strona Pracodawcy podpisali porozumienie ws przystąpienia Spółki do wspólnej działalności socjalnej w GK PKN ORLEN z dniem 1 stycznia 2020 r.

W dniu 3 grudnia 2019 r. braliśmy dział w spotkaniu z przedstawicielami placówek opiekuńczo – wychowawczych województwa mazowieckiego. Wystąpiliśmy o przekazanie podopiecznym: DPS w Goślicach, DPS w Zakrzewie i dla Stowarzyszenia “Spadochron” w Płońsku upominków w formie kart przedpłaconych.

Klub Honorowych Dawców Krwi PCK przy PKN ORLEN S.A. serdecznie zaprasza na świąteczną akcję krwiodawstwa w GK ORLEN. Krew będzie można oddać w mobilnym ambulansie do poboru krwi w dniu 20.12.2019 r. w godzinach 9:00 – 13:00 w Płocku na terenie Parkingu Centrum Administracyjnego PKN ORLEN S.A.

Przeczytaj i Udostępnij

Wyróżnienie dla Zakładowego Społecznego Inspektora Pracy PKN ORLEN S.A.

26 listopada na Zamku Królewskim w Warszawie odbyła się uroczysta gala, podczas której wyróżniono laureatów konkursu na „Najaktywniejszego Społecznego Inspektora Pracy 2019 roku” organizowanego przez Państwową Inspekcję Pracy. 

W uroczystości wzięli udział przedstawiciele prezydenta, parlamentu, rządu, organów nadzoru i kontroli warunków pracy, środowisk naukowych, stowarzyszeń działających w ochronie pracy, związków zawodowych i organizacji pracodawców.

Nagrodę Głównego Inspektora Pracy w konkursie „Najaktywniejszy Społeczny Inspektor Pracy” otrzymali: Jerzy Brąglewicz – pełni funkcję Zakładowego Społecznego Inspektora Pracy w PGE Energia Ciepła – Oddział Elektrociepłownia w Gorzowie Wielkopolskim, Bronisław Szczeciński pełniący funkcję Zakładowego Społecznego Inspektora Pracy w PKP PLK S.A. ‑ Zakład Linii Kolejowych w Sosnowcu oraz Andrzej Jan Kozłowski Zakładowy Społeczny Inspektor Pracy w firmie ESSITY Operations Poland Sp. z o.o.

Nasz kolega Zakładowy Społeczny Inspektor Pracy PKN ORLEN S.A. Paweł Zdrojewski otrzymał wyróżnienie „za zaangażowanie i wkład w działania zakładu pracy na rzecz poprawy stanu bhp oraz ochrony uprawnień pracowniczych”

Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych tak wspaniałych sukcesów.

Przeczytaj i Udostępnij

Informacje związkowe

PKN ORLEN

Ruchomy czas pracy.

W miesiącu listopadzie prowadzone były konsultacje pomiędzy związkami zawodowymi a pracodawcą dotyczące powrotu do ruchomej doby pracowniczej od 1 stycznia 2020 r. Proponowane zmiany uzyskały wstępną akceptację organizacji związkowych. Zgodnie z parafowanym porozumieniem zostanie wprowadzony rozkład ruchomego czasu rozpoczynania i kończenia pracy przewidujący przedział czasu, w którym pracownik decyduje o godzinie rozpoczęcia pracy, czyli odpowiednio w godzinach 7.00 – 9.00 i kończący po upływie ośmiu godzin pracy w rozkładzie od poniedziałku do piątku.

Polityka antymobbingowa.

Otrzymana od pracodawcy propozycja zmian obowiązującej polityki antymobbingowej w PKN ORLEN S.A. była przedmiotem oceny i spotkań przez ostatnie dwa miesiące. Efektem tej pracy jest uzgodnienie zapisów Regulaminu przeciwdziałania mobbingowi, dyskryminacji i wszelkim formom molestowania w PKN ORLEN S.A., który określa zasady postępowania w sytuacji zgłoszenia zachowań noszących znamiona mobbingu, dyskryminacji oraz molestowania u Pracodawcy, jak również precyzuje prawa i obowiązki przysługujące Pracownikom w takiej sytuacji.

Basell Orlen Polyolefins Sp. z o.o.

Odbyły się spotkania dotyczące omówienia propozycji wprowadzenia zmian do Regulaminu Pracy oraz do obowiązującego w Spółce Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy. Główne propozycje organizacji związkowych dotyczyły głównie wprowadzenie premii miesięcznej takiej, jaka obowiązuje w PKN ORLEN S.A., dodatku zmianowego dla pracowników logistyki i laboratorium pracujących w systemie dwuzmianowym oraz wzrostu uznaniowego wynagrodzeń.

ORLEN Eko Sp. z o.o.

Na spotkaniu w dniu 21 listopada organizacje związkowe otrzymały informację na temat rozdysponowania tegorocznego funduszu uznaniowego. Jak poinformował Zarząd Spółki uznaniowy wzrost wynagrodzeń został w całości zrealizowany, a podwyżki trafiły do ponad 70 procent pracowników Spółki.

ORLEN Ochrona

W miniony piątek, w Gdańsku braliśmy udział w spotkaniu mającym na celu omówienie spraw bieżących związanych z funkcjonowaniem Spółki w Porcie Gdańsk. Dla przypomnienia, od 1 czerwca br. ORLEN Ochrona odpowiada za ochronę przedsiębiorstw funkcjonujących na terenie podlegającym Zarządowi Morskiego Portu Gdańsk S.A. Przejęcie usług ochrony wraz z przypisanymi do realizacji usługi ochrony pracownikami Straży Ochrony Portu Gdańsk Sp. z o.o. nastąpiło w trybie art. 231 Kp Wśród przejętych pracowników są członkowie naszego związku.

8 października br. na wniosek organizacji związkowych działających w Spółce rozpoczęły się negocjacje Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy dla Pracowników ORLEN Ochrona Sp. z o.o. Kolejna sesja z udziałem naszego kolegi z Gdańska  miała miejsce wczoraj 3 grudnia.

ORLEN Projekt

Po półrocznych negocjacjach nastąpiło uroczyste podpisanie Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy. Negocjacje rozpoczęły się w połowie tego roku. Głównymi postulatami organizacji związkowych było unormowanie kwestii związanych z premiami oraz wprowadzenie nagrody rocznej dla pracowników Spółki. ORLEN Projekt jest kolejną Spółką z GK PKN ORLEN po ORLEN Laboratorium, ORLEN Administracja i  ORLEN CUK, w której udało się podpisać tak ważny i znaczący dokument.

ORLEN Centrum Serwisowe

W Płocku w dniu 28 listopada odbyło się spotkanie z Zarządem Spółki, na którym dokonano oceny realizacji postanowień Porozumienia płacowego na bieżący rok, jak również omówiono bieżące sprawy związane z funkcjonowaniem Spółki.

Centrum Edukacji

Strona pracodawcy przedstawiła do konsultacji Regulamin Wynagradzania wraz z załącznikami – Tabelą wynagrodzeń zasadniczych i Taryfikatorem Stanowisk Pracy. Na spotkaniu w dniu 28 listopada br. nasza organizacja związkowa wyraziła wolę zawarcia dla Spółki Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy, idąc za przykładem Spółek z GK PKN ORLEN.

Przeczytaj i Udostępnij

38. Rocznica wprowadzenia Stanu wojennego.

W imieniu Zarządu Regionu Płockiego NSZZ „Solidarność” zapraszamy wszystkich naszych członków oraz sympatyków na Mszę Świętą do płockiej „Stanisławówki” (dolny kościół), która zostanie odprawiona 13 grudnia br. (piątek) na godz. 18.00 w intencji ofiar stanu wojennego oraz wszystkich członków „Solidarności”. Po mszy świętej pod pomnikiem Protestów Robotniczych i bł. ks. Jerzego Popiełuszki, zostaną złożone kwiaty.

Przeczytaj i Udostępnij

 

 

solidarnosc_spch

komisja_krajowa

[wp-rss-aggregator exclude=”331″ limit=”10″]

solidarnosc_plock

[wp-rss-aggregator exclude=”316″ limit=”10″]

solidarnosc_tygodnik